پایان نامه بررسی و مقایسه تاثیرات برخی از افزودنیها بر خزش بتن آسفالتی

پایان نامه بررسی و مقایسه تاثیرات برخی از افزودنیها بر خزش بتن آسفالتی

دانلود فایل

پایان نامه بررسی و مقایسه تاثیرات برخی از افزودنیها بر خزش بتن آسفالتی مقدمه  حمل ونقل  یک عامل  اساسـی  در پیـشرفت  اقتـصادی  بـوده  و توسـعه  پایـدار و تحکـیم  موقعیـت  اقتصادی  یک منطقه  یا کشور بدون  توسعه  و بهبـود وضـعیت  حمـل  ونقـل  غیـرممکن  اسـت  . بهبـود در وضعیت  حمل  ونقل  مستلزم  دارابودن  شبکه  های  حمل  ونقل  با ک یفیت  بسیار مطلـوب  اسـت  . از آنجاییکـه  بخش  اعظم  شبکه  حمل  ونقل  در کشور ما مربوط  به  حمل  ونقل  جاده  ای  است  لذا فراهم  نمودن  جاده  هایی  با کیفیت  مطلوب  می  تواند زمینه  ساز رشد و پویایی  بیشتری  در زمینه  اقتصاد کشور شود . تحقیقات  اخیـر نشان  داده  است  وضعیت  روسازی  بطور مستقی م  بر محیط  زیست ، اقتصاد و … تأثیرگذار است . توسعه  و پیشرفت  سریع  صنعتی  جهان  در سالهای  اخیر باعث  ایجاد تقاضاهای  جدیدی  از قبیل  بار محوری  بیشتر، فشار چرخ  بیشتر و افزایش  در حجم  ترافیک شده  است  و همین  عوامل  میزان  تقاضا بـرای  روسـازی  بـا مقاومت  بالا را افزایش  داده  است . برای  دستیابی  به  روسازی  با مقاومت  بالا در اغلب  موارد بهترین  گزینه  استفاده  از قیرهای  اصلاح  شده  برای  تهیه  مخلوط  های  بتن  آسفالتی  می باشد. مطالعات  اخیر نشان  می دهـد که  صرف  استفاده  از یک قیر با مشخصات  رئولوژیکی  مشخص  نمی  توان  برآورد دقیقی  از مقاومـت  بـتن  آسفالتی  بع مل  آورد و به  همین  دلیل  انجام  آزمایشهای  تکمیلی  بر روی  نمونه  های  بتن  آسفالتی  ضـروری  است . با توجه  به  اینکه  بتن  آسفالتی  دارای  دو فاز الاستیک و ویسکوز می  باشـد هـر گونـه  تغییراتـی  در درجه  حرارت  و میزان  بارهای  وارده  به  طور مستقیم  بر عملکرد روسازی  تأثیر می  گذارد. آزمایش  خزش  یکی  از بهترین  آزمایشها برای  ارزیابی  خـصوصیات  مکـانیکی  مخلـوط  هـای  بـتن  آسـفالتی  در دماهـای  مختلف  و تحت  بارگذاریهای  مختلف  است  . در این  پژوهش  رفتار وابسته  بـه  زمـان  مخلـوط  هـای  بـتن  آسفالتی  اصـلاح  شـده  بـا افزودنیهـای  مختلـف  بـا رفتـار بـتن  آسـفالتی  معمـولی  در درجـه  حـرارت   و بارگذاریهای  مختلف  بررسی  شده  است .  درجه حرارت بتن  آسفالتی  مخلوطی  از قیر و سنگدانه  ها است  . از آنجا که  قیر مـاده  ای  ویـسکوز اسـت  بـا تغییـر درجه حرارت  رفتار آن  نیز تغییر می  کند که  ایـن  تغییـر رفتـار بـر خـصوصیات  بـتن  آسـفالتی  نیـز تـأثیر می گذارد. در هر صورت  می  توان  گفت  که  با افزایش  درجـه  حـرارت  میـزان  تغییرشـکل  دائمـی  در بـتن  آسفالتی  نیز افزایش  می یابد. شکل  (٢-٥) این  مطلب  را به  خوبی  نشان  می دهد.  وقوع  نشست  ناشی  از تحکیم  در خاکهای  رس دار فشردگی  یا تراکم  خاک در اثر تأثیر سربار، باعث  نشست  سازه  های  واقع  در روی  خـاک مـی  شـود . نشست  تحکیم  تغییرحجم  خـاک اشـباع  بعلـت  خـروج  آب  حفـره  ای  از خـاک مـی  باشـد . در خاکهـای  درشت دانه  (شن  و ماسه ) بعلت  نفوذپذیری  بالا، خروج  آب  به  سرعت  انجام  می گیرد. بعبارتی  دیگر ایـن  خاکها در زمان  کوبیده  شدن  توسط  غلتک ها تمام  نشست  ها را انجام  می  دهـد .  