پایان نامه بررسی رابطه بین تفكرات غیرمنطقی و ملاكهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر مقطع كارشناسی دانشگاه شهید بهشتی

پایان نامه بررسی رابطه بین تفكرات غیرمنطقی و ملاكهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر

دانلود فایل

پایان نامه بررسی رابطه بین تفكرات غیرمنطقی و ملاكهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر مقطع كارشناسی دانشگاه شهید بهشتی چكیده: در این پژوهش به بررسی رابطه تفكرات غیرمنطقی با ملاكهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر مقطع كارشناسی دانشگاه شهید بهشتی پرداخته شد. سوالات این پژوهش عبارتند از: آیا بین تفكرات غیرمنطقی و ملاكهای همسرگزینی رابطه ای وجود دارد؟ آیا بین نوع تفكرات غیرمنطقی دختران و پسران تفاوت وجود دارد؟ آیا بین ملاكهای انتخاب شده در پسران و دختران تفاوت وجود دارد؟ جامعه آماری این پژوهش عبارت است از كلیه دانشجویان دختر و پسر مجرد شاغل به تحصیل در مقطع كارشناسی كه در سال تحصیلی 83ـ82 در دانشگاه مشغول به تحصیل می باشند كه از بین این دانشجویان به روش نمونه برداری در دسترس تعداد 200 نفر از 10 دانشكده انتخاب گردیدند كه تعداد دختران و پسران در این تحقیق مساوی در نظر گرفته شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق عبارتند از: 1) آزمون تفكرات غیرمنطقی (A.T.I.B) و پرسشنامه محقق ساخته مربوط به ملاكهای ازدواج. روش تحقیق در این پژوهش روش پیمایشی (زمینه یابی) است و روشهای آماری مورد استفاده عبارتند از : آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t برای دو گروه مستقل. بررسی سوالات در این تحقیق حاكی از آن است كه ارتباط معنی داری بین تفكرات غیرمنطقی و ملاكهای همسرگزینی در دانشجویان وجود دارد. همچنین بین تفكرات غیرمنطقی عدم كنترل هیجانات و دلواپسی اضطراری و اتكا به دیگران در دختران و پسران تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین بین تفكر تایید دیگران و ملاكهای روان شناختی و ملاكهای اجتماعی ارتباط وجود دارد. بین تفكر غیرمنطقی اجتناب از مشكلات و ملاكهای اجتماعی رابطه معنی دار وجود دارد. فهرست عنوان صفحه فصل اول: مقدمه 1ـ1ـ مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1ـ2ـ بیان مساله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1ـ3ـ سابقه و ضرورت مساله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1ـ4ـ اهداف پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1ـ5ـ سوالات تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1ـ6ـ تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1ـ6ـ1ـ تعریف تفكر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1ـ6ـ2ـ تعریف تفكر غیر منطقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1ـ6ـ3ـ تعریف عملیاتی تفكر غیرمنطقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1ـ6ـ4ـ تعریف ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1ـ6ـ5ـ معیارهای ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1ـ6ـ5ـ1ـ معیارهای زیستی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1ـ6ـ5ـ2ـ معیارهای روان شناختی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1ـ6ـ5ـ3ـ معیارهای اجتماعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1ـ6ـ5ـ4ـ معیارهای اقتصادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1ـ6ـ5ـ5ـ عوامل خانوادگی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1-6-6- تعریف عملیاتی ملاكهای همسرگزینی . . . . . . . . . . . . . . 13 1ـ7ـ متغیرهای تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 عنوان صفحه 1ـ7ـ1ـ متغیر مستقل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1ـ7ـ2ـ متغیر وابسته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1ـ7ـ3ـ متغیر تعدیل كننده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1ـ7ـ4ـ متغیر كنترل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1ـ7ـ5ـ متغیرهای مداخله گر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 2ـ1ـ مروری كلی بر نظریه درمان عقلانی ـ هیجانی ـ رفتاری . . . . . . . . . . . 16 2ـ1ـ1ـ روشهای شناختی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2ـ1ـ2ـ روشهای فراخوان عاطفی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2ـ1ـ3ـ روشهای رفتاری آشفتگی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2ـ2ـ ماهیت سلامتی و آشتفگی روان شناختی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 2ـ3ـ اصول ششگانه نظریه الیس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 2ـ3ـ1ـ اصل اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 2ـ3ـ2ـاصل دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 2ـ3ـ3ـ اصل سوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 2ـ3ـ4ـ اصل چهارم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 2ـ3ـ5ـ اصل پنجم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 2ـ3ـ6ـ اصل ششم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 2ـ4ـ باورهای غیر منطقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 عنوان صفحه 2ـ5ـ انواع باورهای غیر منطقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 2ـ5ـ1ـ تفكر غیرمنطقی تایید دیگران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 2ـ5ـ2ـ تفكر غیرمنطقی توقع بیش از حد (انتظارات زیاد از خود) . . . . . . . . . 31 2ـ5ـ3ـ تفكر غیر منطقی سرزنش كردن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 2ـ5ـ4ـ تفكر غیر منطقی واكنش نومیدی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 2ـ5ـ5ـ تفكر غیرمنطقی عدم كنترل هیجانات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 2ـ5ـ6ـ تفكر غیر منطقی دلواپسی اضطرابی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 2ـ5ـ7ـ تفكر غیر منطقی اجتناب از مشكلات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 2ـ5ـ8ـ تفكر غیرمنطقی اتكا به دیگران (وابستگی) . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 2ـ5ـ9ـ تفكر غیرمنطقی درماندگی نسبت به تغییر خویش . . . . . . . . . . . . . . 35 2ـ5ـ10ـ تفكر غیرمنطقی عدم كنترل در برابر مشكلات دیگران . . . . . . . . . . 35 2ـ5ـ11ـ تفكر غیرمنطقی كمال طلبی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 2ـ6ـ تاریخچه ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 2ـ7ـ تعریف ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2ـ8ـ فلسفه ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 2ـ9ـ هدفها و انگیزه های ازدواج و تشكیل خانواده . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 2ـ10ـ انگیزه های دیگر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 2ـ11ـ ازدواج و اشكال آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 2ـ12ـ اقسام ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 عنوان صفحه 2ـ12ـ1ـ ازدواج یك همسر گزینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 2ـ12ـ2ـ ازدواج چند زن گزینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 2ـ12ـ3ـ ازدواج چند شوهر گزینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 2ـ12ـ4ـازدواجهای گروهی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 2ـ13ـ عوامل موثر در ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 2ـ13ـ1ـ عوامل اجتماعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 2ـ13ـ2ـ عوامل سیاسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 2ـ13ـ3ـ عوامل فرهنگی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 2ـ13ـ3ـ1ـ دین و مذهب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 2ـ13ـ3ـ2ـ آداب و رسوم در رابطه با ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 2ـ13ـ3ـ3ـ آراستن ظاهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 2ـ13ـ4ـ عوامل اقتصادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 2ـ13ـ5ـ عوامل روانی و اخلاقی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 2ـ13ـ5ـ1ـ عوامل توفیق و حفظ زناشویی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 2ـ13ـ5ـ2ـ ویژگی هایی كه در امر زناشویی نقش دارند. . . . . . . . . . . . . 48 2ـ13ـ6ـ عوامل جسمانی و ژنتیكی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 2ـ13ـ7ـ سن ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 2ـ13ـ7ـ1ـ جنبه روانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 2ـ13ـ7ـ2ـ جنبه فیزیولوژیكی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 عنوان صفحه 2ـ14ـ مهمترین عوامل توفیق در ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 2ـ14ـ1ـ رشد عاطفی و فكری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 2ـ14ـ2ـ توافق، علایق و طرز تفكر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 2ـ14ـ3ـ تشابه تحصیلی و طبقاتی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 2ـ14ـ4ـ طرز فكر راجع به امور جنسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 2ـ15ـ عوامل موثر در ناپایداری ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 2ـ15ـ1ـ فقر اقتصادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 2ـ15ـ2ـ كم سن و سال بودن زن و مرد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 2ـ15ـ3ـ بی فرزندی و كم فرزندی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 2ـ15ـ4ـ شهرگرایی و رشد صنعت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 2ـ15ـ5ـ استقلال مالی و اقتصادی زن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 2ـ15ـ6ـ اختلاف در مذهب و فرهنگ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 2ـ15ـ7ـ ناراحتی روحی و روانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 2ـ15ـ8ـ ناتوانی جنسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 2ـ15ـ9ـ عدم سازش فكری و اجتماعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 2ـ15ـ10ـ  عدم وجود روابط انسانی درخانواده . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 2ـ16ـ ساختار خانواده و همسرگزینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 2ـ17ـ همسرگزینی در ایران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 2ـ18ـاصول كلی در انتخاب همسر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 عنوان صفحه 2ـ18ـ1ـ توجه به خانواده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 2ـ18ـ2ـ اخلاق نیك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 2ـ18ـ3ـ رعایت اصول كفویت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 2ـ18ـ4ـ توجه به تناسب سنی و جسمی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 2ـ18ـ5ـ سلامت جسمی و روحی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 2ـ18ـ6ـ علم و سواد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 2ـ18ـ7ـ زیبایی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 2ـ19ـ پژوهشهای انجام شده در زمینه تفكرات غیرمنطقی و ملاكهای همسرگزینی… 64 فصل سوم: روش انجام پژوهش 3ـ1ـ روش پژوهش و دلایل انتخاب آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 3ـ2ـ  جامعه آماری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 3ـ3ـ حجم نمونه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 3ـ4ـ روش نمونه برداری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 3ـ5ـ روشهای گردآوری داده ها، ابزارهای پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . . 72 3ـ5ـ1ـ آزمون تفكرات غیر منطقی A.T.I.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 3ـ5ـ2ـ اعتبار و پایایی آزمون تفكرات غیرمنطقی A.T.I.B. . . . . . . . . . . . . 73 3ـ5ـ3ـ روند ساخت آزمون تفكرات غیرمنطقی A.T.I.B. . . . . . . . . . . . . . 73 3ـ5ـ4ـ همسانی درونی آزمون A.T.I.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 3ـ6ـ پرسشنامه مربوط به ملاكهای همسرگزینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 عنوان صفحه 3ـ7ـ طرح اجرای پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 3ـ8ـ روشهای آماری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 4ـ1ـ توصیف داده ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 4ـ2ـ داده های جمعیت شناختی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 4ـ3ـ تحلیل داده های مربوط به سوالات تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 4ـ3ـ1ـ سوالات تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 4ـ3ـ1ـ1ـ سوال اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 4ـ3ـ1ـ2ـ سوال دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 4ـ3ـ1ـ3ـ سوال سوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 4ـ3ـ1ـ4ـ سوال چهارم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 5ـ1ـ بحث و خلاصه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 5ـ2ـ بحث براساس سوالات تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 5ـ2ـ1ـ  سوال اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 5ـ2ـ2ـ سوال دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 5ـ2ـ3ـ سوال سوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 5ـ2ـ4ـ سوال چهارم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 5ـ3ـ نتیجه گیری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 عنوان صفحه 5ـ4ـ محدودیتهای پژوهش  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 5ـ5ـ پیشنهادات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 منابع منابع فارسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 پیوستها پرسشنامه تفكرات غیر منطقی A.T.I.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 پرسشنامه مربوط به ملاكهای ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 پاسخنامه آزمون تفكرات غیر منطقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

