پایان نامه بررسی دایره حسابداری شعب بانك‌ها

پایان نامه بررسی دایره حسابداری شعب بانك‌ها,دانلود پروژه بررسی دایره حسابداری شعب بانك‌ها,دانلود تحقیق بررسی دایره حسابداری شعب بانك‌ها,دانلود مقاله بررسی دایره حسابداری شعب بانك‌ها

دانلود فایل

پایان نامه بررسی دایره حسابداری شعب بانك‌ها مقدمه بر كسی پوشیده نیست كه بانك ها جز نهادهای مالی هر كشور می باشند. نهادهای مالی دو گونه اند: 1-  نهادهای مالی سیاست گذار: موسساتی كه مسئولیت پایه ریزی و تعیین خط مشی های اصلی مالی را عهده دارند و برنامه های كلی را در چهارچوب قوانین و مصوبات جاری دولت مشخص می‌كنند پس از تكمیل و تایید سیاست های مقرر توسط دولت این برنامه ها برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ می گردد. هدف این مؤسسات دستیابی به راههایی است كه گردش پولی و مالی را افزایش، نقدینگی را كاهش،‌ سرمایه گذاری ها را افزایش و در نهایت به پویایی اقتصاد كشور منجر گردد. 2-  نهادهای مالی عملیاتی: موسساتی هستند كه به طور مستقیم به ارائه خدمت به مردم می پردازند مانند مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و بانك ها این مؤسسات ملزم به اجرای برنامه های اعلام شده توسط نهادهای مالی سیاست گذار هستند و در واقع بخش عملیاتی و اجرا به عهده این مؤسسات است. هدف اصلی آنها علاوه بر اجرای برنامه های معین، ارائه خدمات هر چه بیشتر و بهتر در كمترین زمان ممكن به مراكز صنعتی، دولتی،‌ خصوصی و آحاد جامعه به منظور افزایش رفاه و رضایت مندی مردم و تشویق برای سپرده گذاری و سرمایه گذاری در راستای سیاست های معین است. بانك ها نیز به عنوان مهمترین این موسسات، در این راستا پیشرو هستند. بانك ها برای نیل به هدف های مذكور در شهرها و مناطق مختلف شعبی را تاسیس نموده اند حجم فعالیت شعبه متفاوت است و در بعضی شعب ازدیاد برای دریافت خدمات و پرداخت های ضروری به قدری است كه ممكن است كاركنان را برای انجام وظایف خود با دشواری رو به رو سازد برای رفع این مشكل و جلوگیری از دوباره كاری و اتلاف وقت و رسیدگی سریعتر و بهتر به امور مردم دوایری در شعب مشخص شده كه مهمترین این دوایر، دایره حسابداری شعب است. این بخش نیز مانند دوایر دیگر دارای شرح وظایف خاصی است كه باید در حیطه قوانین اجرا شود. این مجموعه به تفصیل به شرح فعالیت های شعب، به ویژه دایره حسابداری شعب و قوانین مصوب مربوط به آن پرداخته است. امید است مفید واقع گردد. فهرست مطالب عنوان                                                                                                             صفحه مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 1 شرح وظایف دایره حسابداری شعب…………………………………………………………… 3 حسابداری شعب: عملیات حسابداری پرداخت حقوق كاركنان از طریق دایره حسابداری…………….. 7 نحوه پرداخت مساعده به كاركنان……………………………………………………………… 8 چك: 1- تعریف چك…………………………………………………………………………………………. 9 2- اركان چك………………………………………………………………………………………….. 9 1-2- تاریخ صدور چك……………………………………………………………………………. 10 2-2- مبلغ چك………………………………………………………………………………………… 11 3-2- محلی كه چك در آنجا باید پرداخت گردد…………………………………………… 11 4-2- نام گیرنده چك……………………………………………………………………………….. 11 5-2- امضاء صادر كننده چك…………………………………………………………………… 12 3- انواع چك……………………………………………………………………………………………. 12 1-3- چكهای عادی………………………………………………………………………………….. 12 2-3- چك مسافرتی…………………………………………………………………………………. 13 3-3- چك بانكی………………………………………………………………………………………. 13 4-3- چك آزاد………………………………………………………………………………………… 13 چكهای فی مابین: 1- نكات قابل توجه جهت صدور چكهای بین بانكها……………………………………… 14 2- نحوه صدور و پرداخت چك بین بانكها………………………………………………….. 15 3- فقدان چك های بانكی…………………………………………………………………………… 17 4- دستورهای متفرقه………………………………………………………………………………. 21 5- عملیات حسابداری………………………………………………………………………………. 22 ظهرنویسی، پشت نویسی و انتقال چك………………………………………………………… 23 مسئولیت صادر كننده چك………………………………………………………………………… 25 مسئولیت بانك (نحوه كنترل و پرداخت چك) 1- كنترل و پرداخت چك…………………………………………………………………………… 27 2- برگشت چك و عدم پرداخت…………………………………………………………………. 28 دستور پرداخت چك بر حسب درجات شعبه……………………………………………….. 