پایان نامه بررسی عوامل فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد در پیشگیری از فساد اداری در سازمان‌های دولتی

پایان نامه بررسی عوامل فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد در پیشگیری از فساد اداری در سازمان‌های دولتی

دانلود فایل

پایان نامه بررسی عوامل فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد در پیشگیری از فساد اداری در سازمان‌های دولتی چکـــیده فرهنگ سازمانی به‌ دلیل ماهیت اثرگذاری قوی كه می‌تواند بر رفتار و عملكرد اعضاء سازمان داشته باشد، نقش مهمّی در كنترل درونی رفتارهای كاركنان و پیشگیری از بروز فساد اداری دارد. پژوهش حاضر به منظور بررسی عوامل فرهنگ سازمانی براساس مدل هافستد در سازمان‌های دولتی، در سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان‌غربی انجام شده است. این پژوهش از جنبه هدف، کاربردی و نیز توسعه‌ای  واز نظر ماهیت، توصیفی پیمایشی است. یافته‌های تحقیق حاصل جمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوری اطلاعات از 448 نفر جامعه آماری و نمونه‌ی 208 نفری از کارکنان به روش تصادفی ساده می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی از طریق نرم‌افزار SPSS و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد بین فاصله‌ قدرت و فساد اداری در سازمان‌های دولتی رابطه‌ی معنادار وجود دارد که اندازه‌ی این رابطه 020/0 می‌باشد؛ هم‌چنین بین ابهام‌گریزی و فساد اداری در سازمان‌های دولتی رابطه‌ی معنادار وجود دارد که اندازه‌ی این رابطه صفر می‌باشد؛ در حالی که رابطه‌ی معنادار بین فردگرایی و فساد‌ اداری در سازمان‌های دولتی وجود ندارد که اندازه‌ی این رابطه 702/0 می‌باشد. کلید واژه: فرهنگ سازمانی، فساد ادارای، فاصله قدرت، فردگرایی، ابهام گریزی، مدل هافستد. مقدمه تجربه‌های به دست آمده از کشورهای مختلف نشان‌گر این است که فساد امری پیچیده، پنهان و متنوع است. از این رو، مبارزه با آن نیز باید امری مستمر، طولانی و پیچیده باشد. درحقیقت، فساد (در ابعاد اداری و ابعاد دیگر جامعه) مانند عفونت است که اگر به اندام و پیکر جامعه راه یابد، اعضای آن را یکی پس از دیگری عفونی کرده و از کار می اندازد و چه بسا گسترش این عفونت، کل پیکره‌ی جامعه را فاسد کند. قسمتی از متن فرهنگ سازمانی به دلیل ماهیت توانا و موثر بر رفتار و اعمال کارکنان سازمانی، نقش حیاتی در کنترل درونی رفتارهای کارکنان و پیشگیری از فساد اداری را دارد. ارتباط نزدیک فرهنگ سازمانی با فرهنگ عمومی جامعه، به عنوان یک عامل مهم در شکل گیری رفتار سازمانی در نظر گرفته شده است.پس آیا عوامل فرهنگ سازمانی مدل هافستد بر پیشگیری از فساد اداری در سازمان‌های دولتی موثرند؟ در تحقیق حاضر تلاش بر این است تا عوامل فرهنگ سازمانی با استفاده از مدل هافستد در پیشگیری از بروز فساد اداری  را مورد بررسی قرار دهیم. خواستار فساد و تباهی در روی زمین مباش که خداوند تبهکاران را دوست نمی‌دارد (سوره قصص، آیه 77). ریشه فساد[1] از فعل لاتین «رومپر» به معنای «شکستن» است. بنابراین در فساد چیزی می‌شکند یا نقض می‌شود. فساد در فرهنگ و بستر به عنوان «پاداشی نامشروع برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده شود» آمده است. گونار میردال[2] فساد را در معنای وسیع‌تری مورد مطالعه قرار می‌دهد. به نظر وی، فساد به تمام شکل‌های گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطلاق است (عباس زادگان، 1383). فساد یک موضوع پیچیده است و هنگامی جلوه‌گر می‌شود که موسسات، ضعیف و نظام اقتصادی بازار منحرف شده‌ باشد. بانک جهانی فساد را به عنوان سوءاستفاده از اختیارات دولتی (عمومی) برای منافع شخصی یا گروهی که از آن تبعیت می‌کند تعریف کرده است. کیلتگارد[3]، 1996 مدل زیر را برای بحث فساد ارائه کرده است: (پیام یونسکو، دوره 27). فساد = قدرت انحصاری + اختیار – پاسخ‌گویی تعریف تقلب تقلب عبارت است از تحریف حقایق و یا اطلاعات با اهمیت، به منظور کسب منافع مالی نا مشروع یا ناحق (رهنمودهای آسوسای[4]، 2003). تعریف سلامت اداری وضعیتی که کلیه عوامل یک سازمان قابلیت تامین اهداف سازمان را به طور مطلوب داشته و بتواند انحراف از هنجارهای اداری و قانونی و موانع اهداف سازمانی را در اسرع وقت شناسایی و تدابیر لازم و به هنگام را برای رفع آن‌‌ها لحاظ نماید. تعریف فساد اداری فساد اداری پدیده­ای بسیار گسترده­تر از كلاه­برداری و دارای ماهیتی چند وجهی است. فساد یك فعل غیر­اخلاقی، غیرقانونی و تقلب­آمیز است كه با هدف كسب منافع غیرمشروع به وسیله یك یا چند نفر انجام می­شود و می‌توان آن را كاربرد غیراخلاقی هر نوع امكانات عمومی) دولتی( برای كسب منافع شخصی، انحراف از امانت و درستی از طریق ارتشاء یا تبانی، انجام فعلی مغایر قانون به منظور مساعدت به شخص ثالث در ازای دریافت وجه توسط كاركنان دولت تعریف نمود. 1Corruption[2] gonarmirdal3Klitaarad[4] ASOSI فهرست مطالب ————————————————————————————– فصل اول: کلیات تحقیق   1-1 مقدمه. 2 1-2 بیان مسئله. 4 1-2-1 تعریف فساد. 5 1-2-2 تعریف تقلب… 5 1-2-3 تعریف سلامت اداری.. 5 1-2-4 تعریف فساد اداری.. 6 1-3 اهداف پژوهش….. 8 1-3-1 اهداف اصلی پژوهش: 8 1-3-2 اهداف جزئی پژوهش: 8 1-4  اهمیّت پژوهش….. 8 1-5  ضرورت تحقیق… 9 1-6 فرضیات تحقیق… 10 1-6-1 فرضیه اهم: 10 1-6-2 فرضیه‌های اخص: 10 1-7 روش تحقیق… 10 1-8 ابزار گردآوری اطلاعات… 11 1-9 جامعه و نمونه آماری… 11 1-10 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 11 1-11 ساختار تحقیق… 12 1-12 تفاوت این تحقیق با دیگر تحقیقات… 12 1-13 مدل مفهومی… 13 1-14 مدل عملیاتی… 14 1-15 تعریف مدل مفهومی  و مدل عملیاتی.. 15 1-15-1 فرهنگ سازمانی: 15 1-15-1-1 فاصله قدرت: 15 1-15-1-1-1آزادی و استقلال فردی: 15 1-15-1-1-2 میزان، حدود و ثغور ارتباط با همکاران: 15 1-15-1-1-3 تفویض اختیار: 15 1-15-1-1-4تصمیم‌گیری شخصی: 15 1-15-1-1-5 میزان مدیریت مشارکتی: 15 1-15-1-2 فرد گرایی.. 