 • سیری در نگارگری لیرلتی از قدیم تا اكنون

  سیری در نگارگری لیرلتی از قدیم تا اكنون دانلود فایل سیری در نگارگری لیرلتی از قدیم تا اكنون پیشگفتار: هنر ایران به لحاظ قدمت و زیبایی همیشه مورد توجه محققان بوده است. هنر ایرانی هنری اصیل و سنتی است كه…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی

  پروژه کارآفرینی کارگاه تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی,پروژه کارافرینی کارگاه تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی,توجیه اقتصادی کارگاه تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی,دانلود پروژه کارگاه تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی,طرح توجیه فنی کارگاه تولید…

 • مقاله حضرت ابراهیم(ع)

  مقاله حضرت ابراهیم(ع) دانلود فایل مقاله حضرت ابراهیم(ع) عناوین : 1.زادگاه ابراهیم و تاریخ تولد. 2.دلایل ابراهیم برای ستاره پرستان – ماه پرستان – خورشید پرستان. 3.ترس از طبیعت منشأ شرك. 4.شكستن بتان بدست ابراهیم و در آتش افكندن وی.…

 • مقاله استخوانی و اسکلت بندی بدن حیوانات

  اسکلت بندی ماهی ها,پوست پرندگان,پوست پستانداران,پوست خزندگان,سیستم اسکلتی بی مهره گان,سیستم اسکلتی مهره داران,سیستم های ماهیچه ای,مقاله استخوانی و اسکلت بندی بدن حیوانات دانلود فایل مقاله استخوانی و اسکلت بندی بدن حیوانات قسمتهایی از متن و فهرست مطالب: پوست خزندگان…

 • مقاله تعریف و كاركرد سوبسید

  مقاله تعریف و كاركرد سوبسید دانلود فایل مقاله تعریف و كاركرد سوبسید مقدمه: در ادبیات اقتصادی مكانیزم قیمتها وظیفه تخصیص منابع محدود را میان فعالیتهای مختلف اقتصادی بر عهده دارد. این تخصیص در حالت رقابت كامل، كارائی را حداكثر می…