30 نحوه پرداخت وجه چكهای مشتریان سایر شعب به تقاضای صاحب حساب چك بر………. 33 چكهای انتقالی:…………………………………………………………………………………………. 39 1- چكهای انتقالی داخلی…………………………………………………………………………… 40 2- چكهای انتقالی عهده سایر بانكها…………………………………………………………… 41 روش وصول چكهای انتقالی در شهرستانهای فاقد اطلاق پایاپای (كلرینگ)……… 42 نحوه وصول چكهای داخلی و عهده شعب سایر بانكها تحت پوشش كلر تهران: 1- چك های داخلی…………………………………………………………………………………… 47 2- چك های عهده سایر بانك ها………………………………………………………………… 47 چگونگی واگذاری شعب شهرستانها عهده سایر شعب بانكهای تهران…………….. 48 نحوه وصول چك های انتقالی شعب تهران و شهرستان عهده سایر شهرستانها. 49 نحوه وصول چك های انتقالی شعب بانك عهده یكدیگر در یك شهرستان……….. 50 چك های بی محل و بستن حساب سپرده قرض الحسنه جاری………………………. 50 مراحل فروش چك……………………………………………………………………………………. 51 مراحل خرید چك……………………………………………………………………………………… 53 عملیات حسابداری بازخرید چك ها در شعبه:……………………………………………… 54 سپرده: سپرده قرض الحسنه جاری………………………………………………………………………. 57 1- چگونگی افتتاح حساب قرض الحسنه جاری…………………………………………….. 57 2- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقیقی ایرانی………………… 58 3- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای پزشكان…………………………………….. 59 4- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری مشترك…………………………………………….. 60 5- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری اشخاص حقیقی خارجی………………………. 60 1-5- خارجیان مقیم ایران………………………………………………………………………… 60 2-5- خارجیان مقیم خارج از كشور………………………………………………………….. 61 3-5- افاغنه…………………………………………………………………………………………….. 62 6- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای كسبه، بنگاهها، انجمن های فرهنگی و خیریه………………………………………………………………………………………………….. 62 7- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقوقی ایرانی……………….. 63 8- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای شركت های خصوصی……………….. 65 9- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای شركت در شرف تاسیس…………….. 67 10- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای شركت های تعاون شهری…………. 67 11- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای شركت های دولتی……………………. 69 12- افتتاح حساب قرض الحسنه برای دستگاههای دولتی……………………………… 71 1-12-نحوه افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری برای دستگاههای دولتی.. 71 2-12- طرز استفاده از حساب قرض الحسنه جاری دستگاههای دولتی………….. 73 3-12- طریقه انسداد حسابهای دولتی………………………………………………………… 75 4-12- ممنوعیت قبول سپرده ها……………………………………………………………….. 75 13- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری به نام شهرداری ها……………….. 75 14- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقوقی خارجی…. 75 1-14- اشخاص حقوقی خارجی مقیم ایران…………………………………………………. 76 2-14- اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از كشور…………………………………… 76 15- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری ارزی……………………………………. 76 حساب قرض الحسنه جاری درگیر…………………………………………………………….. 77 بستن حساب قرض الحسنه جاری به تقاضای صاحب حساب: بستن حساب قرض الحسنه جاری به تقاضای صاحب حساب در حالت عادی….. 78 بستن حساب قرض الحسنه جاری به تقاضای صاحب حساب به دلیل مفقود شدن چك یا دسته چك        78 حسابهای مطالبه نشده………………………………………………………………………………. 80 فصل در گذشتگان……………………………………………………………………………………. 82 فصل ورشكستگان……………………………………………………………………………………. 85 فصل جاری راكد……………………………………………………………………………………… 86 فصل انتقالی از بستانكاران………………………………………………………………………… 87 حساب قرض الحسنه پس انداز………………………………………………………………….. 88 نحوه افتتاح قرض الحسنه پس انداز……………………………………………………………. 89 انواع حسابهای سپرده قرض الحسنه پس انداز……………………………………………. 89 1- نحوه افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز برای اشخاص حقیقی، رشید و باسواد……………………………………………………………………………………………………. 89 2- نحوه افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز برای اشخاص حقیقی بی‌سواد…. 