مقاله بررسی نظریه فیلسوفان درباره حدوث یا قدم نفس

مقاله بررسی نظریه فیلسوفان درباره حدوث یا قدم نفس

دانلود فایل

مقاله بررسی نظریه فیلسوفان درباره حدوث یا قدم نفس چكیده: یكی از مباحث مهم معرفت نفس مربوط است به حدوث یا قدم نفس بدین معنا كه آیا نفس از لحاظ زمانی حادث است یا قدیم؛ در پاسخ به این سؤال، فلاسفه راههای مختلفی را در پیش گرفته‏اند.نظرات مهم و مشهور پیرامون حدوث یا قدم نفس سه نظریه است یكی نظریه منسوب به افلاطون، دیگری نظریه فلاسفه مشاء و سوم نظریه ملاصدرا. بقیه نظرات یا تأویل و توجیهی است از نظرات دیگران و یا از دیدگاه حكما چندان اهمیتی نداشته و بطلان آن واضح بوده است.حكیم سبزواری تمام نظرات ارائه شده در اینباره را بدینگونه آورده است:اقوال راجع به حدوث و قدم نفس را می‏توان اینچنین استیفا نمود كه نفس را یا حادث می‏دانند یا قدیم، و قائل به حدوث نفس یا معتقد است كه نفس «مدت زمان محدودی» بر بدن تقدم دارد تا اعتقاد به عالم ذرّ و عهد و میثاق «انسان با خداوند» محفوظ بماند، یا معتقد است كه حدوث نفس همراه است با حدوث بلكه عین حدوث بدن است، این قول از طرف مصنف (ملاصدرا) اظهار گردیده است. و یا معتقد به قدم نفس یا حتی معتقد به قدم ذاتی1 نفس است.همانگونه كه ابن‏سینا در ذكر اقوال قدما حول نفس چنین عقیده‏ای را آورده است كه عده‏ای نفس را همان خدا می‏دانسته‏اند (تعالی اللّه‏ عن ذلك) كه این مذهب غلّو كنندگان است و یا معتقد است به قدم زمانی نفس كه منظور از این قدم نیز یا قدمی است در سلسله عرضیه (و این قول تناسخیه است) و یا منظور قدمی است در سلسله طولیه؛ در این قول هم یا گفته می‏شود نفس قدیم است از آن جهت كه نفس جزئیه است و یا گفته می‏شود نفس قدیم است از آن جهت كه نفس عقل كلی است، این نظر اخیر، اعتقاد فیلسوف اعظم افلاطون الهی است2. كلیدواژه: نفس؛حدوث؛قدم؛ارسطو؛افلاطون؛ابن‏سینا؛ابن‏سینا؛سهروردی؛ملاصدرا؛ انتساب نظریه قدم نفس به افلاطون و ادله اثبات قدم نفس نظریه‏ای كه راجع به حدوث یا قدم نفس به افلاطون نسبت داده می‏شود این است كه نفس انسان قدیم است و قبل از حدوث بدن بطور مجرد و بسیط موجود بوده است و بعد از حدوث بدن هر نفسی از عالم مجردات نزول كرده و به یك بدن تعلق گرفته است. فلاسفه‏ای مانند ملاصدرا كوشیده‏اند نظر افلاطون را اینگونه، تفسیر نمایند كه قدیم بودن «نفس بماهی نفس» مراد او نبوده، بلكه قدم نفس از جهت وجود عقلی و وجود معلول نزد علت منظور وی بوده است.3لكن آنچه بیشتر مشهور می‏باشد این است كه افلاطون معتقد به قدم «نفس بماهی نفس» بوده است. بعبارت دیگر هر نفسی بطور مستقل و نفوس بطور متكثر قبل از بدنها موجود بوده‏اند. افلاطون در رساله تیمائوس تصریح می‏كند كه:صانع جهان روح را چنان آفریده كه خواه از حیث زمان پیدایش و خواه از حیث كمال مقدم بر تن باشد و در برابر تن از شأن و مقامی كه كهن‏تر در برابر جوانتر از خود دارد برخوردار باشد زیرا قرار بر این بود كه روح سرور تن باشد و به آن فرمان براند.4و در جای دیگر همین رساله می‏گوید: «ما موجود ذاتی زمینی نیستیم بكله اصل و مایه ما آسمانی است و هنگام پیدایش ما روح ما كه در آنجا بوده از آنجا آمده و به ما پیوسته است»5…. همانگونه كه می‏دانیم چنین نیست كه نفوس همه بدنها تنها یك نفس باشد و تعدد فقط از طریق اضافه به بدنها حاصل گردیده باشد چه اینكه در اینصورت لازم می‏آمد كه نفس واحد در همه بدنها یا عالم باشد یا جاهل و یا آنچه كه مثلاً فردی مانند عمرو به آن دارد از فرد دیگری مانند زید مخفی نباشد زیرا واحدی كه به كثیرین اضافه شد اختلاف بحسب اضافه جایز است اما اموری كه در ذات اوست در كثیرین اختلافی پیدا * فلاسفه‏ای مانند ملاصدرا كوشیده‏اند نظر افلاطون را اینگونه، تفسیر نمایند كه قدیم بودن «نفس بماهی نفس» مراد او نبوده، بلكه قدم نفس از جهت وجود عقلی و وجود معلول نزد علت منظور وی بوده است. نمی‏كند مثلاً فرد جوانی كه پدر چند اولاد است جوان بودن او در نسبت با همه اولادهاست چون جوان بودنش فی نفسه است لذا در همه اضافه‏ها داخل می‏شود. علم وجهل و ظن و موارد مشابه كه در ذات نفس می‏باشد.13 نیز همینگونه است و با هر اضافه‏ای داخل نفس می‏گردد.