پایان نامه بررسی عملكرد سیستم زمین برجهای خطوط انتقال در برابر صاعقه

پایان نامه بررسی عملكرد سیستم زمین برجهای خطوط انتقال در برابر صاعقه

دانلود فایل

پایان نامه بررسی عملكرد سیستم زمین برجهای خطوط انتقال  در برابر صاعقه فیزیك صاعقه ( Physics of lightning )     صاعقه را می‌توان یك تخلیة گذرای الكتریكی با جریان بالا كه طول مسیر آن به كیلومترها می‌رسد ، تعریف كرد. صدای ناشی از این عمل رعد ( thunder ) نامیده می شود . این تخلیه الكتریكی هنگامی رخ می‌دهد كه ناحیه‌ای از اتمسفر دارای آنچنان بار الكتریكی شود كه میدان ناشی از آن باعث شكست الكتریكی هوا گردد. این عمل به خصوص در ابرهای جوشان ( thunder cloud ) اتفاق می‌افتد. این ابرها را كومولونیمبوس ( cumulonimbus ) می‌نامند. گر چه در جریان ریزش برف و تگرگ و ابرهای روی كوههای آتشفشان هم زدن صاعقه گزارش شده است ، در این بحث منظور ما از صاعقه بیشتر، برق ناشی از ابرهای جوشان است. این چنین تخلیه‌ای می‌تواند در درون ابر( intra cloud ) ، پایین دو ابر ( cloud to cloud ) یا بین ابر و زمین ( cloud to earth ) ، پایین ابر و هوای اطراف اتفاق افتد. قبل از بررسی مسأله تخلیه به مسأله بارداری ابرهای جوشان پرداخته می‌شود. تئوریهای مختلفی در این زمینه وجود دارد كه در فصل پیوستها به آنها اشاره می گردد. مسیر برگشتی ( Return stroke )  وقتی كه شاخه پیشروندة مرحله‌ای، ستونی از بار منفی را به نزدیك زمین می‌آورد، میدان الكتریكی قوی حاصل در زمین به قدری است كه باعث حركت بارها به سمت بالا می‌شود تا به شاخة پیشرونده برسد. وقتی یكی از این تخلیه‌ها به شاخة پیشرونده می رسد از این لحظه مسیر برگشتی شروع می‌شود. با اتصال شاخة پیشرونده به زمین، بار مثبت از زمین به سوی ابرها جاری می‌گردد و با اندازه‌گیری از روش اسپكتروسكوپی ( spectroscopy ) درجه حرارت مسیر به حدود k˚ 30000 می‌رسد. فهرست مطالب عنوان                                                                                                         صفحه فصل اول مقدمه 1-1کلیات……………………………………………………………………………………………………………….8 1-2 اهداف………………………………………………………………………………………………………………9 1-2-1 فصل دوم……………………………………………………………………………………………………… 1-2-2 فصل سوم………………………………………………………………………………………………………9 1-2-3 فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………9 1-2-4 فصل پنجم…………………………………………………………………………………………………..10 1-2-5 فصل ششم……………………………………………………………………………………………………10 1-2-6 فصل هفتم……………………………………………………………………………………………………10 1-2-7 فصل هشتم…………………………………………………………………………………………………..11 فصل دوم فیزیک صاعقه و پارامترهای جریان ناشی از آن 2-1 فیزیک صاعقه………………………………………………………………………………………………….13 2-2 شاخه های پیشروندة مرحله ای صاعقه…………………………………………………………………..13 2-2-1 مسیر برگشتی……………………………………………………………………………………………….14 2-2-2 شاخة پیشروندة تیری شکل……………………………………………………………………………..15 2-2-3 تخلیة بین ابر…………………………………………………………………………………………………16 2-2-4 تخلیه ای که بار مثبت به زمین می آورد……………………………………………………………..17 2-2-5 تخلیه ای با جریان پیشرونده بسوی بالا……………………………………………………………….17 2-3 اختلاف پتانسیل بین ابر و زمین و انرژی موجود در صاعقه…………………………………………18 2-4 رعد………………………………………………………………………………………………………………..18 2-5 جریان ناشی از اصابت صاعقه………………………………………………………………………………20 2-5-1 اثر ارتفاع جسم در دامنه جریان………………………………………………………………………..20 2-5-2 اثر مناطق جغرافیایی……………………………………………………………………………………….21 2-5-3 شکل موج جریان………………………………………………………………………………………….22 2-5-4 معادلة ریاضی شکل موج ناشی از صاعقه…………………………………………………………24 فصل سوم هدایت الکتریکی خاک 3-1 قابلیت هدایت الکتریکی خاک………………………………………………………………………….26 3-1-1 اثر نوع خاک……………………………………………………………………………………………….26 3-1-2 اثر رطوبت موجود در خاک و نمکهای محلول در آن………………………………………..28 3-1-3 اثر درجه حرارت…………………………………………………………………………………………..30 3-1-4 اثر دانه بندی و توزیع آن………………………………………………………………………………..32 3-1-5 اثر عمق……………………………………………………………………………………………………….32 3-1-6 اثر قطر میله…………………………………………………………………………………………………..33 3-1-7 اثر جریانهای پراکنده در زمین………………………………………………………………………….34 فصل چهارم