90 3- نحوه افتتاح سپرده قرض الحسنه عادی برای اشخاص صغیر…………………… 91 4- نحوه افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز با وكالت یا قیومیت یا وصایت رسمی از طرف اشخاص    91 5- افتتاح حساب قرض الحسنه مشترك عادی……………………………………………… 92 6- افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز عادی برای اشخاص حقوقی……………. 93 نحوه پرداخت حساب قرض الحسنه پس انداز……………………………………………… 94 حساب سپرده قرض الحسنه ویژه:……………………………………………………………… 95 افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه………………………………………………………………… 96 عملیات حسابداری حساب قرض الحسنه ویژه……………………………………………… 100 حساب سپرده قرض الحسنه ویژه جوانان…………………………………………………… 102 امتیازات و جوائز حساب سپرده قرض الحسنه ویژه جوانان…………………………. 103 عملیات حسابداری حساب سپرده قرض الحسنه ویژه جوانان………………………… 106 سپرده سرمایه گذاری كوتاه مدت………………………………………………………………. 109 نحوه افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری كوتاه مدت:………………………………….. 110 1- افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی………………………………………………………… 110 2- افتتاح حساب مشترك…………………………………………………………………………… 111 3- افتتاح حساب با وكالت………………………………………………………………………….. 113 4- افتتاح حساب برای شركت های دولتی……………………………………………………. 114 5- افتتاح حساب به نام صغیر توسط قیم…………………………………………………….. 114 6- افتتاح حساب توسط افراد غیر از ولی، وصی و قیم…………………………………. 115 7- افتتاح حساب توسط وصی……………………………………………………………………. 115 نرخ سود و طریقه محاسبه آن…………………………………………………………………… 116 سپرده سرمایه گذاری بلندمدت………………………………………………………………….. 116 شرایط افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلندمدت……………………………………. 118 افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری برای شركت های دولتی………………………… 124 نرخ سود و طریقه پرداخت آن…………………………………………………………………… 124 عملیات حسابداری سپرده سرمایه گذاری بلندمدت………………………………………. 126 سپرده های بیش از یك سال……………………………………………………………………… 135 حوالجات…………………………………………………………………………………………………. 136 نحوه صدور و حواله های عهده شعب………………………………………………………… 137 فقدان چك های بانكی……………………………………………………………………………….. 145 1- وظایف صاحب چك بانكی…………………………………………………………………….. 145 2- وظایف شعبه صادر كننده چك بانكی…………………………………………………….. 145 3- وظایف شعبه پرداخت كننده چك در رابطه با اعلام پاسخ استعلام…………….. 146 پرداختهای چكهای بانكی (چك حواله) و ابزار شبه پول صادره بانكها قبل از قبولی…………. 148 حواله های صادره مشروحه ذیل فاقد كارمزد یا هزینه می‎باشد…………………….. 150 حواله های عهده ما:………………………………………………………………………………….. 151 حواله های عهده ما به نشانی محل اقامت……………………………………………………. 153 حواله های عهده ما جهت واریز به حساب…………………………………………………… 154 مسائل متفرقه پول رسانی…………………………………………………………………………. 156 وصول بها آب، برق، تلفن و گاز…………………………………………………………………. 156 صندوق امانات…………………………………………………………………………………………. 159 باجه ها:………………………………………………………………………………………………….. 163 عملیات نقدی و انتقالی………………………………………………………………………………. 164 انعكاس عملیات باجه در حسابهای شعبه…………………………………………………….. 167 دو وقته نمودن ساعات كار شعب (باجه عصر)……………………………………………. 169 رسیدگی به موجودی روزانه صندوق و طریقه بستن خزانه شعبه و نگهداری كلیدها……………………………………………………………………………………………………… 174 اضافه موجودی صندوق و خزانه………………………………………………………………. 179 تعدیل نقدینگی و بیمه وجوه صندوق و در راه……………………………………………… 181 تفكیك و شمارش اسكناس………………………………………………………………………… 188 نكات مهم قبل از بستن حسابها در پایان سال مالی………………………………………. 188 دستورالعمل بستن حسابها در پایان سال مالی…………………………………………….. 189 الف- كلیات وظایف شعب،‌ حسابداری های مناطق و ادارات كل قبل از تهیه صورتهای مالی پایان سال     190 ب- مدارك لازم در پایان سال…………………………………………………………………… 198 – نحوه ارسال مدارك از طریق شعب…………………………………………………………. 200 ج- مدارك ارسالی حسابداری‌های مناطق به اداره كل حسابرسی وامور مالی…. 204 د- تذكر چند نكته…………………………………………………………………………………….. 205 مجموعه ضمائم و پیوست ها (از 1 الی 89)