لذا نفس‏واحد نیست‏بلكه بالعدد كثیر است و نوع آن واحد می‏باشد و همانگونه كه بیان شد حادث است. پس شكی نیست كه تشخص نفس بوسیله امری است كه آن امر انطباع در ماده نیست چرا كه بطلان انطباع در ماده را قبلاً اثبات كردیم بلكه آن امر (سبب تشخّص نفس) هیأتی از هیأتها و قوه‏ای از قوا و عَرَضی از اعراض روحانیه یا جمله‏ای از آنها كه تشخص نفس به اجتماع آنهاست، می‏باشد ولو اینكه ما بدانها علم نداشته باشیم. پس از آنكه نفس تشخص فردی یافت یك نفس با نفس دیگر نمی‏تواند وحدت عددی داشته باشد. ابطال این مسئله هم قبلاً آمده است لكن ما یقین داریم كه جایز است نفسی كه با حدوث مزاجی حادث گردید هیأت و حالتی برایش حاصل شود كه او را برای افعال نطقیه و انفعالات نطقیه آماده كند. این هیأت هم بگونه‏ای باشد كه از هیئت مربوط به نفس دیگر متمایز باشد مانند تمیز دو مزاج در دو بدن. و نیز جایز است هیأت مكتسبه‏ای كه عقل بالفعل نامیده می‏شود باعث تمیز هر نفسی نسبت به نفس دیگر گردد. كما اینكه تمایز هر نفسی نسبت به نفس دیگر میتواند از طریق علم و شعور هر نفس به ذات جزئی خود حاصل گردد. همچنین ممكن است از لحاظ قوای بدنی برای نفس هیأتی حادث شود كه مربوط باشد به هیأتها خلقیه باشد و تمیز نفوس از این راه بوجود آید و نیز جایز است كه خصوصیات دیگری وجود داشته باشد كه بر ما پوشیده باشد و آنها لازمه نفوس در هنگام حدوثشان و بعد از حدوثشان بوده باشند چنانكه امثال آن خصوصیات لازمه اشخاص جسمانی انواع می‏گردد و تا این اشخاص جسمانی باقی هستند تمایز هم باقی است.14 … بررسی نظریه عارفان درباره حدوث یا قدم روح عرفا روح را هم حادث می‏دانند و هم قدیم، لكن قدیم بودن روح از جهت وجود اجمالی همه ارواح بنحو وحدت در نزد علت آنهاست بنابرین اگر جایی از كتب عرفا سخن از قدم روح بمیان آمده است، مراد وجود مستقل و منفصل ارواح انسانی از یكدیگر نمی‏باشد. ابن‏عربی در این خصوص می‏گوید: مسلكهای مختلف در زمینه حدوث یاقدم روح اختلاف نظر دارند، بعقیده ما ارواح مدّبر بدنها قبل از تعلّق به بدن موجود بوده‏اند اما وجود آنها در حضرت اجمال و از لحاظ وجود عینی خودشان بنحو غیر مفصّل بوده‏اند اگر چه در عالم الهی و نزد خداوند بنحو مفصل بوده‏اند، بنابرین وجود اجمالی آنها مانند وجود حروف بوده است كه بنحو واحد و اجمالی و بالقوه در مركّب قلم تحقق دارند، حروف بعد از نوشته شدن در روی لوح وجود متمیز و مستقل و مفصل می‏یابند و می‏توان گفت آن «الف» است و این «باء» است. ارواح انسانها نیز چنین هستند كه قبل دمیده شدن در اجساد تمیزی از یكدریگری ندارند بلكه بعد از نفخ آنها در اجساد می‏توان گفت آن «زید» است و این «عمرو» است.33 ابن‏عربی در فصّ آدمی فصوص الحكم نیز می‏گوید: «پس انسان حادثی ازلی و ایجاد شده‏ای دائم و ابدی و كلمه فاصله (ممیز حقایق) جامعه است (برای عموم نشئه‏اش).»34 در شرح این قسمت علامه قیصری می‏گوید: منظور از حادث بودن انسان یا حدوث ذاتی اوست چرا كه ممكن الوجود است و یا حدوث زمانی اوست چرا كه نشئه عنصری او مسبوق به عدم زمانی می‏باشد. و منظور از ازلی بودن وجود او، وجود علمی او نزد خداوند است.35