طرح سیستم زمین برجهای خطوط انتقال 4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………37 4-2 مقاومت پای برج……………………………………………………………………………………………..37 4-2-1 رفتار مقاومت زمین بر اثر موج گذرا…………………………………………………………………39           4-3 کم کردن مقاوت پایة برجها بوسیلة اتصالات اضافی……………………………………………….39 4-3-1 نصب میلة قائم در زمین………………………………………………………………………………….40 4-3-1-1 استفاده از میله های طویل……………………………………………………………………………41 4-3-1-2 اتصال زمین چند میله ای(میله های موازی)……………………………………………………..42 4-3-2 نصب میلة افقی در زمین…………………………………………………………………………………44 4-3-3 زمین کردن بصورت کانترپوز………………………………………………………………………….46 4-4 نتایج آزمایشها و تجربیات عملی اتصال زمین………………………………………………………….49 4-5 طرح سیستم زمین برجهای خطوط انتقال انرژی………………………………………………………51 4-5-1 زمین کردن برجهای خطوط انتقال انرژی…………………………………………………………..53  فصل پنجم تخلیة جوی الکتریکی بر خطوط انتقال 5-1 تخلیة جوی الکتریکی بر هادیهای فاز…………………………………………………………………59 5-2 تخلیة جوی بر سیمهای محافظ…………………………………………………………………………….64 5-3 تخلیة جوی مستقیم بر بدنة برجها………………………………………………………………………….67 5-4 تخلیة جوی مستقیم در مجاور پستهای فشار قوی……………………………………………………..71 5-5 انتشار موج در طول خطوط انتقال انرژی………………………………………………………………..73 فصل ششم محاسبات اضافه ولتاژها در خطوط انتقال در اثر اصابت صاعقه  6-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..76  6-2 محاسبات اضافه ولتاژ در برج در اثر برخورد مستقیم صاعقه ……………………………………76  6-2-1 محاسبة ولتاژ در نقطة رأس برج………………………………………………………………………..76  6-2-2 محاسبة ولتاژ روی کراس آرم………………………………………………………………………….79  6-2-3 محاسبة ولتاژ روی زنجیر مقره………………………………………………………………………….80  6-3 محاسبة ولتاژ القائی در اثر برخورد صاعقه به اطراف خطوط انتقال………………………………82  6-3-1 محاسبات بر روی خط زمین شده……………………………………………………………………..83 6-3-2 اثر زمین شدن یکی از هادیهای خط انتقال………………………………………………………..84 فصل هفتم بررسی حادثة خط منتظرقائم –  قزوین  7-1 شرح حادثه…………………………………………………………………………………………………….87  7-2 علت حادثه………………………………………………………………………………………………………88  7-2-1 برخورد صاعقه با فاز………………………………………………………………………………………88  7-2-2 برخورد مستقیم صاعقه با برج…………………………………………………………………………..90  7-3 پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………….90  7-3-1 تقویت اتصال زمین پایة برجها………………………………………………………………………….91  7-3-2 نصب برقگیر…………………………………………………………………………………………………91  7-3-3 نصب سیم محافظ هوایی…………………………………………………………………………………92  7-3-4 نصب شاخکهای برقگیر در طول زنجیر مقره……………………………………………………….92  7-4 گزارشی از پست منتظرقائم………………………………………………………………………………….93 فصل هشتم شبیه سازی 8-1 مدل زنجیر مقره………………………………………………………………………………………………..96 8-2 شبیه سازی برج…………………………………………………………………………………………………96 8-2-1 مشخصات برجهای شبکة مورد نظر…………………………………………………………………..96 8-2-2 مدلسازی برج در حالتی که شبکه دارای سیم محافظ نباشد……………………………………97 8-2-3 شبیه سازی برج در حالتی که شبکه دارای سیم محافظ باشد…………………………………..97 8-3 مدل سازی خط انتقال و پستهای فشار قوی…………………………………………………………….98 8-4 شبیه سازی موج صاعقه………………………………………………………………………………………98 8-5 شبیه سازی حادثه……………………………………………………………………………………………..99 8-6 شبیه سازی شبکه با وجود سیم محافظ در مقابل بر خورد صاعقه …………………………….102 8-6-1 بررسی رفتار شبکه در حالت بدون برقگیر در پست منتظرقائم در مقابل برخورد صاعقه سیم محافظ………………………………………………………………………………………………..102 8-6-2 بررسی رفتار شبکه در حالت وجود برقگیر در پست منتظرقائم در مقابل برخورد صاعقه سیم محافظ………………………………………………………………………………………………..104 فصل نهم نتیجه گیری و پیشنهادات 9-1 نتایج…………………………………………………………………………………………………………..106 9-2 ارائة پیشنهادات……………………………………………………………………………………………..107 پیوستها تئوری ویلسون……………………………………………………………………………………………………….110 تئوری سیمپسون……………………………………………………………………………………………………..111 تئوری ورکمن……………………………………………………………………………………………………….113 مراجع و مآخذ………………………………………………………………………….115