 • گزارش کاراموزی اشتغال گره بزرگ مدیریت

  اشتغال,دانلود گزارش کارآموزی اشتغال گره بزرگ مدیریت,کاراموزی اشتغال گره بزرگ مدیریت,کارورزی اشتغال گره بزرگ مدیریت,گره بزرگ مدیریت,گزارش کاراموزی اشتغال گره بزرگ مدیریت دانلود فایل گزارش کاراموزی اشتغال گره بزرگ مدیریت در 32 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان                                    صفحه…

 • لیست سایت هایی برای کسب درآمد از اینترنت

  سایت های فروشگاه ساز,سایت های کلیکی,سایت های همکاری در فروش,سایت های همکاری در فروش فایل,لیست سایت های کسب درآمد از اینترنت,لیست سایت هایی برای کسب درآمد از اینترنت دانلود فایل لیست سایت هایی برای کسب درآمد از اینترنت در این…

 • کارآفرینی طرح كسب و كار سالن ورزشی چند منظوره

  سالن ورزشی چند منظوره,طرح كسب و كار سالن ورزشی چند منظوره,كسب و كار سالن ورزشی چند منظوره,کارآفرینی طرح كسب و كار سالن ورزشی چند منظوره دانلود فایل کارآفرینی طرح كسب و كار سالن ورزشی چند منظوره مقدمه ورزش برای تمام…

 • پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده اولسون و همکاران FACES-III 1985

  پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده اولسون و همکاران FACES-III 1985 دانلود فایل پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده اولسون و همکاران  FACES-III 1985 منبع Jones, S. R., & Gardner, S. P. (2002), Variables related to attitude toward…

 • پاورپوینت تداوم فعالیت ( استاندارد حسابرسی 570 )

  بررسی ارزیابی مدیریت,بررسی برنامه های واحد مورد رسیدگی در رابطه با سفا,پاورپوینت تداوم فعالیت ( استاندارد حسابرسی 570 ),تعریف فرض تداوم فعالیت,دانلود پاورپوینت تداوم فعالیت ( استاندارد حسابرسی 570 ),روشهای اضافی حسابرسی درصورت شناسایی رویدادها یاشرایط,ملاحضات برنامه ریزی,نمونه هایی از…

 • دانلود پاورپوینت مدیریت تغییر

  دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی,دانلود پاورپوینت مدیریت تغییر دانلود فایل عنوان: دانلود پاورپوینت مدیریت تغییر فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 22 اسلاید دسته: مدیریت این فایل در زمینه "مدیریت تغییر"بوده و در 22 اسلاید…

