تحقیق در مورد خصوصیات سلولهای بنیادی مغز استخوان

تحقیق در مورد خصوصیات سلولهای بنیادی مغز استخوان

دانلود فایل

تحقیق در مورد خصوصیات سلولهای بنیادی مغز استخوان چکیده: نسبت به داروها و سمها مقاوم هستند این بدین علت میباشد كه این سلولها و بخصوص سلولهای بنیادی خونساز مغز استخوان دارای چندین نوع transporter  ATP binding cassete   میباشند كه یك پمپی در غشا این سلولها میباشد كه با مصرف انرژی داروها و سموم وارد شده به سلول را به بیرون میراند. 2.این سلولها نسبت به آپوپتوز خیلی مقاوم هستند 3.سیستم ترمیم DNA در انها فعال میباشد مغز استخوان دارای 4 نوع سلول بنیادی میباشد كه به شرح هر یك میپردازیم 1. Stromal or mesenchymal stem cell 2. Multiple adult progenitor cell 3. Hematopoetic stem cell 4.Side Population Stem cell(SP stem cell) Hematopoetic stem cell:1 دو نوع سلول بنیادی خونساز در مغز استخوان وجود دارد 1. Long term hematopoetic stem cell در تمام مدت زندگی جاندار تكثیر میابد 2. Short term hematopoetic stem این نوع از سلول بنیادی به سلولها و پیشسازهای لنفویید و میلویید تمایز میابد Long-term HSCs  دارای مقدار بالایی از فعالیت تلومرازی میباشد.سلولهای بنیادی خونساز دارای ماركرهای  c-kit, CD34,  sca1 در سطح خود میباشند این سلولها ماركر marker( Lin) را دارا نمیباشند یا انرا به مقدار كمی بیان میكنند((Lin–/low برای مقاصد پزشكی و پیوند این سلولها سلولهای با مشخصات زیر بیشترین شانس را برای پیوند دارند CD34+ Thy1+ Lin–  .روش دیگر برای خالص سازی این سلولها رنگ امیزی با رنگهای فلوروسنت بر پایه خاصیت efflux این سلولها با رنگهای Rhodamin 123  Hochest 33342  میباشد .در تركیب این دو نوع رنگ امیزی سلولهاییكه با ایندو رنگ نمیگیرند یا كم رنگ میگیرند Hoechest low Rho low  غنی از سلولهای بنیادی خونساز میباشند. … آزمایشات مختلف نشان داد كه سلولهای بنیادی استرومال مغز استخوان دارای MHC CLASS 1 و فاقد MHC CLASS 2 میباشند.بیان MHC CLASS 1 این مزایا را برای سلولهای بنیادی استرومال دارا میباشد كه توسط NK CELL ها شناسایی نمیشوند زیرا NK CELL سلولهای توموری كه فاقد MHC كلاس 1 میباشند شناسایی و میكشد.HLA-G پروتیین شبیه MHC میباشد كه كه در محافظت جنین از رد شدن توسط NK CELL نقش دارد.این پروتیین به رسپتورهای سطح سلولهای خودی یعنی رسپتورهای KIR 1 و KIR2 موجود در سطح سلولها متصل شده  و از كشته شدن و شناسایی این سلولها توسط NK جلوگیری میكند.غیاب MHC CLASS2 در سطح سلولهای بنیادی استرومال مغز استخوان این قدرت را به این سلولها میدهد تا از شناسایی توسط CD4+T CELL در امان باشند.علاوه بر این این سلولهای بنیادی به نظر میرسد كه رسپتورهای : CD40, CD40L, CD80 or CD86 كه برای شناسایی سلولها توسط Effetctor T cell لازم میباشد را دارا نمیباشند. ارتباط سلولهای بنیادی مزانشیمال در عملكرد و بلوغDentritic cell Dendritic cells (DC)  از كارامدترین سلولهای APC میباشند.این سلولها به خوبی تمایز نیافتند تا پاسخ ایمنی را برانگیزند.سلولهای DC  نابالغ كه دارای آنتیژن در سطح خود میباشند میتوانند باعث از كار انداختن Tcell شوند. Zhang et al شواهدی ارائه داد كه سلولهای بنیادی مزانشیمال در فرایند بلوغ DC نقش دارند.