16 1-15-1-2-1 اهمیت به فرد: 16 1-15-1-2-2 میزان تعهد واحساس فرد به گروه: 16 1-15-1-2-3 میزان موردقبول واقع شدن فرد در گروه: 16 1-15-1-2-4 پاداش‌های فردی: 16 1-15-1-2- 5 صمیمیت و کارگروهی: 16 1-15-1-3پرهیز از نا شناخته‌ها (ابهام ‌گریزی) 16 1-15-1-3-1 پیروی از قوانین و دستورات: 16 1-15-1-3-2 اطلاع از انتظارات سازمان: 16 1-15-1-3-3 میزان انعطاف‌پذیری و رویه‌های عملیاتی استاندارد: 17 1-15-1-3-4 پیروی از اصول و قواعد کیفی مشخص: 17 1-15-1-3-5 دستورالعمل‌های شفاف و روشن: 17 1-15-2 فساد اداری.. 17 فصل دوم:  مبانی نظری و پیشینه تحقیق 2-1 بخش اول : فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………………………………………………….19 2-1-1 مقدمه. 19 2-1-2 پیشینه تاریخی.. 21 2-1-3مفاهیم پایه و اساسی فرهنگ…. 22 2-1-3-1 ارزش‌ها: 22 2-1-3-2 فرهنگ : 22 2-1-4 کارکردهای فرهنگ…. 26 2-1-5 فرهنگ سازمانی : 27 2-1-5-1 كاركردهای فرهنگ سازمانی.. 30 2-1-5-2 عوامل مؤثر و تاثیر گذار بر فضای فرهنگ سازمانی.. 31 2-1-5-3 تاثیر محیط روی فرایند مدیریت فرهنگ سازمان.. 32 2-1-5-4 فضای فرهنگ ملی.. 34 2-1-5-4-1 عوامل اصلی و موثر برفرهنگ ملی.. 34 2-1-5-4-1 -1 اوضاع اقلیمی.. 34 2-1-5-4-1 -2 موقعیت جغرافیایی.. 35 2-1-5-4-1-3 مذهب… 35 2-1-5-4-1-4 نظام حاکم بر جامعه (در سطح خرد و کلان) 36 2-1-6 جمع بندی و پیشنهادات و ارائه یک مدل.. 36 2-2 بخش دوم: فساد اداری… 37 2-2-1 مقدمه. 37 2-2-2 تعاریف فساد اداری.. 38 2-2-2-1 فساد چیست؟ 38 2-2-3 مبانی اعتقادی (ارزشی) در زمینه فساد اداری.. 41 2-2-4 انواع فساد. 41 2-2- 5  فساد در کشورهای مختلف : 46 2-2- 5 -1 آرژانتین.. 46 2-2- 5 -2 برزیل.. 47 2-2- 5 -3 هنگ کنگ…. 47 2-2- 5 -4 مالزی.. 48 2-2- 5 -5  ایران.. 48 2-2- 6 علل بروز فساد اداری  و اثرات آن.. 49 2-2-7 رویكردهای اساسی پیشگیری.. 54 2-2-8 راه‌های پیشگیری از فساد اداری از دیدگاه اسلام. 56 2-2-9 نظریه‌های کنترل فساد. 58 2-2-10 راهبرد جامع پیشگیری از فساد اداری در ایران.. 60 2-2-10-1 ارتقای پاسخ‌گویی سیاسی.. 61 2-2-10-2 پاسخ‌گویی رهبری نظام سیاسی.. 62 2-2-10-3 تقویت جایگاه آموزه‌های دینی.. 62 2-2-10-4 تقویت مشارکت مردمی.. 62 2-2-10-5 تقویت نقش رسانه‌ها 62 2-2-10-6 ایجاد بخش‌ خصوصی رقابت… 63 2-2-10-7 سازوکارهای نهادی ناظر بر قدرت… 63 2-2-10-8 اصلاح مدیریت دولتی.. 63 2-2-11 راه‌كار‌های پیشگیری و مقابله با فساد در نظام اداری كشور 64 2-2-11- 1 راه‌كار‌های كلان.. 64 2-2-11- 1-1 پیشگیری از طریق اصلاح و بهسازی نظام اداری و آموزش…. 64 2-2-11-1-2 مقابله و برخورد جدی با مصادیق فساد. 64 2-2-11-1-3 مدیریت موثر برنامه مقابله با فساد. 64 2-2-11-1 -4 تصویب قوانین كار آمد و راه‌گشا در مقابله با فساد. 64 2-2-11-2 راه‌كار‌های خرد. 64 2-2-11-2-1 راه‌كار های اداری  و مدیریتی: 64 2-2-11-2-2 راه‌كار‌های فرهنگی ـ اجتماعی: 64 2-2-11-2-3 راه‌كار‌های سیاسی ـ مدنی: 65 2-2-11-2-4  راه‌كار‌های اقتصادی: 65 2-2-12  نوآوری در پیشگیری از فساد اداری.. 66 2-2-12-1 میثاق سلامت 66 2-2-12-2 عناصر اصلی برنامه میثاق سلامت عبارتند از: 67 2-3  بخش سوم: کالبد شکافی فرهنگی فساد. 68 2-3-1 ابعاد فرهنگ ملل از نظر هافستد. 