 • تحقیق محیط چاپخانه و استانداردهای آن

  بررسی محیط چاپخانه و استانداردهای آن,پایان نامه محیط چاپخانه و استانداردهای آن,پروژه محیط چاپخانه و استانداردهای آن,تحقیق محیط چاپخانه و استانداردهای آن,محیط چاپخانه و استانداردهای آن دانلود فایل تحقیق محیط چاپخانه و استانداردهای آن قسمتی از متن: پنجره‌ها: در ‌قسمت…

 • تحقیق در مورد تذهیب

  تحقیق در مورد تذهیب دانلود فایل تحقیق در مورد تذهیب پیشینه آذین و تذهیب در هنر كتاب آرایی ایران، به دوره ساسانی می رسد. بعد از نفوذ اسلام در ایران، هنر تذهیب در اختیار حكومتهای اسلامی و عرب قرار گرفت…

 • معماری مسجد جامع كبود تبریز

  پاورپوینت معماری مسجد جامع كبود تبریز,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت معماری مسجد جامع كبود تبریز,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,معماری مسجد جامع كبود تبریز دانلود فایل معماری…

 • پرسشنامه بیش فعالی و اتیسم

  پرسشنامه بیش فعالی و اتیسم دانلود فایل پرسشنامه بیش فعالی و اتیسم منبع: اشرفی، حمیدرضا، (1390)، همه چیز درباره بیش فعالی و اتیسم، توسعه فرهنگ و روانشناسی، تهران.