كشت همزمان سلولهای بنیادی مغزاستخوان و DC این نكته را نشان داد كه این سلولها از بیان شدن CD1a, CD40, CD80, CD86, and HLA-DR توسط DC در طی فرآیند بلوغ جلوگیری میكنند.پس این سلولهای بنیادی سلولهای DC را در یك مرحله نا بالغ قرار میدهند و APC را تبدبل به یك سلول ناكارامد در فرایند ایمونولوژیكی میكند. تاثیر سلولهای بنیادی مزانشیمال بر Tcell CD4+ شواهدی نشان میدهد كه این سلولهای بنیادی مستقیما با Tcell واكنش داده و سیستم ایمنی را سركوب میكنند.شواهد نشان میدهد كه این سلولهای بنیادی از ارتباط Tcell با APC جلوگیری میكنند.در فرآیند تمایز Tcell این نكته قابل گفتن است كه این سلولها از ترشح IFN-ð توسط Th1 جلوگیری میكنند.سلولهای بنیادی مزانشیمال حتی در سیكل سلولیT cell تاثیر میگذارند بدبن صورت كه از بیان شدن cyclin D2 توسط این سلولها جلوگیری كرده و باعث upregulation ژنcyclin dependent kinase inhibitor p27kip1 در لنفوسیتها میشود.بنابراین از تكثیر این سلولها جلوگیری میكند. تاثیر سلولهای بنیادی مزانشیمال بر CD8+ Tcell   و NK cell CD8+ آنتیژنها را با  آزاد كردن : perforins, serine esterases, IFN and TNF از بین میبرند.كشت همزمان این سلولها با سلولهای بنیادی مزانشیمال هیچ فرایند ایمونولوژیكی را بر نمیانگیزد. سلولهای بنیادی مزانشیمال فاكتورهایی را ترشح میكنند كه باعث سركوب سیستم ایمنی میشود. گزارشها حاكی از ترشح سیتوكینهای: interleukin (IL)-6, -7, -8, -11, -12, -14, -15, -27, leukaemia inhibitory factor, macrophage colony-stimulating factor, and stem cell factor توسط سلولهای بنیادی استرومال مغز استخوان میباشد.همچنین این سلولهای بنیادی فاكتور HGF را ترشح میكنند كه خاصیت سركوب سیستم ایمنی را دارد. IL-10 نقش عمده ای در تنظیم Tcell و یا سركوب آنها دارند.گزارشها حاكی از ترشح این فاكتور توسط سلولهای بنیادی مزانشیمال مغز استخوان دارد. Hematopoietic stem cells and their niche تولید سلولهای بنیادی خونساز در تمام طول زندگی جاندار صورت میگیرد. این عمل توسط سلولهای بنیادی خونساز صورت میگیرد.جمعیت كمی از سلولهای بنیادی خونساز با توجه به ماركرهای سطحیشان: Kit receptor, Sca-1 and Thy-1 but negative for lineage-specific antigens قابل جداسازی میباشند.(1.2)این سلولهای بنیادی خونساز در حضور سیتوكین اختصاصی به سلولهای رده میلویید Bcell و Tcell تمایز میابند(3)در طول زندگی مغز استخوان در تكثیر و تمایز این سلولهای بنیادی نقش مهمی را با ایجاد Microenvironmental niche مناسب یا همان ریز محیط برای این سلولها دارد.در ماهی خونسازی به جای مغز استخوان در كلیه صورت میكیرد.اینكه چرا خداوند مغز استخوان را برای خونسازی در موجودات خاكی انتخاب كرده است هنوز جای سوال میباشد.شاید این مكان تنها جایی باشد كه سلولهای مختلف میتوانند با هم آمیخته شوند.علاوه بر این در مغز استخوان سینوزوییدهای عروقی وجود دارند این عروق ریز در تمایز و متحركسازی سلولهای بنیادی نقش مهمی را ایفا میكنند.مفهوم Stem cell niche برای اولین بار درسال 1970 برای سلولهای بنیادی خونساز ارایه شد(4)یك چنین تعریفی برای سایر سلولهای بنیادی وجود دارد.