70 2-3-1 -1 فاصله قدرت… 70 2-3-1 -2  فردگرایی در مقابل جمع گرایی.. 71 2-3-1-3 ابهام گریزی (عدم اطمینان) 74 2-3-1-4 بعد مردسالاری.. 76 2-3-2 تصویر ایران در پژوهش هافستد. 78 2-3-2-1مطالعه‌ ی اول.. 78 2-3-2-1مطالعه‌‌ی دوم. 79 2-3-3 انتقادهای وارده به هافستد. 80 2-3- 4  مدل‌های  نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری.. 81 فصل سوم: روش تحقیق 3-1 مقدمه. 85 3-2 متغیرها و شاخصهای تحقیق… 86 3-5  روش تحقیق… 91 3-6 جامعه آماری… 91 3-7 تعیین حجم نمونه. 91 3-8 قلمرو تحقیق… 92 3-8-1 موضوعی: 92 3-8-2 زمانی: 92 3-8- 3 مکانی: 93 3-9 روش و ابزار گردآوری اطلاعات… 93 3-9-1 بررسی اسناد و مدارک… 93 3-9-2 پرسش‌نامه. 94 3- 10 واحد آماری… 95 3-11روایی ابزار سنجش….. 95 3-12 پایایی پرسشنامه. 96 3-12-1 اجرای دوباره(روش بازآزمایی) 96 3-12-2 روش موازی(همتا) 96 3-12-3 روش تصنیف(دو نیمه کردن) 96 3-12-4 روش کودر- ریچاردسون.. 96 3-12-5 روش آلفای کرونباخ.. 96 3-13تجزیه و تحلیل داده‌ها 97 فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل داده‌ها و نتایج 4-1 مقدمه. 99 4-2 آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناسی تحقیق… 99 4-2-1 جنسیت… 100 4-2- 2 میزان تحصیلات… 101 4-2-3سابقه کار 102 4-2-4 نوع استخدامی.. 103 4-2-5 سن.. 104 4-3  پایایی متغییر مستقل.. 105 4-3-1 پایایی فاصله‌ قدرت… 105 4-3-2 پایایی فرد گرایی.. 105 4-3-2 پایایی  ابهام گریزی.. 106 4-4 پایایی متغییر وابسته. 106 4-5 تحلیل فرضیات با استفاده از رگرسیون.. 106 4-5-1 مدل خلاصه. 107 4-5-2 آزمون معنادار بودن رگرسیون.. 107 4-5-3  آزمون معنادار بودن ضرایب… 108 4-6 تحلیل استنباطی… 109 4-6-1 آزمون فرضیه اول.. 110 4-6-2 آزمون فرضیه دوم. 110 4-6-3 آزمون فرضیه سوم. 110 4-7  یافته‌های جانبی… 111 4-7-1 رتبه میانگین ها 111 فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 5-1 مقدمه. 114 5-2 یافته‌های تحقیق… 114 5-2-1 یافته‌های آمار توصیفی.. 114 5-2-2 یافته‌های آزمون فرضیات تحقیق.. 114 5-2-2-1 فرضیه اول.. 114 5-2-2-2 فرضیه دوم. 115 5-2-2-2 فرضیه سوم. 115 5-3 پیشنهادات بر اساس یافته‌ها‌ی تحقیق… 116 5-4 پیشنهادات جانبی… 116 5-5 پیشنهاد برای محققان آتی… 119 5-6 مشکلات و محدودیت‌های تحقیق… 119  فهرست منابع فارسی.. 120 فهرست منابع لاتین.. 125 پیوست«الف»: پرسش‌نامه……………………………………………………………………………………………………………………………..130                                                                                                                                                                                                                                                                         پیوست «ب»: معرفی نامه  توزیع پرسشنامه. 133 پیوست«ج»: جدول حاوی کشورها از نظر رتبه بندی هافستد…………………………………………………………………… 134 چکیده لاتینی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • پروژه طراحی وب سایت دانلود کتاب(Book Download)