 • پایان نامه بررسی آلودگی سالمونلایی

  آلودگی سالمونلایی,بررسی آلودگی سالمونلایی,پایان نامه بررسی آلودگی سالمونلایی دانلود فایل پایان نامه بررسی آلودگی سالمونلایی مقدمه: سالها از كشف باكتری سالمونلا می‌گذرد ولی این باكتری اهمیت خود را در جوامع علمی و بین دانشمندان از دست نداده‌است. در سال 1885…

 • پرسشنامه نگرش نسبت به خلاقیت

  پرسشنامه نگرش نسبت به خلاقیت دانلود فایل پرسشنامه نگرش نسبت به خلاقیت به همراه تحلیل و راهنمای پرسشنامهپرسشنامه نگرش نسبت به خلاقیت ( CAS     ) شامل 32 عبارت است كه هردانش آموزی كه موافقت یا مخالفت خود را با آن…

 • کارآموزی لیتوگرافی و چاپ

  کارآموزی لیتوگرافی و چاپ دانلود فایل کارآموزی لیتوگرافی و چاپ پیشگفتار معرفت بصری و کلامی  تركیب بندی دریافت حسی و ارتباط بصری عناصر اولیه در ارتباط تصویری تاریخچه چكیده: آشنائی با محیط كار, شرایط مطلوب و فراهم كردن امكانات مناسب…

 • دانلود پاورپوینت هزینه یابی هدف

  ا,ابزارهای مدیریت هزینه,پیشینه هزینه یابی هدف,تاریخچه هزینه یابی هدف,دانلود پاورپوینت هزینه یابی هدف,روش های هزینه یابی,ساختار فرایند هزینه یابی هدف,طبقه بندی هزینه ها در حسابداری مدیریت,مبانی هزینه یابی و هزینه یابی هدف,مدیریت هزینه,مراحل کلی فرآیند هزینه یابی هدف,مفهوم هزینه,هزینه یابی…

 • « مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى

  « مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار…

 • طرح کارآفرینی تاسیس کافی نت

  طرح کارآفرینی تاسیس کافی نت دانلود فایل طرح کارآفرینی تاسیس کافی نت

 • پایان نامه اثرات نا منظمی های در رفتار لرزهای قابهای خمشی فولادی

  پایان نامه اثرات نا منظمی های در رفتار لرزهای قابهای خمشی فولادی دانلود فایل پایان نامه اثرات نا منظمی های در رفتار لرزهای قابهای خمشی فولادی چکیده : امروزه  با ورود دستورالعملها و فلسفه  های جدید طراحی که  از معیار…

 • پاورپوینت باغ شاهزاده ولی کرمان

  پاورپوینت باغ شاهزاده ولی کرمان دانلود فایل پاورپوینت باغ شاهزاده ولی کرمان دانلود پاورپوینت باغ شاهزاده ولی کرماناین پاورپوینت در 25 اسلاید می باشد.  فهرست مطالب اسلایدها : مقدمه                       …

 • سرطان ریه

  سرطان ریه دانلود فایل سرطان ریه  تعریف سرطان ریه پاتوفیزیولوژی  عوامل خطر در بروز سرطان ریه تظاهرات بالینی در سرطان ریه چیست آیا می دانید شایع ترین محل های متاستاز كدام مناطق هستند؟ بررسی و یافته های تشخیصی انواع درمان…

 • تحقیق تخلیه جزیی.آشنایی با تخلیه جزیی.آشكار سازی pd و مكان یابی آن در سه ویژگی

  آشكار سازی pd,آشنایی با تخلیه جزیی,تحقیق تخلیه جزیی.آشنایی با تخلیه جزیی.آشكار سازی pd و مكان یابی آن در سه ویژگی,تخلیه جزیی,مكان یابی دانلود فایل تخلیه جزیی.آشنایی با تخلیه جزیی.آشكار سازی pd و مكان یابی آن در سه ویژگی این فایل…

 • تجزیه و تحلیل swot

  تجزیه و تحلیل swot دانلود فایل تجزیه و تحلیل swot                       نمودار فرایند حل مسئله تعیین مسئله تعیین اهداف سود آوری سود آوری ایجاد موقعیت رقابتی ارتقاء كاركنان روابط كاركنان رهبری…

 • روش تهیه لوله های فولادی درزدار

  روش تهیه لوله های فولادی درزدار دانلود فایل روش تهیه لوله های فولادی درزدار  برشكاری و آماده سازی نوار ورق به اندازه محیط لوله عملیات تبدیل نوار ورق به لوله جوشكاری القایی با فركانس كم و زیاد براده برداری از…

 • مشاوره شغلی

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود مقاله مشاوره شغلی,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مشاوره شغلی دانلود فایل دانلود مقاله مشاوره شغلی این مقاله با فرمت Word بوده و قابل ویرایش…

 • مقاله پست الکترونیکی

  پروژه پست الکترونیکی,پست الکترونیک,پست الکترونیکی,تحقیق,مقاله پست الکترونیکی دانلود فایل مقاله پست الکترونیکی قسمتی از متن: چكیده پست الكترونیكی به عنوان یك ابزرا مهم ارتباطی, جایگاه ویژه‌ای در زندگی امروزهء ما یافته. این وسیلهء ارتباطی به علت سهولت, سرعت و هزینهء…

 • پایان نامه بهبود عملکرد سازمان ( شرکت آب و فاضلاب منطقه ای از تهران )

  بهبود عملکرد سازمان,پایان نامه بهبود عملکرد سازمان,پایان نامه بهبود عملکرد سازمان ( شرکت آب و فاضلاب منطقه ای از تهران ),شرکت آب و فاضلاب منطقه ای از تهران دانلود فایل پایان نامه بهبود عملکرد سازمان ( شرکت آب و فاضلاب…