فهرست  مطالب عنوان                                                                                       صفحه فصل  اول : مقدمه ١-١- مقدمه                                                                                ٢ ١-٢- تعریف  مسأله                                                                      ٣ ١-٣- فرضیه  پژوهش                                                                   ٣ ١-٤- اهمیت  پژوهش                                                                    ٤ ١-٥- ضرورت  انجام  پژوهش                                                        ٤ ١-٦- اهداف  پژوهش                                                                    ٥ ١-٧- نحوه  انجام  پژوهش                                                              ٥ فصل  دوم : کاوش  در متون  فنی ٢-١- مقدمه                                                                                ٧ ٢-٢- تاریخچه  ارزیابی  تغییر شکل  دائمی  در روسازی  بتن  آسفالتی          ٧ ٢-٣- مکانیزم  ایجاد تغییر شکل های  دائمی  در روسازی                         ١٦ ٢-٣-١- تغییر شکل  دائمی  ترکیبی  رویه  بتن  آسفالتی                          ١٦ ٢-٣-٢- تغییر شکل  در لایه های  اساس  و بستر                                  ١٩ ٢-٤- عوامل  مؤثر بر تغییر شکل  دائمی  در روسازی  بتن  آسفالتی             ٢٠ ٢-٥- روشهای  ارزیابی  تغییر شکل های  دائمی  در بتن  آسفالتی               ٢٦ ٢-٥-١- آزمایشهای  متداول  برای  ارزیابی  تغییر شکل های  دائمی  در بتن  آسفالتی     ٢٦ ٢-٥-٢- انواع  روشهای  مدل سازی  رفتار بتن  آسفالتی                         ٣١ ٢-٦- روشهای  اصلاح  قیر و مخلوط های  آسفالتی                                ٣٥ ٢-٦-١- ضرورت  اصلاح  قیر و بتن  آسفالتی                                     ٣٥ ٢-٦-٢- معرفی  افزودنیهای  قیر و بتن  آسفالتی                                   ٣٧ ٢-٧- تأثیر افزودنیها بر خزش  بتن  آسفالتی                                          ٤٠ ٢-٧-١- مقدمه                                                                           ٤٠ ٢-٧-٢- تأثیر پودر لاستیک بر تغییر شکل های  دائمی   بتن  آسفالتی           ٤٢ ٢-٧-٣- تأثیر آهک هیدراته  بر تغییر شکل های  دائمی  بتن  آسفالتی           ٤٤ ٢-٧-٤- تأثیر پودر سنگ  قیر طبیعی  بر تغییر شکل های  دائمی  بتن  آسفالتی    ٤٥ فصل  سوم : شرح  آزمایشها و روش  تحقیق ٣-١- مقدمه                                                                               ٤٨ ٣-٢- آزمایشهای  مصالح  سنگی                                                      ٤٨ ٣-٢-١- آزمایشهای  مصالح  سنگدانه ای                                            ٤٨ ٣-٢-٢- آزمایشهای  فیلر                                                                ٤٩ ٣-٣- معرفی  چسبنده های  مورد استفاده  در پژوهش                               ٤٩ ٣-٣-١- قیرمعمولی  (اصلاح  نشده )                                                ٤٩ ٣-٣-٢- قیر اصلاح شده  با پودر لاستیک                                           ٥٠ ٣-٣-٣- قیر اصلاح شده  با آهک هیدراته                                           ٥٠ ٣-٣-٤- قیر اصلاح شده  با پودر سنگ  قیرطبیعی                                 ٥٠ ٣-٤- آزمایشهای  چسبنده  قیری                                                        ٥١ ٣-٥- آزمایشهای  نمونه های  بتن  آسفالتی                                            ٥١ ٣-٥-١- آزمایشهای  مربوط  به  تعیین  درصد قیر بهینه                           ٥١ ٣-٥-٢- آزمایش  خزش  و ترمیم  خزش                                            ٥٢ ٣-٦- روش  تحقیق                                                                       ٥٣ ٣-٦-١- آزمایشهای  قیر                                                                ٥٣ ٣-٦-٢- آزمایشهای  مصالح  سنگی                                                  ٥٤ ٣-٦-٣- آزمایشهای  فیلر                                                                ٥٤ ٣-٦-٤- آزمایشهای  بتن  آسفالتی  گرم                                              ٥٥ فصل  چهارم : ارائه  نتایج   آزمایشها و تجزیه  و تحلیل  نتایج ٤-١- مقدمه                                                                               ٥٧ ٤-٢- آزمایشهای  مصالح  سنگی                                                      ٥٧ ٤-٢-١- آزمایش  مصالح  سنگدانه ای                                               ٥٧ ٤-٢-٢- آزمایشهای  فیلر                                                               ٥٩ ٤-٢-٣- دانه بندی  مصالح  سنگی                                                   ٥٩ ٤-٣- آزمایش های  چسبنده  قیری                                                     ٦٠ ٤-٣-١- آزمایش های  قیر٦٠.٧٠ معمولی  (اصلاح نشده )                      ٦٢ ٤-٣-٢- آزمایشهای  قیر لاستیکی                                                    ٦٣ ٤-٣-٣- آزمایشهای  انجام شده  بر روی  قیر آهکی                               ٦٤ ٤-٣-٤- آزمایشهای  انجام  شده  بر روی  قیر اصلاح شده  با پودر قیر سنگ      ٦٤ ٤-٤- آزمایش های  بتن  آسفالتی                                                       ٦٥ ٤-٤-١- روش  تهیه  نمونه های  بتن  آسفالتی                                      ٦٥ ٤-٤-١-١- نمونه های  بتن  آسفالتی  ساخته شده  با قیرمعمولی  (UMAC) ٦٥ ٤-٤-١-٢- نمونه های  بتن  آسفالتی  ساخته شده  با قیرلاستیکی  (RMAC)     ٦٦ ٤-٤-١-٣- نمونه های  بتن  آسفالتی  ساخته شده  با قیرآهکی  (HLMAC)    ٦٧ ٤-٤-١-٤- نمونه  های  بتن  آسفالتی  ساخته  شده  با قیر اصلاح  شده  با پـودر قیـر سـنگ      ٦٧ (NMAC) ٤-٤-٢- نتایج  آزمایشهای  انجام شده  بر روی  نمونه های  بتن  آسفالتی       ٦٨ ٤-٤-٣- نتایج  آزمایش  مارشال  بر نمونه های  بتن  آسفالتی                    ٧٣ ٤-٤-٤- نتایج  آزمایش  خزش  استاتیکی  انجام شده  بر روی  انواع  نمونه های  بتن  آسفالتی     ٧٥ ٤-٤-٥- تحلیل  نتایج  آزمایش  خزش  و ترمیم  خزش                            ٨١ ٤-٤-٦- ارزیابی  تأثیر افزودنیها بر تغییرات  تنش  و کرنش  نمونه های  بتن  آسفالتی     ٨٤ ٤-٤-٧- ارزیابی  تأثیر افزودنیها بر مدول  سفتی  مخلوط های  بتن  آسفالتی ٨٦ ٤-٤-٨- ارزیابی  تأثیر افزودنیها بر خزش  بتن  آسفالتی                          ٨٩ ٤-٤-٩- ارزیابی  تأثیر افزودنیها بر بازگشت  ویسکوالاستیک مخلوط های  آسفالتی        ٩٤ فصل  پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات  ٥-١- جمع بندی                                                                          ٩٨ ٥-٢- تأثیر افزودنیها بر تغییر شکل های  دائمی  بتن  آسفالتی                     ١٠١ ٥-٣- بررسی  محاسن  و معایب  اصلاح  بـتن  آسـفالتی  بـا افزودنیهـای  مـورد اسـتفاده  در پژوهش            103 ٥-٤- محدودیت های  مطالعه                                                          ١٠٥ ٥-٥- نتیجه گیری                                                                        ١٠٥ ٥-٦- ارائه  پیشنهادات  برای  تحقیقات  آینده                                        ١٠٦ منابع  و مراجع                                            ١٠٨