  Book,Download,پایان نامه طراحی وب سایت دانلود کتاب(Book Download),پروژه طراحی وب سایت دانلود کتاب(Book Download),تحقیق طراحی وب سایت دانلود کتاب(Book Download),دانلود,دانلود پایان نامه طراحی وب سایت دانلود کتاب(Book Download),طراحی,کتاب,مقاله طراحی وب سایت دانلود کتاب(Book Download),وب سایت دانلود فایل پروژه طراحی وب…

 • اشنایی با علم شیمی

  اشنایی با علم شیمی,اشنایی باعلم شیمی دانلود فایل علم شیمی شاخه‌ای از علوم تجربی است که از یک سو درباره شناخت خواص ، ساختار و ارتباط بین خواص و ساختار مواد و قوانین مربوط به آنها بحث می‌کند. از سوی…

 • پرسشنامه مدیریت دانش و نوآوری مارکوس و همکاران 2006

  پرسشنامه مدیریت دانش و نوآوری مارکوس و همکاران 2006 دانلود فایل پرسشنامه مدیریت دانش و نوآوری مارکوس و همکاران 2006 توضیح : ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) : تعداد گویه ها : تعداد مولفه :   روایی و پایایی :  …

 • مقاله اشعه ایكس و تهیه آن

  مقاله اشعه ایكس و تهیه آن دانلود فایل مقاله اشعه ایكس و تهیه آن  اشعةایكس درسال1895  توسط رونتگنRontgon   كشف شد . این دانشمندضمن آزمایش هایی كه دربارة  فلورسانس انجام می داد ، مشاهده نمودكه اگر جدارة  لولة كروكس  را با…

 • اصول حسابداری درشركتها و ادارات مختلف

  اصول حسابداری درشركتها و ادارات مختلف,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود مقاله اصول حسابداری درشركتها و ادارات مختلف,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود مقاله اصول…

 • تحقیق در مورد سفته و نحوه مطالبه آن

  تحقیق در مورد سفته و نحوه مطالبه آن دانلود فایل بخشی از متن: یکی از اسناد تجاری که اشخاص عادی و بازرگانان در معاملات خود از آن استفاده می کنند «سفته» است. سفته یک سند تعهد پرداخت است که در…

 • پایان نامه رابطه سلامت عمومی و رضایت شغلی معلمین آموزش و پرورش

  پایان نامه رابطه سلامت عمومی و رضایت شغلی معلمین آموزش و پرورش دانلود فایل پایان نامه رابطه سلامت عمومی و رضایت شغلی معلمین آموزش و پرورش مقدمه موضوع این تحقیق عبارتست : «بررسی رابطه سلامت عمومی و رضایت شغلی معلمین…

 • پروپوزال بررسی تاثیر عملکرد سازمانهای بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی

  پروپوزال بررسی تاثیر عملکرد سازمانهای بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی,پروژه بررسی تاثیر عملکرد سازمانهای بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی,تاثیر,تحقیق بررسی تاثیر عملکرد سازمانهای بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی,دانلود پایان نامه بررسی تاثیر عملکرد سازمانهای بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی,عملکر,مقاله بررسی…