 • طرح توجیهی فنی اقتصادی مالی احداث واحد تولیدی صنایع فلزی

  احداث واحد تولیدی صنایع فلزی,طرح توجیهی,طرح توجیهی فنی اقتصادی مالی احداث واحد تولیدی صنایع فلزی,فنی اقتصادی مالی دانلود فایل طرح توجیهی فنی  اقتصادی مالی  احداث واحد تولیدی صنایع فلزی     خلاصه طرح تولید صنایع فلزی شامل تولید سطل زباله توری…

 • پروپوزال بررسی مقایسه ای طرحواره ناسازگار اولیه، مکانیسم های دفاعی و پایگاه هویت در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد بهنجار

  ایگاه هویت در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد بهنجار,بررسی مقایسه ای طرحواره ناسازگار اولیه,پروپوزال بررسی مقایسه ای طرحواره ناسازگار اولیه، مکانیسم های دفاعی و پایگاه هویت در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد بهنجار,مکانیسم های…

 • مقاله ادبیات داستانی ایران

  مقاله ادبیات داستانی ایران دانلود فایل متن آغازین:     روند تحول ادبیات معاصر ایران ، بارها ، به علت های گوناگون اجتماعی _ فرهنگی ، قطع شده و پس از یك دوره فترت با دیگر با حركتی تازه آغاز شده…

 • پایان نامه بررسی عقد وکالت

  پایان نامه بررسی عقد وکالت,پروژه بررسی عقد وکالت,تحقیق بررسی عقد وکالت,دانلود پایان نامه بررسی عقد وکالت,عقد,مقاله بررسی عقد وکالت,وکالت دانلود فایل [1]

 • ارتباط سلامت روانی با شاخص های تن سنجی در بین دانشجویان

  ارتباط سلامت روانی با شاخص های تن سنجی در بین دانشجویان,پایان نامه کارشناسی ارتباط سلامت روانی با شاخص های تن سنجی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد واحد خلخال,دانل,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود…

 • درباره تولید نخ

  درباره تولید نخ دانلود فایل درباره تولید نخ مقدمه: سیستم ریسندگی رینگ از دیرباز برای تولید نخ در سیستم ریسندگی الیاف كوتاه مورد استفاده قرار گرفته است ولی با افزایش تقاضا موانعی بر سر راه تولید نخ این سیستم به…

 • پوستر استحاله فرهنگی

  andalusia,poster,استحاله فرهنگی,اندلس,اندلسیزاسیون,پوستر,پوستر استحاله فرهنگی,تهاجم فرهنگی,خامنه ای دانلود فایل پوستر / استحاله فرهنگی سیاست امروز، سیاست آندلسی کردن ایران است هدف اصلی و نهایی جنگ نرم انحلال درونی و استحاله داخلی جمهوری اسلامی از طریق تغییر باور ها و سست کردن…

 • اهدای اعضا پس از اجرای قصاص و حدود از دیدگاه فقه، حقوق و پزشکی

  اهدای اعضا پس از اجرای قصاص و حدود از دیدگاه فقه، حقوق و پزشکی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش اهدای اعضا پس از اجرای قصاص و حدود از دیدگاه فقه، حقوق و پزشکی,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود…

 • ورق کاری

  ورق کاری دانلود فایل ورق کاری مقدمه 5-1-1) دستگاه ها و تجهیزات 5-1-2 ) نگهدارنده ها و ثابت کننده ها 5-1-3) ابزار کار 5-1-4) ابزار و دستگاههای اندازه گیری  5-1-5 ) شابلون ها و بلوک های آزمایش 5-2) صاف و…

 • جزوه ریاضی عمومی ( سری ها ؛ توابع و ... )

  آزمون های تقارن,انتگرال گیری از سری توانی,انحناء,توابع برداری,جزوه ریاضی عمومی ( سری ها ؛ توابع و ... ),دایر,رابطه بین مختصات قطبی و قائم,سری دو جمله ای,سریهای توانی,سریهای تیلور و مك لورن,شتاب و مؤلفه هایش,طول یك منحنی قطبی,قضیه,قضیه تیلور موارد كاربرد…