 • پاورپوینت کامران دیبا

  پاورپوینت کامران دیبا دانلود فایل پاورپوینت کامران دیبا دانلود پاورپوینت کامران دیبااین پاورپوینت در 56 اسلاید می باشد گزیده ای از مطالب اسلاید ها : بیوگرافی: کامران دیبا در سال1937 متولد شد.فارغ التحصیل رشته معماری دانشگاه هاروارد واشنگتن در سال…

 • دانلود پاورپوینت نگرشهای شغلی و رفتار(فصل هشتم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان)

  ارزشها,ارزشهای ابزاری و ارزشهای غایی,چگونگی شکل گیری شخصیت آدمی,دانلود پاورپوینت ارئه کلاسی فصل هشتم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان با عنوان نگرشهای شغلی و رفتار,دانلود پاورپوینت نگرشهای شغلی و رفتار(فصل هشتم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان),شخصیت,طبقه…

 • پایان نامه تعمیر و نگهداری توربین های گازی

  پایان نامه تعمیر و نگهداری توربین های گازی دانلود فایل پایان نامه تعمیر و نگهداری توربین های گازی  در قالب پی دی اف چكیده تمامی محصولات از این دید که روزی خراب می شوند نامطمئن هستند.  نت پیشگیرانه به تدریج…

 • طرح توجیهی شالیکوبی وحبوبات 3300 تن سالیانه

  طرح توجیهی شالیکوبی وحبوبات 3300 تن سالیانه دانلود فایل !   !" #$%%&'(#)*( "# !! +$ ,+-./ 0 +$ 645 12 (+$3 C?:'@1 AB'+>;'+: 789  HI5JGF E&;'+: D LJIGI -K;'+: D LIG M(='(: D 4I $ N'( 4ILHGI #O:(D G5…

 • گزارش کارآموزی جزئیات اجرایی ساختمان های بتنی

  جزئیات اجرایی ساختمان های بتنی,ساختمان های بتنی,کارآموزی جزئیات اجرایی ساختمان های بتنی,گزارش کارآموزی جزئیات اجرایی ساختمان های بتنی دانلود فایل گزارش کارآموزی جزئیات اجرایی ساختمان های بتنی چکیده برای احداث ساختمان وابنیه در مدتی کوتاه،استفاده از بتن پیش یاخته بسیار…

 • مقاله آنـاتـومـی ابـدومـن (كالبد شناسی شكم)

  مقاله آنـاتـومـی ابـدومـن (كالبد شناسی شكم) دانلود فایل مقاله آنـاتـومـی ابـدومـن (كالبد شناسی شكم) بخشهایی از متن: پیشگفتار فَلْینْظُرِ الانسانْ مِمَّ خُلِق  (طارق 5) "انسان باید در خلقت خویش بیندیشد و بنگرد تا به عظمت خالق پی ببرد ." آغاز…

 • بانكداری الكترونیك و سیرتحول آن در ایران

  بانكداری الكترونیك و سیرتحول آن در ایران,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله بانكداری الكترونیك و سیرتحول آن در ایران,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود مقاله بانكداری الكترونیك…

 • مقاله تكوین یك روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیك

  مقاله تكوین یك روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیك دانلود فایل مقاله تكوین یك روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیك چكیده در این تحقیق یك روش ساده و كم هزینه…

 • پایان نامه مواد مخدر (تركیبات – موارد استفاده – نحوه كشت)

  بررسی مواد مخدر (تركیبات – موارد استفاده – نحوه كشت),پایان نامه مواد مخدر (تركیبات – موارد استفاده – نحوه كشت),پروژه مواد مخدر (تركیبات – موارد استفاده – نحوه كشت),دانلود مواد مخدر (تركیبات – موارد استفاده – نحوه كشت),مقاله مواد مخدر…

 • تحقیق آشنایی با انجمن روانشناسی ایران

  تحقیق آشنایی با انجمن روانشناسی ایران دانلود فایل تحقیق آشنایی با انجمن روانشناسی ایران فهرست مطالب : عنوان صفحه اساسنامه 2 موسسان 10 اعضای انجمن روانشناسی ایران 11 فرم عضویت در انجمن 13 گروههای تخصصی 14 آیین نامه شعبه ها…