 • زندگینامه حافظ

  زندگینامه حافظ دانلود فایل زندگینامه حافظ حافظ شیرازی‌ ، شمس‌ الدین‌ محمد شاعرسال و محل تولد: 726 ه.ق‌ - شیراز سال و محل وفات: 791 ه. ق‌ - شیراز زندگینامه: شمس‌ الدین‌ محمد حافظ ملقب‌ به‌ خواجه‌ حافظ شیرازی‌ و…

 • انگیزش در محیط كار

  انگیزش,انگیزش در محیط كار,محیط كار دانلود فایل میل به كوشش فراوان در جهت تامین هدفهای سازمان به گونه ای كه این تلاش در جهت ارضای برخی از نیازهای فردی سوق داده شود. یكی از فعالیتهای مدیر این است كه موجبات…

 • پاورپوینت فرآیند خط مشی گذاری عمومی

  الگوی سیستم پیچیده یامدل سطل زباله یامدل نظام ناشناخته,الگوی کارنگی,الگوی گام به گام,پاورپوینت فرآیند خط مشی گذاری عمومی,دانلود پاورپوینت آماده ارائه کلاسی درس تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی,دانلود پاورپوینت فرآیند خط مشی گذاری عمومی,مدیریت دولتی والگوی تصمیمات تدریجی,مقایسه…

 • طرح توجیهی گالوانیزاسیون گرم قطعات فولادی

  طرح توجیهی گالوانیزاسیون گرم قطعات فولادی دانلود فایل بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت طرح وبرنامه دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانكی طرح توجیهی گالوانیزاسیون گرم قطعات فولادی تهیه شده در سال 1385 خلاصه طرح : موضوع طرح : گالوانیزاسیون گرم قطعات…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه خیاطی و طراحی لباس

  پروژه کارآفرینی کارگاه خیاطی و طراحی لباس,پروژه کارافرینی کارگاه خیاطی و طراحی لباس,توجیه اقتصادی کارگاه خیاطی و طراحی لباس,خیاطی,دانلود پروژه کارگاه خیاطی و طراحی لباس,دانلود کارآفرینی کارگاه خیاطی و طراحی لباس,طراحی,طرح توجیه فنی کارگاه خیاطی و طراحی لباس,طرح توجیهی کارگاه…

 • پایان نامه بررسی زراعت

  پایان نامه بررسی زراعت,پروژه بررسی زراعت,تحقیق بررسی زراعت,دانلود پایان نامه بررسی زراعت,مقاله بررسی زراعت دانلود فایل پایان نامه بررسی زراعت فهرست مطالب : مقدمه ………………………………………………………………………………………………..A  انواع كشت درون شیشه ای ……………………………………………………………………….C  كاربردهای كشت بافت گیاهی …………………………………………………………………….D روشهای سترون سازی …………………………………………………………………………...1…

 • سیستمهای ترمز ضد قفل A.B.S

  سیستمهای ترمز ضد قفل A.B.S,سیستمهای ترمز ضد قفل ABS دانلود فایل سیستم بدیكس مكاترونیك II [1]برروی فورت كانتور[2]و مركوری میستیك[3] مدل 1995 نصب گردید. انتخاب سیستم كنترل قدرت[4] موجود بر روی این سیستم اختیاری[5] است و به سفارش مشتری انجام…

 • پرسشنامه افسردگی بک BDI –II

  پرسشنامه افسردگی بک BDI –II دانلود فایل پرسشنامه افسردگی بک BDI –II  منابع فتی، لادن، بیرشک، بهروز، عاطف وحید، محمد کاظم و دابسون، کیت ( 1384). ساختارهای معنا گذاری طرحواره ها، حالت های هیجانی، پردازش شناختی اطلاعات هیجانی، چاچوب مفهومی.…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی مراحل تاسیس اموزشگاه کامپیوتر