 • آناتومی بدن انسان و تاثیر دستگاه بدنسازی بر اعضای بدن

  آناتومی بدن انسان و تاثیر دستگاه بدنسازی بر اعضای بدن دانلود فایل آناتومی بدن انسان و تاثیر دستگاه بدنسازی بر اعضای بدن بدن انسان، کل ساختار انسان است که سر، گردن، تنه (سینه و شکم)، دو بازو و دست‌ها و…

 • پروپوزال برنامه ریزی توسعه گردشگری شهرستان نیر به منظور توسعه شهری

  پروپوزال برنامه ریزی توسعه گردشگری شهرستان نیر به منظور توسعه شهری,توسعه شهری,رنامه ریزی توسعه گردشگری دانلود فایل پروپوزال برنامه ریزی توسعه گردشگری شهرستان نیر به منظور توسعه شهری قسمتی از متن: بیان مسأله اساسی تحقیق به طور كلی (شامل تشریح…

 • مقاله بررسی ارتباط بین نیمرخ روانی و عود بیماری اعتیاد

  مقاله بررسی ارتباط بین نیمرخ روانی و عود بیماری اعتیاد دانلود فایل مقاله بررسی ارتباط بین نیمرخ روانی و عود بیماری اعتیاد مقدمه: امروزه پدیده وابستگی دارویی یكی از معضلات بزرگ جوامع بشری است كه توجه روانپزشكان، جامعه شناسان و…

 • پایان نامه بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور دزفول

  پایان نامه بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور دزفول,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تح,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی…

 • دانلود پژوهش دیه ها

  بررسی دیه ها,تحقیق و بررسی انواع دیه ها,تحقیق و بررسی در مورد دیه ها,تحقیق و بررسی دیه ها,تحقیقدیه ها,دانلود پژوهش دیه ها,دیه,دیه ها دانلود فایل تحقیق و بررسی دیه ها  فهرست عنوان                …

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش کتاب الکترونیک

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش کتاب الکترونیک دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش کتاب الکترونیک در 72 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…

 • تحقیق share فایل و امنیت واز طریق محیط شبکه به همراه تصاویر

  تحقیق share فایل و امنیت واز طریق محیط شبکه به همراه تصاویر دانلود فایل تحقیق share فایل و امنیت واز طریق محیط شبکه به همراه تصاویر این فایل در قالب ورد است و برای آموزش نحوه share کردن با حداکثر…

 • پایان نامه بررسی عزت نفس در بین زنان مجرد و متاهل

  بررسی عزت نفس,پایان نامه بررسی عزت نفس در بین زنان مجرد و متاهل,عزت نفس در بین زنان مجرد و متاهل دانلود فایل پایان نامه بررسی عزت نفس در بین زنان مجرد و متاهل آپدیت جدید چکیده «عزت» در اصل لغت…

 • پایان نامه مقایسه مبانی فكری و سنت شعری رودكی (پدر شعر فارسی) و نیما یوشیج (پدر شعر نو)

  پایان نامه مقایسه مبانی فكری و سنت شعری رودكی (پدر شعر فارسی) و نیما یوشیج (پدر شعر نو),پروژه مقایسه مبانی فكری و سنت شعری رودكی (پدر شعر فارسی) و نیما یوشیج (پدر شعر نو),تحقی,دانلود مقایسه مبانی فكری و سنت شعری…

 • کارتحقیقی قبض در قرض

  تحقیق و بررسی قبض در قرض,تحقیقی قبض در قرض,دانلود کارتحقیقی قبض در قرض,کارتحقیقی قبض در قرض دانلود فایل کارتحقیقی قبض در قرض فهرست مطالب عنوان پیش گفتار مقدمه بخش اول قرض و انواع و اهمیت آن الف : معانی لغوی…

 • فلو چارت سازمانی شرکت اختر برق

  فلو چارت سازمانی شرکت اختر برق دانلود فایل فلو چارت سازمانی شرکت اختر برق  این شرکت در زمینه کابل کشی توزیع برق هماهنگی وکنترل پروژه های برق   کابل کشی وتله متری فعالیت دارد 

 • 13 مقاله تحقیقی برای رشته های مدیریت 7

  13 مقاله تحقیقی برای رشته های مدیریت 7,دانلود 13 مقاله تحقیقی برای رشته های مدیریت 9,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود 13 مقاله…

 • اگرهدف تربیت است تنبیه بدنی چرا؟

  اگرهدف تربیت است تنبیه بدنی چرا؟,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق اگرهدف تربیت است تنبیه بدنی چرا؟,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود تحقیق اگرهدف تربیت است تنبیه…