 • پایان نامه مقایسه ضمان غصب با سایر ضمان ها

  پایان نامه مقایسه ضمان غصب با سایر ضمان ها,ضمان غصب با سایر ضمان ها,مقایسه ضمان غصب با سایر ضمان ها دانلود فایل پایان نامه مقایسه ضمان غصب با سایر ضمان ها مقدّمه غصب عملی غیراخلاقی است و غاصب ملزم به…

 • گرافیك در كامپیوتر

  گرافیك در كامپیوتر دانلود فایل گرافیك در كامپیوتر  كارت گرافیك بهترین و راحت ترین وسیله برای نمایس اطلاعات و نتایج برنامه های كاربردی صفحه نمایش است . كارت گرافیك اطلاعاتی كه باید بر روی صفحه مونیتور نمایش داده شود را…

 • طرح توجیهی ساخت نوعی مالچ مصنوعی شبیه به چمن جهت کنترل علفهای هرز

  طرح توجیهی ساخت نوعی مالچ مصنوعی شبیه به چمن جهت کنترل علفهای هرز دانلود فایل طرح توجیهی ساخت نوعی مالچ مصنوعی شبیه به چمن جهت کنترل علفهای هرز مناسب برای شروع یک کسب و کار  مناسب جهت ارائه به دانشگاه…

 • دانلود پاورپوینت مدیریت بحران و سیستمهای کنترل راهبردی (فصل شانزدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان)

  پیش بینی و ممیزی بحران,تهیه برنامه های,دانلود پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان با عنوان مدیریت بحران و سیستمهای کنترل راهبردی,دانلود پاورپوینت مدیریت بحران و سیستمهای کنترل راهبردی (فصل شانزدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت…

 • نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی هنر

  نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رسته شغلی IT شبکه,نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی هنر,نمونه سوالات اختصاصی آزمون,نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی با پاسخ دانلود فایل نمونه سوالات آزمون استخدامی  اموزش و پرورش تفکیک…

 • پایان نامه بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر ستان خرمدره

  پایان نامه بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر ستان خرمدره دانلود فایل پایان نامه بررسی رابطه بازی های رایانه ای  خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی  شهر  ستان خرمدره چکیده هدف…

 • پایان نامه بررسی میزان استفاده از اینترنت در بین دانشجویان

  استفاده از اینترنت,اینترنت در بین دانشجویان,پایان نامه بررسی میزان استفاده از اینترنت در بین دانشجویان دانلود فایل پایان نامه بررسی میزان استفاده از اینترنت در بین دانشجویان چکیده تحقیق هدف از این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر میزان استفاده از…

 • پایان نامه بررسی تأثیر سهام مدیریتی بر جریان وجوه نقد آزاد در شرکت‌های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران

  پایان نامه بررسی تأثیر سهام مدیریتی بر جریان وجوه نقد آزاد در شرکت‌های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران دانلود فایل پایان نامه بررسی تأثیر سهام مدیریتی بر جریان وجوه نقد آزاد در شرکت‌های پذیرفته شده در بازار اوراق…

 • پاورپوینت نظریه های رفتاری مدیریت آموزشی

  اصطلاح علم رفتاری,پاور پوینت نظریه های رفتاری,پاور پوینت نظریه های رفتاری مدیریت آموزشی,پاورپوینت فصل پنجم کتاب مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی,پاورپوینت نظریه های رفتاری مدیریت آموزشی,دانلود پاورپوینت نظریه های رفتاری,سلسله مراتب نیازها,فرد و سازمان,مبانی اولیه نظریه پردازی در سازمان…

 • تحقیق ورزشی والیبال

  تحقیق ورزشی,تحقیق ورزشی والیبال,والیبال دانلود فایل تحقیق ورزشی والیبال تحقیق ورزشی والیبال مقدمه اقسام والیبال قوانین داوران بازیكنان وسایل بازی مهارتهای حمله سرویس چكشی سرویس موجی سرویس چرخشی آبشار قبل از مسابقه بعد از مسابقه تمرینات فصلی آمادگی بدنی وتكنیكی…

 • بلایای طبیعی

  بلایای طبیعی,پایان نامه بلایای طبیعی دانلود فایل پایان نامه بلایای طبیعی تاریخچه مرور وقایع گذشته و آمارهای بهداشتی در طول 20 سال گذشته نشان می دهد که بلایای طبیعی باعث مرگ بیش از سه میلیون و حداقل 800 میلیون نفر…