  احداث اموزشگاه رایانه,احداث اموزشگاه کامپیوتر,پروژه تاسیس آموزشگاه کامپیوتر,پروژه کارافرینی مراحل تاسیس اموزشگاه رایانه,طرح توجیه فنی اقتصادی اموزشگاه رایانه,طرح توجیهی مراحل تاسیس اموزشگاه کامپیوتر,طرح توجیهی و کارآفرینی مراحل تاسیس اموزشگاه کامپیوتر,طرح کار افرینی تاسیس اموزشگاه رایانه,کارافرینی مراحل تاسیس اموزشگاه کامپیوتر دانلود…

 • دانلود فایل ! ! "#$%& ’ # $% !" + *(("#$)!(((( &' ("') &' * ,-*( +,-.'/ 38 ,9:;'6'453"&012 .* >%'453"= 9?'45 3"= / @53"= /0( * "A .1* B3C "= 1 3"25#9C 2(1* 3"#9D* E :-)4) 3) 4#5 )#…

 • دانلود تحقیق صنعت چاپ

  دانلود تحقیق صنعت چاپ دانلود فایل دانلود تحقیق صنعت چاپ فهرست مطالب: تاریخچه صنعت چاپ ونشر درایران روز صنعت چاپ افتتاح نشر گردون، تنها چاپخانه ایرانی در شهر برلین منابع .................................................................... قسمتهایی از متن: تاریخچه صنعت چاپ ونشر درایران صنعت…

 • پایان نامه معیار ارزیابی عملكرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفكیك صنعت و اندازه

  بازار سرمایه ایران,پایان نامه بررسی معیار ارزیابی عملكرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفكیك صنعت و اندازه,پایان نامه معیار ارزیابی عملكرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفكیك صنعت و اندازه,تفكیك صنعت و اندازه,معیار ارزیابی عملكرد مالی دانلود فایل…

 • پایان نامه معماری مدرن

  پایان نامه معماری مدرن دانلود فایل پایان نامه معماری مدرن مبانی معماری مدرن، كه سبكی غالب و جهانگیر در سده بیستم میلادی بوده، ریشه در تحولاتی كه خاستگاه آن شهر فلورانس در شمال ایتالیا در حدود چهارصدسال پیش از ظهور…

 • مقاله آداب و معاشرت اجتماعی

  دانلود مقاله آداب و معاشرت اجتماعی,مقاله آداب و معاشرت اجتماعی دانلود فایل قسمتهایی از متن: خوشرویى و خوشخویى شاید گیراتر از «حسن خلق‏»، واژه‏اى نباشد كه ترسیم كننده روحى‏زلال و طبعى بلند و رفتارى جاذبه‏دار باشد. چیزى كه عنوان برجسته‏رفتار…

 • پایان نامه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز

  پایان نامه نبرد سلطان سنجر,پایان نامه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز,دانلود پایان نامه سلطان سنجر با ترکان غز,دانلود سلطان سنجر با ترکان غز,سلطان سنجر با ترکان غز,نبرد سلطان سنجر با ترکان غز دانلود فایل پایان نامه نبرد سلطان سنجر…

 • پایان نامه حلیل تطبیقی ساختار معناییِ بیست غزل از حافظ و شهریار

  پایان نامه ادبیات و زبان فارسی,پایان نامه حلیل تطبیقی,پایان نامه حلیل تطبیقی ساختار معناییِ بیست غزل از حافظ و شهریار,پایان نامه گرایش محض,دانلود پایان نامه ادبیات,دانلود پایان نامه محض,ساختار معناییِ بیست غزل از حافظ و شهریار دانلود فایل پایان نامه…

 • مبانی نظری سبک دلبستگی و نظریه های آن

  پیشینه پژوهش,فصل دوم,مبانی نظری سبک دلبستگی و نظریه های آن دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک دلبستگی و نظریه های آن در 27 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه…

 • ترجمه مقاله سیستم اطلاعاتی نیروی كار بهداشتی كنیا : مدل تأثیر بر سیاست استراتژیك منابع انسانی و برنامه ریزی و مدیریت