 • دانلود پاورپوینت بورس انرژی

  انواع بازارها در بورس انرژی ایران,انواع قراردادهای قابل معامله در بورس,پذیرش در بورس انرژی,دانلود پاورپوینت بورس انرژی,روز و ساعت انجام معاملات,کالاهای قابل پذیرش در بورس انرژی,مراحل ارسال سفارش خرید,نحوه تسویه و پایاپای معاملات انرژی,نحوه خرید و فروش در بورس انرژی…

 • مقاله جرم جاسوسی

  جاسوسی,جرم,سازمانهای جاسوسی,مقاله جرم جاسوسی دانلود فایل از مصادیق بارز و قدیمی جرایم علیه امنیت جرم جاسوسی است ،كه معمولاً یم جرم سازمان (1) یافته و در عین حال فراملی (2) می باشد چرا كه در آن اطلاعات حیاتی یك كشور…

 • گزارش كارآموزی شن و ماسه شركت خانمان

  خانمان,دانلود گزارش کارآموزی شن و ماسه شركت خانمان,شركت,شن,کاراموزی شن و ماسه شركت خانمان,کارورزی شن و ماسه شركت خانمان,گزارش كارآموزی شن و ماسه شركت خانمان,گزارش کاراموزی شن و ماسه شركت خانمان,ماسه دانلود فایل گزارش كارآموزی شن و ماسه شركت خانمان در…

 • پروژه مروری بر راه‌كارهای موجود برای مقابله با كودك آزاری

  پایان نامه مروری بر راه‌كارهای موجود برای مقابله با كودك آزاری,پروژه مروری بر راه‌كارهای موجود برای مقابله با كودك آزاری,تحقیق مروری بر راه‌كارهای موجود برای مقابله با كودك آزاری,دانلود پایان نامه مروری بر راه‌كارهای موجود برای مقابله با كودك آزاری,مقاله…

 • پاورپوینت استاندارد حسابداری فعالیتهای کشاورزی

  پاورپوینت استاندارد حسابداری فعالیتهای کشاورزی,پاورپوینت حسابداری فعالیتهای کشاورزی,حسابداری فعالیتهای کشاورزی,دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2(نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورتهای مالی ),دلایل‌ تدوین‌ استاندارد حسابداری‌ فعالیتهای‌ كشاورزی‌ دانلود فایل عنوان: پاورپوینت استاندارد حسابداری فعالیتهای کشاورزی فرمت: پاورپوینت…

 • پرسشنامه شادکامی آکسفورد

  پرسشنامه شادکامی آکسفورد دانلود فایل پرسشنامه شادکامی آکسفورد منابع احمدیان، علی. (1391). تاثیر درمان شناختی ذهن­آگاهی بر فشار خون، تنیدگی و شادکامی بیماران مرد مبتلا به فشار خون بیمارستان گلستان اهواز. چاپ نشده، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش فرهنگ سازمانی

  فصل دوم پایان نامه,مبانی نظری و پیشینه پژوهش فرهنگ سازمانی (فصل 2) دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش فرهنگ سازمانی ﺑﻪ ﻧﺪرت اﻓﺮادی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻧﮑـﺮده ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﻣﺪرﺳـﻪ، ﺑﺎﺷـﮕﺎه، ﺗﯿﻢﻫﺎی ورزﺷﯽ، اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ و همچنین…

 • پروپوزال تاثیر نگرانی آزمون شنیداری بر یادگیرندگان زبان انگلیسی ایرانی تمرکز در آزمون شنیداری

  پروپوزال تاثیر نگرانی آزمون شنیداری بر یادگیرندگان زبان انگلیسی ایرانی تمرکز در آزمون شنیداری,تاثیر نگرانی آزمون شنیداری بر یادگیرندگان زبان انگلیسی,زبان انگلیسی ایرانی تمرکز در آزمون شنیداری دانلود فایل پروپوزال تاثیر نگرانی آزمون شنیداری بر یادگیرندگان زبان انگلیسی ایرانی تمرکز…

 • پایان نامه بررسی امكان پذیری طراحی و ساخت قالب‌های فورج مدولار(MODULAR)