 • پاورپوینت سیستم اطلاعات مدیریت MIS

  پاورپوینت سیستم اطلاعات مدیریت MIS دانلود فایل پاورپوینت سیستم اطلاعات مدیریت MIS تعریف کلی سیستم    ترتیب منظمی از عوامل یا عناصر همبسته که با توجه به همبستگی و تاثیر این عوامل بر یکدیگر و تبادل منابع ، در جهت…

 • مقاله سیمان، انواع و روشهای تولید و نگهداری

  مقاله سیمان، انواع و روشهای تولید و نگهداری دانلود فایل سیمان اگر از مخلوطی از سنگ آهك، خاك رس با گچ در كوره دوار با حرارت زیاد پخته شود و بعد با مقدار كمی گچ از طریق آسیاب كردن به…

 • فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعهد سازمانی

  فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعهد سازمانی دانلود فایل فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعهد سازمانی در  29صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)…

 • تحقیق انواع چرخدنده

  انواع چرخدنده,تحقیق انواع چرخدنده دانلود فایل  تحقیق انواع چرخدنده دارای100ص وبا فرمت ورد فصل اول - مقدمه مقدمه فصل دوم - انواع چرخدنده     چرخدنده های شانه ا ی چرخدنده های ساده چرخدنده های ساده داخلی چرخدنده های مارپیچی چرخدنده های…

 • پایان نامه ارزیابی اقتصادی عملکرد نوارهای حفاری در پروژه های عمرانی

  پایان نامه ارزیابی اقتصادی عملکرد نوارهای حفاری در پروژه های عمرانی دانلود فایل پایان نامه ارزیابی اقتصادی عملکرد نوارهای حفاری در پروژه های عمرانی چكیده:   دراین تحقیق سعی شده است با تحلیل فنی وضع موجود وقوانین ودستورالعمل های جاری…

 • تغییر و تحولات گوگرد در خاک

  پایان نامه و پروژه پایانی تغییر و تحولات گوگرد در خاک,تغییر و تحولات گوگرد در خاک,دان,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود…

 • پروژه بررسی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

  پروژه بررسی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی,تحقیق بررسی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی,تصفیه,دانلود پروژه بررسی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی,صنایع,فاضلاب,مقاله بررسی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی دانلود فایل  پروژه بررسی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی بخش اول آب وخواص آن 1-1- موجودیت آب بعد  از…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش فراشناخت (فصل دوم)

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش فراشناخت,مبانی نظری و پیشینه پژوهش فراشناخت (فصل دوم) دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش فراشناخت (فصل دوم) در 78 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه…

 • اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر نشانگان ضربه عشق

  اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر نشانگان ضربه عشق دانلود فایل اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر نشانگان ضربه عشق چكیده مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر بهبود نشانگان ضربه عشق انجام…

 • پایان نامه بررسی علل جامعه شناختی پدیده کودک آزادی در شهر تهران

  پایان نامه بررسی علل جامعه شناختی پدیده کودک آزادی در شهر تهران دانلود فایل پایان نامه بررسی علل جامعه شناختی پدیده کودک آزادی در شهر تهران  پیشگفتار: کودک آزادی پدیده­ای است کاملاً اجتماعی که در جوامع گوناگون بسته به عوامل…

 • پایان نامه حضور دام در جنگل ها و طرح خروج دام

  پایان نامه حضور دام در جنگل ها و طرح خروج دام دانلود فایل پایان نامه حضور دام در جنگل ها و طرح خروج دام  مقدمه یکی از مهمترّین و مؤّثرترین منابع تأمین کننده غذا در روی کره زمین جنگل ها…

 • مقاله سوخت پاش الكترونیكی

  مقاله سوخت پاش الكترونیكی دانلود فایل مقاله سوخت پاش الكترونیكی  تاریخچه سوخت پاش الكترونیكی در اواخر 1950 شركت كرایسلر تعدادی خودروی انژكتوری با سیستم الكترونیكی تولیدكرد و این طرح را « بندیكس الكتروژكتور » نامید . طرح كرایسلرگسترش زیادی نیافت…

 • مدرنیزه و معماری معاصر ایران

  مدرنیزه و معماری معاصر ایران دانلود فایل مدرنیزه و معماری معاصر ایران نخستین خصوصیت در جوامع مدرن و به تعبیری در معماری مدرن، معادله مدرن سازی برابر با جهش های تكنولوژیكی است. این معادله در كشورهای غیر مدرن به صورت…