 • ارتباط بین باورهای فراشناختی و شیوه های تنظیم هیجان با فرسودگی تحصیلی

  ارتباط بین باورهای فراشناختی و شیوه های تنظیم هیجان با فرسودگی تحصیلی,پایان نامه کارشناسی روان شناسی,دا,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار دانلود فایل…

 • کارآفرینی و پروژه شرکت فرآورده های لبنی مفید

  پروژه شرکت فرآورده های لبنی مفید,فرآورده های لبنی مفید,کارآفرینی و پروژه شرکت فرآورده های لبنی مفید دانلود فایل کارآفرینی و پروژه شرکت فرآورده های لبنی مفید خلاصه مشخصات کلی طرح 1 میزان سرمایه گذاری انجام شده توسط سرمایه گذار به…

 • پایان نامه هیومیک اسید

  پایان نامه هیومیک اسید دانلود فایل پایان نامه هیومیک اسید مقدمه:     گیاهان بجز آب و مواد معدنی محلول، چیزی از خاک جذب نمی کنند. این کشف مهم پروفسور لیبیگ در نیمه نخست قرن نوزدهم بود که عصر کود های…

 • گزارش كارورزی در نمایندگی مجاز ایران خودرو

  گزارش كارورزی در نمایندگی مجاز ایران خودرو دانلود فایل گزارش كارورزی در نمایندگی مجاز ایران خودرو ما در دنیایی بسیار پیچیده و پویا زندگی می کنیم که دو ویژگی عمده دارد. منابع محدود و نیازهای نامحدود در امکانات و عدم…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید مفتول و سیم از طریق کشش

  پروژه کارآفرینی کارگاه تولید مفتول و سیم از طریق کشش,پروژه کارافرینی کارگاه تولید مفتول و سیم از طریق کشش,توجیه اقتصادی کارگاه تولید مفتول و سیم ا,دانلود پروژه کارگاه تولید مفتول و سیم از طریق کشش,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید مفتول و…

 • بررسی عفونت ویروس هپاتیت B در بیماران کاندید آنژیوگرافی قلبی در بیمارستان امام اردبیل وعوامل مرتبط با آن

  بررسی عفونت ویروس هپاتیت B در بیماران کاندید آنژیوگرافی قلبی در بیمارستان امام اردبیل وعوامل مرتبط با آن,پایان نامه بررسی عفونت ویروس هپاتیت B در بیماران کاندید آنژیوگرافی قلبی در بیمارستان امام اردبیل وعوامل مرتبط با آن دانلود فایل پایان…

 • بررسی کارکردهای اجرایی لوب فرونتال در کودکان دچاراختلال کمبود توجه و بیش فعالی در مقایسه با کودکان عادی

  بررسی کارکردهای اجرایی لوب فرونتال در کودکان دچاراختلال کمبود توجه و بیش فعالی در مقایسه با کودکان عادی,پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی (MA) دانلود فایل پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی (M.A) بررسی کارکردهای اجرایی لوب فرونتال…

 • بهداشت باروری

  بهداشت باروری دانلود فایل •هدف کلی –آگاهی از اهمیت بهداشت باروری در سلامت مادر، جنین، نوزاد، کودک و خانواده –آگاهی از اجزای بهداشت باروری و ارتباط آن با ارتقای سلامت • •ﻣﻨﺒﻊ درس –کتاب جامع بهداشت عمومی. گروه نویسندگان –اسلایدهای…

 • اضطراب کامپیوتر و رابطه آن با ویژگیهای فردی در بین دانشجویان دانشگاه شهید چمران و دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

  اضطراب کامپیوتر و رابطه آن با ویژگیهای فردی در بین دانشجویان دانشگاه شهید چمران و دانشگاه آزاد اسلامی اهواز,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار…

 • پاورپوینت تأثیر مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان در سازمان (مطالعه موردی؛ منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس خدا آفرین)

  پاورپوینت تأثیر مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان در سازمان (مطالعه موردی؛ منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس خدا آفرین) دانلود فایل پاورپوینت تأثیر مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان در سازمان (مطالعه موردی؛ منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس خدا آفرین)…

 • پایان نامه شیوه های و گرایش های معماری در تهران

  پایان نامه شیوه های و گرایش های معماری در تهران,تاریخ معماری,تحقیق,تحقیق معماری,ترجمه,دانلود تحقیق و پژوهش معماری عامیانه و جایگاه آن در تاریخ معماری ایران,معماری عامیانه و جایگاه آن در تاریخ معماری,مقاله دانلود فایل پایان نامه شیوه های و گرایش های…

 • پاورپوینت با موضوع حرارت دهی اهمی

  پاورپوینت با موضوع حرارت دهی اهمی دانلود فایل پاورپوینت با موضوع حرارت دهی اهمی فهرست مطالب : مقدمه طرحی از یک سیستم حرارت دهی اهمیک بررسی خوردگی و مهاجرت یونهای فلزی در حرارت دهی اهمیک مزایای حرارت دهی اهمی محدودیت…