  پایان نامه بررسی امكان پذیری طراحی و ساخت قالب‌های فورج مدولار(MODULAR),پروژه بررسی امكان پذیری طراحی و ساخت قالب‌های فورج مدولار(MODULAR),تحقیق بررسی امكان پذیری طراحی و ساخت قالب‌های فورج مدولار(MODULAR),دانلود پایان نامه بررسی امكان پذیری طراحی و ساخت قالب‌های فورج مدولار(MO,مقاله…

 • پرسشنامه شکیبایی

  پرسشنامه شکیبایی دانلود فایل پرسشنامه شکیبایی به همراه تحلیل و راهنمای پرسشنامه مقدمه:همۀ ما دوست داریم فکر کنیم فردی صبور و بردبارهستیم . اما تعریف بردباری آسان نیست : نه می توان گفت موضوع انعطاف پذیری است ، نه صرفاً…

 • آزمون هوش هیجانی (20 سؤالی)

  آزمون هوش هیجانی (20 سؤالی),آزمون هوش هیجانی (20 سؤالی) ، آزمون هوش عاطفی ، هوش هیجانی ، هوش عاطفی ، آزمون هوش دانلود فایل آزمون هوش هیجانی (20 سؤالی) آزمون هوش عاطفی وضعیت عاطفی ما در زمانی که بتدریج  علائم…

 • پاورپوینت تاثیر اقلیم بر معماری نواحی گرم و مرطوب و گرم و خشک

  پاورپوینت تاثیر اقلیم بر معماری نواحی گرم و مرطوب و گرم و خشک دانلود فایل پاورپوینت تاثیر اقلیم بر معماری نواحی گرم و مرطوب و گرم و خشک پاورپوینت تاثیر اقلیم بر معماری نواحی گرم و مرطوب و گرم و…

 • پایان نامه آگاهی پرسنل اتاق زایمان بیمارستان های دولتیاز حقوق بیمار

  پایان نامه آگاهی پرسنل اتاق زایمان بیمارستان های دولتیاز حقوق بیمار دانلود فایل پایان نامه آگاهی پرسنل اتاق زایمان بیمارستان های دولتیاز حقوق بیمار بیان مسأله اساسی تحقیق به طور كلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول…

 • گزارش کارآموزی گزارشات عملی وکالت

  دانلود گزارش کارآموزی گزارشات عملی وکالت,عملی,کاراموزی گزارشات عملی وکالت,کارورزی گزارشات عملی وکالت,گزارش,گزارش کارآموزی گزارشات عملی وکالت,گزارش کاراموزی گزارشات عملی وکالت,وکالت دانلود فایل گزارش کارآموزی گزارشات عملی وکالت در 505 صفحه ورد قابل ویرایش فصل اول گزارشات حقوقی الف) دفاتر حقوقی…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودکارآمدی اجتماعی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودکارآمدی اجتماعی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودکارآمدی اجتماعی (فصل دو) در 61 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه…

 • پایان نامه بررسی جانشین های مجازات حبس

  پایان نامه بررسی جانشین های مجازات حبس,پروژه بررسی جانشین های مجازات حبس,تحقیق بررسی جانشین های مجازات حبس,جانشین,حبس,دانلود پایان نامه بررسی جانشین های مجازات حبس,مجازات,مقاله بررسی جانشین های مجازات حبس دانلود فایل پایان نامه بررسی جانشین های مجازات حبس فهرست مطالب…

 • مقاله بررسی اثرات فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبك رهبری بر بهبود ارتباطات سازمانی (مطالعه موردی : شعب بانك كشاورزی شهرستان شیراز )

  (مطالعه موردی شعب بانك كشاورزی شهرستان شیراز ),مقاله بررسی اثرات فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبك رهبری بر بهبود ارتباطات سازمانی (مطالعه موردی : شعب بانك كشاورزی شهرستان شیراز ) دانلود فایل مقاله بررسی اثرات فن آوری…

 • نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان

  پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی,نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان دانلود فایل پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان *پایان نامه کامل  مقدمه‌: امروزه‌ در میان‌ تمامی‌ جوامع‌، بهره‌گیری‌…