 • گزارش كارآموزی اتوماسیون صنعتی (PLC)

  اتوماسیون صنعتی (PLC),گزارش كارآموزی اتوماسیون صنعتی (PLC) دانلود فایل گزارش كارآموزی  اتوماسیون صنعتی (PLC) مقدمه: هر سیستم كنترلی را به سه بخش اصلی می‌توان تقسیم كرد: ورودی، بخش پردازشگر و خروجی. سیگنالهای ورودی توسط مبدل‌ها كه كمیت‌های فیزیكی را به…

 • پایان نامه نرم افزار Macromedia Dreamweaver MX

  پایان نامه نرم افزار Macromedia Dreamweaver MX,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه نرم افزار Macromedia Dreamweaver MX,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل پایان نامه نرم…

 • پایان نامه اسید لاكتیك (رشته مهندسی پزشكی – درس بیوفیزیك)

  اسید لاكتیك,پایان نامه اسید لاكتیك (رشته مهندسی پزشكی – درس بیوفیزیك),پروژه اسید لاكتیك,تحقیق اسید لاكتیك,دانلود اسید لاكتیك دانلود فایل [8]

 • مقالةمفهوم ضمان استاندارد و آثار آن

  مقالةمفهوم ضمان استاندارد و آثار آن دانلود فایل مقالةمفهوم ضمان استاندارد و آثار آن فهرست: ضمان اجرایی استاندارد ضمان قهری چیست؟ ضمانتهای اجرایی حقوق تجارتی و ضمان ضمان تضامنی ================= ضمان اجرایی استاندارد تصور جهانی بدون استاندارد، در دهكده جهانی…

 • گزارش کاراموزی آزمایش كنترل كیفیت مواد نفتی

  آزمایش,دانلود گزارش کارآموزی آزمایش كنترل كیفیت مواد نفتی,كنترل,كیفیت,کاراموزی آزمایش كنترل كیفیت مواد نفتی,کارورزی آزمایش كنترل كیفیت مواد نفتی,گزارش کاراموزی آزمایش كنترل كیفیت مواد نفتی,مواد نفتی دانلود فایل گزارش کاراموزی آزمایش كنترل كیفیت مواد نفتی در51 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست…

 • تحقیق باغ دولت آباد

  تحقیق باغ دولت آباد دانلود فایل باغ دولت آباد معرفی باغ دولت آباد یزد كه یكی از باغهای بزرگ ایران و از آثار دوره زندیه می باشد دارای مرتفع ترین بادگیر شناسایی شده در ایران است. مساحت زمینهای باغ در…

 • بررسی میزان توجه دانشجویان نسبت به تبلیغات بازرگانی پخش شده از شبک پنج سیما

  بررسی میزان توجه دانشجویان نسبت به تبلیغات بازرگانی پخش شده از شبک پنج سیما,پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (MA),گرایش تحقیق در ارتباطات دانلود فایل  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (MA) گرایش: تحقیق در ارتباطات بررسی میزان…

 • پایان نامه یك روش مبتنی بر معماری مدل رانه برای مدل سازی یكپارچه سلول های چارچوب زكمن

  پایان نامه یك روش مبتنی بر معماری مدل رانه برای مدل سازی یكپارچه سلول های چارچوب زكمن دانلود فایل پایان نامه یك روش مبتنی بر معماری مدل رانه برای مدل سازی یكپارچه سلول های چارچوب زكمن فهرست مطالب   چكیده ...............................................................................................................................................................................…

 • مقاله فعالیت های (کاشت و برداشت) برای بهبود کیفیت و عمر ماندگاری قارچ های آگاریکوس

  مقاله فعالیت های (کاشت و برداشت) برای بهبود کیفیت و عمر ماندگاری قارچ های آگاریکوس دانلود فایل مقاله فعالیت های (کاشت و برداشت) برای بهبود کیفیت و عمر ماندگاری قارچ های آگاریکوس مقدمه قارچهای کشت شده مخصوصاً استرین های زراعی…

 • پایان نامه خیالواره (ما- زمان- رویا)