 • پایان نامه وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی

  پایان نامه وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی دانلود فایل پایان نامه وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی مقدمه حقوق بین الملل دریاها یكی از رشته های نوین جهان است كه نسبت به سایر رشته های نوین جهان است كه…

 • پایان نامه بررسی تاثیر اعتیاد به کار بر فرسودگی شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان نطنز

  پایان نامه بررسی تاثیر اعتیاد به کار بر فرسودگی شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان نطنز دانلود فایل پایان نامه بررسی تاثیر اعتیاد به کار بر فرسودگی شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان نطنز چکیده كار منبعی مهم برای امرار معاش و…

 • دانلود پاورپوینت گروه ها و تیم های كاری

  انواع گروه ها,تئوری 5مرحله توسعه گروه,تعریف تیم,تعریف گروه,تفاوت تیم با گروه,چهار بعد توانمند سازی تیم ها,چهار نوع كلی تیم های كاری,دانلود پاورپوینت گروه ها و تیم های كاری,شاخص های چهارگانه جامعه شناختی گروه,شرایط تبدیل گروه به تیم,ع,علل پیوند افراد به…

 • خلاصه فصل پنجم و ششم كتاب «نظریه‌های علوم انسانی»

  پروژه خلاصه فصل پنجم و ششم كتاب «نظریه‌های علوم انسانی»,تحقیق خلاصه فصل پنجم و ششم كتاب «نظریه‌های علوم انسانی»,خلاصه فصل پنجم و ششم كتاب «نظریه‌های علوم انسانی»,دانلود تحقیق خلاصه فصل پنجم و ششم كتاب «نظریه‌های علوم انسانی»,مقاله خلاصه فصل پنجم…

 • پروژه مالی حسابداری شركت كامپیوتری طاها

  پروژه مالی حسابداری شركت كامپیوتری طاها دانلود فایل پروژه مالی حسابداری شركت كامپیوتری طاها مقدمه www.payaname.com پروژه حسابداری حاضر حاصل تحقیق و پژوهش در شركت طاهاكه نمایندگی ماتریكس می باشد واقع در 30 متری سینما سعدی شیراز می باشد .…

 • مقاله درباره روابط عمومی

  مقاله درباره روابط عمومی دانلود فایل مراجع‌

 • کارآموزی : شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل مدیریت برق شهرستان بیله سوار

  کارآموزی : شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل مدیریت برق شهرستان بیله سوار دانلود فایل کارآموزی : شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل مدیریت برق شهرستان بیله سوار مقدمه: استفاده از انرزی خدادادی موجود درطبیعت همیشه مد نظر بوده است.مطالعات…

 • مقاله جامعه شناسی تاریخی

  بررسی جامعه شناسی تاریخی,پروژه جامعه شناسی تاریخی,تحقیق جامعه شناسی تاریخی,جامعه شناسی تاریخی,مقاله جامعه شناسی تاریخی دانلود فایل مقاله جامعه شناسی تاریخی قسمتی از متن: خلاصه: این گونه شیوههای تحقیق در زمینه مهمان‌نوازی در حال افزایش هستند. امپریونیسم اجتماعی حالتی از…

 • تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

  ارزش بازار به دفتری,بازار سرمایه ایران,بازده حقوق صاحبان سهام,بررسی تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران,تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران,تغییرات…

 • روش تحقیق بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت

  اوقات,پایان نامه بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت,پروژه بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت,تحقیق بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت,دانلود پایان نامه بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت,روش تحقیق بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت,فراغت,مقاله بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت,نحوه گذراندن دانلود فایل روش تحقیق…

 • پایان نامه بررسی رابطه مدیریت دانش با سواد اطلاعاتی دانشجویان محقق

  پایان نامه بررسی رابطه مدیریت دانش با سواد اطلاعاتی دانشجویان محقق دانلود فایل پروپوزال بررسی رابطه مدیریت دانش با سواد اطلاعاتی دانشجویان محقق مقدمه : عصر دانایی یا دانش، عنوان جدیدی است که به زمان حاضر و آینده نزدیک اطلاق…

 • مقاله آشنایی با گیاه سویا

  آشنایی با گیاه سویا,بررسی آشنایی با گیاه سویا,پایان نامه آشنایی با گیاه سویا,پروژه آشنایی با گیاه سویا,تحقیق آشنایی با گیاه سویا,دانلود آشنایی با گیاه سویا,مقاله آشنایی با گیاه سویا دانلود فایل مقاله آشنایی با گیاه سویا منشاُ سویا ظاهراً از…