 • پایان نامه بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختر دانشکده ادبیات و علوم انسانی

  پایان نامه بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختر دانشکده ادبیات و علوم انسانی,پروژه بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختر دانشکده ادبیات و علوم انسانی,تحقیق بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنام,مقاله…

 • پایان نامه بررسی میزان اثر بخشی و کارایی سازمان آموزش و پرورش استثنایی استان اردبیل

  پایان نامه بررسی میزان اثر بخشی و کارایی سازمان آموزش و پرورش استثنایی استان اردبیل دانلود فایل پایان نامه بررسی میزان اثر بخشی و کارایی سازمان آموزش و پرورش استثنایی استان اردبیل چکیده با توجه به مسائل فوق آموزش و…

 • پاورپوینت میوه های مناطق معتدله (آلو)

  پاورپوینت میوه های مناطق معتدله (آلو) دانلود فایل پاورپوینت میوه های مناطق معتدله (آلو) مقدمه آلو از میوه های مهم مناطق معتدله  بوده وپس از هلو در درجه دوم است .  درخت آلو درمناطق سردسیربه خوبی رشد كرده ومحصول تولید…

 • کارافرینی پرورش گل و گیاهان زینتی قاصدک

  کارافرینی پرورش گل و گیاهان زینتی قاصدک دانلود فایل کارافرینی پرورش گل و گیاهان زینتی قاصدک  پیشگفتار کار آفرینی زمینه های لازم را برای یافتن فرصتها  در  بازار کار وتولید  برای توانایی فردی مورد  بررسی قرار می دهد  و مجموعه…

 • پایان نامه بررسی تطبیقی علم قاضی در فقه و حقوق ایران و فرانسه

  بررسی تطبیقی علم قاضی,پایان نامه بررسی تطبیقی علم قاضی در فقه و حقوق ایران و فرانسه,فقه و حقوق ایران و فرانسه دانلود فایل پایان نامه بررسی تطبیقی علم قاضی در فقه و حقوق ایران و فرانسه چكیده       نقش علم…

 • تحقیق در مورد شرکت ایریکو

  تحقیق در مورد شرکت ایریکو دانلود فایل بخشهایی از متن: درباره شرکت شركت صنایع ریلی ایران خودرو (ایریكو) در سال 1382 توسط شركت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو بمنظور تولید خودروهای ریلی درون شهری و حومه ای تاسیس گردید. واگن…

 • پروژه نیروگاه اصفهان

  پروژه نیروگاه اصفهان دانلود فایل پروژه نیروگاه اصفهان فـهرسـت مـطالـب عنوان                                                                   صفحه مقدمه  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…

 • تحقیق بررسی علم رباتیک

  پایان نامه بررسی علم رباتیک,تحقیق بررسی علم رباتیک,دانلود تحقیق بررسی علم رباتیک,سنسور ربات,قوانین روبوتیک,مقاله بررسی علم رباتیک دانلود فایل تحقیق بررسی علم رباتیک در 31 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc فهرست مطالب پیشگفتار  چكیده (فارسی)      مقدمه    …

 • تحقیق انواع کاه

  انواع کاه,بررسی انواع کاه,پروژه انواع کاه,تحقیق انواع کاه,درباره انواع کاه,مقاله انواع کاه دانلود فایل تحقیق انواع کاه مقدمه کاه شامل ساقه های الیافی حاصل از جو ، گندم ، یولاف و یا لگوم ها است . همچنین ساقه و برگهای…

 • مقاله اصول سرپرستی قاطعیت در مدیریت

  مقاله اصول سرپرستی قاطعیت در مدیریت دانلود فایل مقاله اصول سرپرستی قاطعیت در مدیریت بخشهایی از متن: پیشگفتار : تئوری های مدیریتی به عنوان مجموعه ای متحول و مرتبط با شرایط اقتصادی ـ صنعتی و دگرگونیهای سیاسی ـ اجتماعی همواره…

 • مقاله آشنایی با فاطمیان مصر

  مقاله آشنایی با فاطمیان مصر دانلود فایل مقاله آشنایی با فاطمیان مصر فهرست: حلقه اتصال مردم ایران و مصر فاطمیان مصر و اهل بیت علویان در مصر آشنایی با نصب خلفای فاطمی نوشته های دهخدا بر نسل اولین خلیفة فاطمی…