 • پایان نامه بررسی تاثیر كلاسهای جامع قرآنی بر افراد تحت پوشش كمیته امداد

  بررسی تاثیر كلاسهای جامع قرآنی بر افراد تحت پوشش كمیته امداد,پایان نامه بررسی تاثیر كلاسهای جامع قرآنی بر افراد تحت پوشش كمیته امداد,پایان نامه کارشناسی رشته علوم اجتماعی دانلود فایل پایان نامه کارشناسی رشته علوم اجتماعی بررسی تاثیر كلاسهای جامع قرآنی…

 • گزارش کارورزی پیکربندی سخت افزار وشبکه های کامپیوتری

  گزارش کارورزی پیکربندی سخت افزار وشبکه های کامپیوتری دانلود فایل گزارش کارورزی  پیکربندی سخت افزار وشبکه های کامپیوتری پیشگفتار     کامپیوتر در عصر حاضر و در آغاز قرن بیست و یكم الفبای زندگی صنعتی¸ مدرن و متمدن،  جوامع  مترقی  این…

 • پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فكری و عملكرد مالی شركتهای موجود در بازار سرمایه ایران

  بررسی رابطه بین سرمایه فكری و عملكرد مالی شركتهای موجود در بازار سرمایه ایران,پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فكری و عملكرد مالی شركتهای موجود در بازار سرمایه ایران,رابطه بین سرمایه فكری و عملكرد مالی شركتهای موجود در بازار سرمایه…

 • تحقیق ترمیم و مقاوم سازی ساختمان

  تحقیق ترمیم و مقاوم سازی ساختمان,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود تحقیق ترمیم و مقاوم سازی ساختمان,دانلود جزوه آموزش,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات…

 • پایان نامه بررسی اثرات استقرار نظام تضمین كیفیت ایزو 9000 بر عملكرد شركت توزیع نیروی برق جنوب غرب تهران

  پایان نامه بررسی اثرات استقرار نظام تضمین كیفیت ایزو 9000 بر عملكرد شركت توزیع نیروی برق جنوب غرب تهران,پروژه بررسی اثرات استقرار نظام تضمین كیفیت ایزو 9000 بر عملكرد شركت توزیع نیروی برق جنوب غرب تهران,تحقیق بررسی اثرات استقرار نظام…

 • دانلود پاورپوینت استراتژیهای توسعه منابع انسانی

  استراتژی فراگیری فردی,استراتژی های توسعه ی مدیریت,استراتژی های فراگیرسازمانی,استراتژی های مدیریت دانش,اهداف استراتژی توسعه منابع انسانی,ایجاد سازمانی پویا,ت,توسعه سرمایه معنوی,توسعه منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی,دانلود پاورپوینت استراتژیهای توسعه منابع انسانی,مسایل اصلی استراتژی توسعه منابع انسانی,یادگیری یک حلقه و دوحلقه…

 • مقاله معماری بیمارستان

  مقاله معماری بیمارستان دانلود فایل معماری بیمارستاندر حالی که بیمارستان‌ها در گذشته آگاهانه جهت مصارف پزشکی، جراحی طراحی می‌‌شدند امروزه می‌توان شاهد تغییر جهت به سوی انسانگرایی در امکانات بیمارستانی بود. بیمارستانهای امروزی بیشتر به هتل شبیه هستند. وجود فضای…

 • دانلود مقاله اندازه گیری یون كروم (III) به روش سینتیكی اسپكتروفوتومتری در پساب رنگی

  دانلود مقاله اندازه گیری یون كروم (III) به روش سینتیكی اسپكتروفوتومتری در پساب رنگی دانلود فایل مقاله اندازه گیری یون كروم (III) به روش سینتیكی اسپكتروفوتومتری در پساب رنگی چکیده : روش­های سینتیكی- اسپكتروفوتومتری از جمله روش­های تجزیه دستگاهی به…

 • پایان نامه آثار سید رضی

  آثار سید رضی,بررسی آثار سید رضی,پایان نامه آثار سید رضی,پروژه آثار سید رضی,تحقیق آثار سید رضی,درباره آثار سید رضی,مقاله آثار سید رضی دانلود فایل پایان نامه آثار سید رضی  گزیده ی بحث:  هرچند که شعراصیل با  بال وهم و خیال…

 • مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و بررسی مقایسه ای نرم افزارهای موجود

  مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و بررسی مقایسه ای نرم افزارهای موجود دانلود فایل مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و بررسی مقایسه ای نرم افزارهای موجود فهرست عنوان                                                                                                       صفحه فصل اول: کیفیت سرویس و فنآوری های شبكه   1…