 • پایان نامه عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی های صادراتی در شرکت های صنایع غذایی

  پایان نامه عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی های صادراتی در شرکت های صنایع غذایی دانلود فایل [2]

 • پایان نامه بررسی ارتباط بین توانایی مدیریت و کیفیت سود

  پایان نامه بررسی ارتباط بین توانایی مدیریت و کیفیت سود دانلود فایل پایان نامه بررسی ارتباط بین توانایی مدیریت و کیفیت سود چکیده هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین توانایی مدیریت و کیفیت سود  می باشد. جامعه آماری …

 • تحقیق مجلس خبرگان

  تحقیق مجلس خبرگان دانلود فایل تحقیق مجلس خبرگان فهرست: اهمیت انتخابات مجلس خبرگان نقش خبرگان رهبری در تقویت رهبری چگونه است؟ آیا مجلس خبرگان نماد انتخابی بودن رهبر و تضمین‌كننده بقاء شرایط عالی رهبری است؟ آیا مجلس خبرگان تداوم رهبری…

 • مقاله نگاهی به داستان بوف كور اثر صادق هدایت

  مقاله نگاهی به داستان بوف كور اثر صادق هدایت دانلود فایل مقاله نگاهی به داستان بوف كور اثر صادق هدایت فهرست: صادق هدایت خلاصهٔ بخش نخست خلاصهٔ بخش دوم گلچینی کوچک از متن ================== صادق هدایت بوف کور مشهورترین اثر…

 • پایان نامه تجزیه و تحلیل کودک آزاری

  پایان نامه تجزیه و تحلیل کودک آزاری دانلود فایل پایان نامه تجزیه و تحلیل کودک آزاری بخشهایی از متن: مقدمه: مراقبت برای رشد اولیه و تكامل كودكان خردسال، راه‌گشای زندگی آنان در آموزش، خوداتكایی و زندگی مستقل در آینده است.…

 • مقاله بررسی استفاده از شبكه های معنایی برای نمایش اطلاعات در یك محیط هوشمند

  پروژه بررسی استفاده از شبكه های معنایی برای نمایش اطلاعات در یك محیط هوشمند,تحقیق بررسی استفاده از شبكه های معنایی برای نمایش اطلاعات در یك محیط هوشمند,دانلود تحقیق بررسی استفاده از شبكه های معنایی برای نمایش اطلاعات در یك محیط…

 • پرسشنامه سبک رهبری سالزمن و اندر کولک

  پرسشنامه سبک رهبری سالزمن و اندر کولک,دانلود پرسشنامه سبک رهبری دانلود فایل این پرسشنامه پژوهشگر ساخته بوده و 35 سوال دارد.هدف آن خود ارزیابی در شرایط رابطه مداری و وظیفه مداری است ، دارای 35 بیانیه توصیفی می باشد، توسط…

 • مقاله جنگ افزار های هسته ای و کاربرد آنها

  مقاله جنگ افزار های هسته ای و کاربرد آنها دانلود فایل قسمت هایی از متن: جنگ افزارهای هسته ای در اختیار داشتن جنگ افزارهای هسته ای بالاترین نشانه قدرت در جهان امروز محسوب می شود. داشتن جنگ افزارهای هسته ای…

 • مقاله بررسی جایگاه نفت در اقتصاد كشور

  پروژه بررسی جایگاه نفت در اقتصاد كشور,تحقیق بررسی جایگاه نفت در اقتصاد كشور,دانلود تحقیق بررسی جایگاه نفت در اقتصاد كشور,مقاله بررسی جایگاه نفت در اقتصاد كشور دانلود فایل مقاله بررسی جایگاه نفت در اقتصاد كشور در 6 صفحه ورد قابل…

 • سمینار برق کاربرد تکنیک نرو-فازی در شناسایی خطا با استفاده از روش ترکیب داده ها

  سمینار برق کاربرد تکنیک نرو-فازی در شناسایی خطا با استفاده از روش ترکیب داده ها,سمینار برق کاربرد تکنیک نروفازی در شناسایی خطا با استفاده از روش ترکیب داده ها دانلود فایل سمینار برق کاربرد تکنیک نرو-فازی در شناسایی خطا با…

 • دانلود فایل اکسل داده های شاخص صنعت بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95

  دانلود داده های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,دانلود فایل اکسل داده های شاخص صنعت بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95 دانلود فایل عنوان: دانلود فایل اکسل داده های شاخص صنعت بازار…