  پایان نامه خیالواره (ما- زمان- رویا),پروژه خیالواره (ما زمان رویا),خیالواره (ما زمان رویا),مقاله خیالواره (ما زمان رویا) دانلود فایل پایان نامه خیالواره (ما- زمان- رویا) پیشگفتار: تاریخ هنر من، زمانی شكل میگیرد كه جسمم، بسان مجسمه هایی از درون خاك…

 • ترجمه مقاله انعطاف پذیری بازار کار ونرخ واقعی ارز

  ترجمه مقاله انعطاف پذیری بازار کار ونرخ واقعی ارز دانلود فایل ترجمه مقاله انعطاف پذیری بازار کار ونرخ واقعی ارز چکیده این مقاله به مطالعه چگونگی انعطاف پذیری بازار کار و تاثیر ان بر نرخ ارز پرداخته است. به صورت…

 • مبانی نظری نیمرخ روانی و شخصیت

  مبانی نظری نیمرخ روانی و شخصیت,مبانی نظری و پیشینه پژوهش نیمرخ روانی و شخصیت دانلود فایل در 46 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…

 • پروژه بررسی کلیسای (سن سور) وانک و اقلیم اصفهان

  پروژه بررسی کلیسای (سن سور) وانک و اقلیم اصفهان دانلود فایل پروژه بررسی کلیسای (سن سور) وانک و اقلیم اصفهان پروژه بررسی کلیسای (سن سور) وانک و اقلیم اصفهان WORDاین فایل در قالب WORD و در 70 صفحه تحریر شده…

 • اهمیت هزینه های محصول در تصمیم گیری

  اهمیت هزینه های محصول در تصمیم گیری,تصمیم گیری,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مدیریت,هزینه های محصول دانلود فایل اهمیت هزینه های محصول در تصمیم گیری…

 • مقاله ادبیات ایتالیا

  مقاله ادبیات ایتالیا دانلود فایل مقاله ادبیات ایتالیا قسمتهایی از متن: مقدمه  ایتالیا سرزمین چندان وسیعی نیست . چكمه‌ای یك لنگه در گوشه‌ای از قاره‌ی اروپا . اما با چابك‌سوارانی چون (( دانته)) و ((بوكاچو)) و ((پتراركا)) در آن سوی…

 • گزارش کاراموزی مدیریت كنترل كیفیت شركت ایران گوشت

  ایران,دانلود گزارش کارآموزی مدیریت كنترل كیفیت شركت ایران گوشت,شركت,كنترل,كیفیت,کاراموزی مدیریت كنترل كیفیت شركت ایران گوشت,کارورزی مدیریت كنترل كیفیت شركت ایران گوشت,گزارش کاراموزی مدیریت كنترل كیفیت شركت ایران گوشت,گوشت,مدیریت دانلود فایل گزارش کاراموزی مدیریت كنترل كیفیت شركت ایران گوشت در 51…

 • تحقیق اختلالات زبانی

  تحقیق اختلالات زبانی دانلود فایل تحقیق اختلالات زبانی عنوان:اختلالات زباناختلالات گفتار و زبانتکلملکنت زبانمنابعاختلالات زبان..............................................بخشهایی از متن: نگاه اجمالیزبان وسیله بیان عقاید و نظرات است که به کمک علایم و بر طبق قواعد و دستور زبان و علم معنی بکار…

 • سمینار بررسی میكروپمپها و كاربرد آنها

  پروسه های ساخت میكروپمپها,پژوهش میکروپمپها,چگونگی طراحی میکروپمپها,سمینار بررسی میكروپمپها و كاربرد آنها,مواد مورد استفاده در ساخت میكروپمپها دانلود فایل چكیدهدر این مجموعه ، با توجه به تحقیقاتی كه تا كنون ارائه شده است ، ابتدا به معرف ی میكروپمپ ها…

 • طرح توجیهی تجهیزات پزشكی

  طرح توجیهی تجهیزات پزشكی دانلود فایل بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت طرح وبرنامه دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانكی طرح توجیهی تجهیزات پزشكی تهیه شده در سال 1385 خلاصه طرح : موضوع طرح : تولید تجهیزات پزشكی نوع تولیدات : دستگاه…

 • بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخة اقتصادی

  بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخة اقتصادی دانلود فایل بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخة اقتصادی یكی از عوامل كلیدی و تعیین كننده در فراینده توسعه اقتصادی، پس انداز می‌باشد. این مفهوم به دو…

 • مقاله کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی

  مقاله کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی دانلود فایل مقاله کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی مقاله ترجمه شده بهمراه متن اصلی کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی خلاصه: در ژانویه 1999: گروه استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) گزارشی را منتشر کرد که دولت…

 • پایان نامه طراحی و ساخت سایت خبری دانشگاه با ASP

  پایان نامه طراحی و ساخت سایت خبری,پایان نامه طراحی و ساخت سایت خبری دانشگاه با ASP,سایت خبری دانشگاه با ASP,طراحی و ساخت سایت خبری دانلود فایل پایان نامه طراحی و ساخت سایت خبری دانشگاه با ASP چكیده  عنوان این پروژه…

 • پایان نامه مطالعه عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه

  افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه,پایان نامه مطالعه عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه,عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه,مطالعه عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش…

 • رابطه بین اضطراب و افسردگی با تعارضات زناشویی در مراجعین به مراکز مشاوره و مددكاری

  رابطه بین اضطراب و افسردگی با تعارضات زناشویی در مراجعین به مراکز مشاوره و مددكاری دانلود فایل رابطه بین اضطراب و افسردگی با تعارضات زناشویی در مراجعین به مراکز مشاوره و مددكاری خانواده ، کانون مهر ، محبت و تربیت…

 • پایان نامه بررسی مبانی شهادت زنان در شریعت اسلام

  احتیاط,اسلام,پاک,پایان نامه بررسی مبانی شهادت زنان در شریعت اسلام,پروژه بررسی مبانی شهادت زنان در شریعت اسلام,تحقیق بررسی مبانی شهادت زنان در شریعت اسلام,دانلود پایان نامه بررسی مبانی شهادت زنان در شریعت اسلام,زنان,شریعت,شهادت,طاهر,طهارت,قاعده,مبانی,مقاله بررسی مبانی شهادت زنان در شریعت اسلام,نجاست,نجس دانلود…

 • تحقیق عایقبندی در ساختمان

  تحقیق عایقبندی در ساختمان,مقاله عایقبندی ساختمان دانلود فایل تحقیق عایقبندی در ساختمان عناوین : صفحه بخش اول: دستورالعمل و ضوابط كلی تاسیسات عایق بندی ساختمان 2 مقدمه 2 دستوالعمل و ضوابط كلی 2 ضوابط و دستوالعمل خاص منطقه 2 ضوابط…

 • مقاله امكان كاهش تلفات انتقال با نصب ترانسفورماتور جابجا كننده فاز

  مقاله امكان كاهش تلفات انتقال با نصب ترانسفورماتور جابجا كننده فاز دانلود فایل بررسی امكان كاهش تلفات انتقال با نصب ترانسفورماتور جابجا كننده فاز چكیده هدف این مقاله نشان دادن توانایی ترانسفورماتور جابجا كننده فاز (Phase Shifting Transformer)PST در كاهش…

 • طرح توجیهی پرورش بلدرچین به ظرفیت 420000 قطعه

  420000 قطعه,طرح توجیهی پرورش بلدرچین به ظرفیت,طرح توجیهی پرورش بلدرچین به ظرفیت 420000 قطعه دانلود فایل طرح توجیهی پرورش بلدرچین به ظرفیت 420000 قطعه طرح توجیهی پرورش بلدرچین به ظرفیت420000 قطعه بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت طرح و برنامه دفتر…

 • پرسشنامه مقیاس ناامیدی برای کودکان کازدین

  پرسشنامه مقیاس ناامیدی برای کودکان کازدین دانلود فایل پرسشنامه مقیاس ناامیدی برای کودکان کازدین کازدین و همکارانش در سال 1983 یک وسیله اندازه گیری برای سنجش ناامیدی کودکان ساختند. در سال 1986 کازدین با دو نفر دیگر از همکاران خود…