 • مقاله بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات حسابداری

  مقاله بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات حسابداری دانلود فایل مقاله بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات حسابداری چکیده روند پرشتاب دگرگونی های صورت گرفته در حوزه ی فن آوری اطلاعات و…

 • کسب درآمد در اینستاگرام

  دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود کسب درآمد از اینستاگرام,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,درامد های چند صد میلیونی,شبکه اجتماعی,شبکه فروش,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,کسب درآمد در اینستاگرام دانلود فایل با ورود شبکه…

 • پایان نامه بررسی شبیه سازی منابع تغذیه سوئیچینگ

  پایان نامه بررسی شبیه سازی منابع تغذیه سوئیچینگ,پروژه بررسی شبیه سازی منابع تغذیه سوئیچینگ,تحقیق بررسی شبیه سازی منابع تغذیه سوئیچینگ,تغذیه,دانلود پایان نامه بررسی شبیه سازی منابع تغذیه سوئیچینگ,سوئیچینگ,شبیه سازی,مقاله بررسی شبیه سازی منابع تغذیه سوئیچینگ,منابع دانلود فایل پایان نامه بررسی…

 • پاورپوینت بررسی سرویس های شبکه

  بررسی سرویس های شبکه,پاورپوینت بررسی سرویس های شبکه,تحقیق بررسی سرویس های شبکه,دانلود پاورپوینت بررسی سرویس های شبکه,سرویس,شبکه‌,مقاله بررسی سرویس های شبکه دانلود فایل پاورپوینت بررسی سرویس های شبکه در 75 اسلاید قابل ویرایش مقدمهاکثر شبکه های پیاده سازی شده در…

 • مقاله فعالیت جسمانی و فواید ورزش

  مقاله فعالیت جسمانی و فواید ورزش دانلود فایل مقاله فعالیت جسمانی و فواید ورزش متن شروع مقاله چکیده مطالب شواهد اخیر نشان می دهد که هر نوع فعالیت جسمی می تواند مزایای بهداشتی سلامتی بارز داشته باشد و فقط فعالیت…

 • پایان نامه آسیبهای ورزشی

  آسیبهای ورزشی,پایان نامه آسیبهای ورزشی,پروژه آسیبهای ورزشی,تحقیق آسیبهای ورزشی,دانلود آسیبهای ورزشی دانلود فایل پایان نامه آسیبهای ورزشی قسمتی از متن: اندام فوقانی: تستهای زیر اكثرا توسط (1993) Provance, Mc Creary, kendall و (1989) Gilewich , Clarkson جمع آوری شده‌اند كه…

 • مقاله معماری مدرن (موزه شیشه واشنگتن)

  مقاله معماری مدرن,مقاله معماری مدرن (موزه شیشه واشنگتن),مقاله موزه شیشه واشنگتن دانلود فایل مقاله معماری مدرن (موزه شیشه واشنگتن) با توضیحات کامل و تصاویر مربوطه چکیده: موزه شیشه مركز بین المللی برای هنرهای مدرن تاكوما/واشنگتن این مركز در تاریخ 6…

 • مقاله آثار آموزشهای شاخه کار و دانش بر كارایی فنی صنعت فرش دستباف

  دانلود تحقیق آثار آموزشهای شاخه کار و دانش بر كارایی فنی صنعت فرش دستباف,مقاله آثار آموزشهای شاخه کار و دانش بر كارایی فنی صنعت فرش دستباف دانلود فایل فرمت فایل پی دی اف و در 23 صفحه فهرست:چكیدهکلید واژه ها:…

 • پایان نامه بررسی و شناخت خشونت‌های زنان علیه مردان گزارش شده در روزنامه‌های كشور

  پایان نامه بررسی و شناخت خشونت‌های زنان علیه مردان گزارش شده در روزنامه‌های كشور,پروژه بررسی و شناخت خشونت‌های زنان علیه مردان گزارش شده در روزنامه‌های كشور,دانلود بررسی و شناخت خشونت‌های زنان علیه مردان گزارش شده در روزنامه‌های كشور,مقاله بررسی و…

 • گزارش کاراموزی پلیس و عملكرد پلیس و چگونگی ارتباط با مردم

  پلیس,چگونگی ارتباط با مردم,دانلود گزارش کارآموزی پلیس و عملكرد پلیس و چگونگی ارتباط با مردم,عملكرد,کاراموزی پلیس و عملكرد پلیس و چگونگی ارتباط با مردم,کارورزی پلیس و عملكرد پلیس و چگونگی ارتباط با مردم,گزارش کاراموزی پلیس و عملكرد پلیس و چگونگی…