  ترجمه مقاله سیستم اطلاعاتی نیروی كار بهداشتی كنیا : مدل تأثیر بر سیاست استراتژیك منابع انسانی و برنامه ریزی و مدیریت دانلود فایل ترجمه مقاله سیستم اطلاعاتی نیروی كار بهداشتی كنیا : مدل تأثیر بر سیاست استراتژیك منابع انسانی و…

 • تحقیق تجزیه و تحلیل 4 نرم افزار مخرب (ویروس- تروجان )

  تاریخچه ورود ویروس,تحقیق تجزیه و تحلیل 4 نرم افزار مخرب (ویروس- تروجان ),نرم افزار مخرب (ویروس تروجان ) دانلود فایل تحقیق تجزیه و تحلیل 4 نرم افزار مخرب (ویروس- تروجان ) به برنامه‌های رایانه‌ای که به منظور تخریب ویا سوءاستفاده…

 • پایان نامه بررسی رابطه مدیریت دانش با سواد اطلاعاتی دانشجویان محقق

  پایان نامه بررسی رابطه مدیریت دانش با سواد اطلاعاتی دانشجویان محقق دانلود فایل پروپوزال بررسی رابطه مدیریت دانش با سواد اطلاعاتی دانشجویان محقق مقدمه : عصر دانایی یا دانش، عنوان جدیدی است که به زمان حاضر و آینده نزدیک اطلاق…

 • مقاله طبیعت ایران

  دانلود طبیعت ایران,طبیعت ایران,قسمتی از طبیعت ایران,مقاله طبیعت ایران دانلود فایل طبیعت ایران قسمتهایی از متن: ایران كشوری است پهناور با آب و هوای بسیار متنوع دارای انواع پوشش گیاهی البته با كمیت های مختلف كشوری است كه دارای دو…

 • بررسی کارایی مدلهای زیمسکی واهلسون،اسپرینگیت در امکان پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  بررسی کارایی مدلهای زیمسکی واهلسون،اسپرینگیت در امکان پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,دا,دانلود اندروید,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه بررسی کارایی مدلهای زیمسکی واهلسون،اسپرینگیت در امکان پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در…

 • پایان نامه بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس

  پایان نامه بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس دانلود فایل پایان نامه بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس فهرست مطالبعلایم اختصاری    مقدمه    الف) طرح بحث    ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن ج) سوالات…

 • مقاله برقگیرها و اصول کار

  پروژه شناخت و اصول كار برقگیرها,مقاله برقگیرها و اصول کار دانلود فایل شناخت و اصول كار برقگیرها قسمتهایی از متن: سیستم برقگیر میله ای سیستم برقگیر میله ای از روشهای سنتی برای مقابله با صاعقه است كه از زمان فرانكلین…

 • پاورپوینت تجزیه و تحلیل درونی صورتهای مالی

  پاورپوینت تجزیه و تحلیل درونی صورتهای مالی,دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل درونی صورتهای مالی,روش نسبت یابی دوپان dupont ratio system,طبقه بندی نسبتها,محاسبه و تفسیر نسبتها,مراحل تجزیه و تحلیل درونی,مهمترین نسبت های نقدینگی,نسبت های سود آوری,نسبتهای سرمایه گذاری,نقاط ضعف نسبتها دانلود…

 • مقاله فعالیت جسمانی و فواید ورزش

  مقاله فعالیت جسمانی و فواید ورزش دانلود فایل مقاله فعالیت جسمانی و فواید ورزش متن شروع مقاله چکیده مطالب شواهد اخیر نشان می دهد که هر نوع فعالیت جسمی می تواند مزایای بهداشتی سلامتی بارز داشته باشد و فقط فعالیت…

 • سمینار مواد مطالعه اتصال دهی آلومینیوم به فولاد توسط فرآیند جوشكاری مقاومتی

  سمینار مواد مطالعه اتصال دهی آلومینیوم به فولاد توسط فرآیند جوشكاری مقاومتی دانلود فایل سمینار مواد مطالعه اتصال دهی آلومینیوم به فولاد توسط فرآیند جوشكاری مقاومتی چکیده  در این رساله اتصال غیر همجنس فولاد کم کربن (St37) و آلومینیوم خالص…