 • تحقیق لیپید ها

  تحقیق لیپید ها,تحقیق لیپیدها دانلود فایل لیپیدها ************* فهرست ************* سوخت و ساز و چربی هضم : جذب و انتقال لیپیدهای رژیمی هضم و جذب لیپیدهادر غیر نشخوارکنندگان هضم و جذب لیپیدها در نشخوار کنندگان انتقال لیپید : متانوسیم لیپید پروتئین…

 • سیستم پایگاه داده با معماری موازی

  پایگاه داده با معماری موازی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,سیستم پایگاه داده با معماری موازی,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود سیستم پایگاه داده با معماری موازی معماری پایگاه…

 • پایان نامه تاثیر بازاریابی درونی بر رفتارهای فرانقشی و کیفیت خدمات

  پایان نامه تاثیر بازاریابی درونی بر رفتارهای فرانقشی و کیفیت خدمات دانلود فایل پایان نامه تاثیر بازاریابی درونی بر رفتارهای فرانقشی و کیفیت خدمات چکیده امروزه بازاریابی درونی به مسأله مهمی برای موضوع بازاریابی خدمات و کیفیت خدمات در سازمانها…

 • حقوق شهروندی

  حقوق شهروندی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,قانون,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل حقوق شهروندی  در تمدنهای سنتی امر قدسی در همه ی شئون حیات بشری متجلی است ولی امروزه…

 • پایان نامه بررسی علل بروز قتل‌های قبیله‌ای در شهرستان سراوان

  پایان نامه بررسی علل بروز قتل‌های قبیله‌ای در شهرستان سراوان دانلود فایل پایان نامه بررسی علل بروز قتل‌های قبیله‌ای در شهرستان سراوان چکیده قتل و پایان دادن به حیات انسان‌ها آن‌هم به‌صورت عمد، یکی از مهم‌ترین عواملی است که امنیت…

 • مقاله (بررسی آئین دادرسی کار مصوب 1391)

  مقاله (بررسی آئین دادرسی کار مصوب 1391) دانلود فایل مقاله (بررسی آئین دادرسی کار مصوب 1391 فهرست مطالب عنوان                                                                                                           صفحه مقدمه. 1 فصل اول: کلیات 1-1- تعاریف... 4 1-1-1- آئین دادرسی کار. 4 1-1-2- مراجع حل اختلاف کار. 4…

 • مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره سبک های فرزند پروری

  مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره شخصیت دانلود فایل مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره سبک های فرزند پروری در 35  صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)…

 • دانلود پاورپوینت رهبری تحول

  الگوهای رهبری مبتنی بر موقعیت,الگوهای رهبری مراوده ایدگرگون سازی,الگوی اقتضائی فیدلرFeidlers Contingency Model,الگوی راهكارهدف PathGoal Model,الگوی رهبری موقعیت Si,تئوری X و Y مك گریگور,دانلود پاورپوینت رهبری تحول,دو عامل برتر در مهارتهای رهبری,مهارتهای رهبری دانلود فایل دانلود پاورپوینت رهبری تحول عنوان:…

 • بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در بین دانشجویان

  بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی,بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در بین دانشجویان,پایان نامه روانشناسی بالینی دانلود فایل پایان نامه  روانشناسی بالینی بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در بین دانشجویان  مقدمه روان…

 • پروژه کارآفرینی تولید پمپ ترمز خودرو

  پروژه کارآفرینی تولید پمپ ترمز خودرو,پروژه کارافرینی تولید پمپ ترمز خودرو,پمپ,ترمز,توجیه اقتصادی تولید پمپ ترمز خودرو,تولید,خودرو,دانلود پروژه تولید پمپ ترمز خودرو,دانلود کارآفرینی تولید پمپ ترمز خودرو,طرح توجیه فنی تولید پمپ ترمز خودرو,طرح توجیهی تولید پمپ ترمز خودرو,کارآفرینی تولید پمپ ترمز…