پایان نامه مطالعه ارتباط بین بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه مطالعه ارتباط بین بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

دانلود فایل

پایان نامه مطالعه ارتباط بین بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات  با توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی چکیده: در تحقیق حاضرتحت عنوان مطالعه ارتباط بین  بكارگیری ICT  با توانمند سازی كاركنان از دیدگاه تمامی پرسنل حوزه ستادی شاغل در سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی پرداخته شده است.اهداف تحقیق شامل هدف اصلی تحقیق به تعیین ارتباط بین بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمند سازی كاركنان سازمان مركزی دانشگاه آزاد پرداخته ودر بخش اهداف فرعی آن شامل (8) اهداف كه به تعیین ارتباط بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با ابعاد توانمد سازی كاركنان شامل بهبود كیفیت عملكرد كاركنان، استقلال وآزادی كاری كاركنان، افزایش مسؤولیت تصمیم گیری كاركنان، افزایش تنوع شغلی كاركنان، افزایش خودكنترلی كاركنان، افزایش آمادگی كاركنان (توان وتمایل) و توسعه حرفه‌ای كاركنان و همچنین تعیین بیشترین رابطه ابعاد توانمند سازی با فناوری اطلاعات می باشد،پرداخته است.ضمن اینكه اهداف تحقیق در شكل فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی تحقیق نیز مطرح شدند. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی-پیمایشی می باشد.جامعه آماری آن مشتمل بر225 نفر كه از طریق نمونه گیری طبقه‌ای متناسب با حجم جامعه 143 نفر از آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.و ابزار اندازه گیری تحقیق پرسشنامه ای می باشد كه برای متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطا ت 15سؤال و برای توانمند سازی 35 سؤال و در مجموع ؛پرسشنامه 50 سؤالی بصورت استاندارد تهیه گردید.پس از اطمینان ازروایی و پایایی پرسشنامه مذكور و توزیع و جمع‌آوری آن در میان تمامی كاركنان حاضربه تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی پرداخته وبا استفاده از فنون آماری، فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت نهایتاً فرضیه اصلی و فرضیه‌های فرعی تحقیق تأیید گردیدند.  واژگان كلیدی: فناوری اطلاعات و ارتباطات، توانمندسازی كاركنان، دانشگاه آزاد. مقدمه اطلاعات یكی از ارزشمندترین ورودی‌های سازمان است. اطلاعات با ارزش باعث افزایش اطمینان و ثبات منابع انسانی و كمبود آنها سبب بی‌اطمینانی و بی‌ثباتی در سازمان می گردد. امروزه اطلاعات در سازمان‌ها از طریق فناوری اطلاعات جمع‌آوری، پردازش و نگهداری می‌شود. در گذشته اطلاعات بیشتر به صورت اسناد و مدارك موجود بود، و در اختیار فرد خاصی قرار می‌گرفت. از این رو فناوری اطلاعات این محدودیت را از میان برداشته است. در ادبیات مدیریت شریان حیاتی سازمان (شبكه اطلاعاتی) و خون جاری در آن (اطلاعات) می‌باشد. (همر، چمپی[1]، 1378، ص131) [1]-Hammer and champy قسمتی از متن  مفهوم توانمندسازی در سال‌های اخیر مورد توجه همه دست‌اندركاران امور سازمان قرار گرفته است توانمندسازی بسان راهبرد منابع انسانی برای خلق كارامدی، بهره‌وری و خشنودی بیشتر كاركنان در محیط كارشان مورد استفاده قرار گرفته است. شرت وگرر(1994) اعتقاد دارد كه توانمندسازی فرصتهایی است كه به افراد برای خود مختاری، انتخاب، مسوولیت‌پذیری و مشاركت در تصمیم گیری سازمان داده شده است. ترلاكسن[1] توانمندسازی را فرایند تغییر عملكرد كاركنان از وضعیت آنچه كه به آنها گفته شده انجام دهند به آنچه كه نیاز هست انجام دهند. (اندرو سکیوس [2]، 2003، ص 262) [1]- Terlakson[2]- Andrew Skuse یكی از ارزشمند‌ترین ورودی‌های هر سازمان اطلاعات است. اطلاعات نوعی دارایی برای سازمان محسوب می‌شود و با ارزشمند‌ترین اطلاعات باعث افزایش اطمینان می‌شود سازمان بدون دسترسی به اطلاعات قادر به انجام كارها نمی‌باشد. برای توانمندسازی كاركنان نیاز به ابزار‌های متفاوتی است، مانند اختیار به معنی داشتن آزادی عمل برای كاركنان جهت دستیابی به اهداف سازمان، دانش یعنی در اختیار داشتن ابزار و اطلاعات مناسب برای تصمیم گیری صحیح واگذاری كار یا وظیفه‌ای كه حائز اهمیت است وبه نتایج اساسی منجر می‌شود.(درگاهی، 1383، ص 5) از آنجایی كه سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یك سازمان مادر در كشور مطرح است بنابر این لازم است تا به مسأله ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات توجه نموده و نیز به رابطه این فناوری باتوانمندسازی كاركنان ستادی بپردازد. از دیدگاه پژوهشگر، در حال حاضر مشکلات متعددی در خصوص میزان استفاده از فناوری اطلاعات و میزان توانمندی کارکنان سازمان مركزی دانشگاه آزاد و واحد­های تابعه آن وجود دارد که مسأله اصلی تحقیق نیز همین است و در ذیل بدان اشاره می­گردد: مشكلاتی كه در سازمان مركزی دانشگاه آزاد و واحد‌های تابعه آن به منظور استفاده از فناوری اطلاعات و تاثیری كه بر شیوه انجام كار كاركنان و در نهایت به كارایی كاركنان دارد می توان به چند مورد اشاره كرد: می توان گفت كاركنان جهت استفاده از فناوری‌های روز از مهارت و توانایی اندكی برخوردارند از طرفی دیگر نیروی متخصص جهت آموزش نرم افزارها به آن صورت حضور ندارند و تنها تعداد كمی از كاربران از مهارت و دانش لازم برخوردارند به وضوح می توان مشاهده كرد كه امورات بصورت فزاینده‌ای انباشته شده و باعث نارضایتی ارباب رجوع می باشد. توجه اندك مدیران به نرم‌افزار‌های بنیادی كه موجب تحولات اساسی در سازمانها می گردد، و همچنین توجه كم مدیران به آخرین فناوریهای روز و اطلاع از آن جهت پرورش ایده‌های جدید توام با استقلال و آزادی كاركنان، تمایل و توان كم و همچنین مقاومت مدیران و كاركنان در برابر فناوریهای جدید، توانایی لازم در شبكه پردازش اطلاعات، افزایش خطای كاركنان نسبت به وظایفشان، مهارت و خلاقیت نه چندان زیاد جهت استفاده از فناوری، نداشتن روحیه كار گروهی، كمبود توانایی لازم جهت تصمیم گیری درست، كمبود توانایی لازم جهت دانش و فناوری روز كاركنان ، آگاهی كم از منابع بالقوه فناوری اطلاعات یكی از موانع كلیدی است. آگاهی نا چیز به اینكه فناوری و كاربرد آن در سازمان باعث اثر بخشی عملكرد و تصمیم‌سازی بهینه كاركنان می شود.كمبود سیستم‌های ارتباطی جهت تبادل اطلاعات در راستای كیفیت عملكرد كاركنان. فهرست مطالب عنوان                                                                                                   صفحه  فصل اول: كلیات تحقیق مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 3 1-1- بیان مسئله. 6 1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 8 1-3- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………. 12 1-3- 1- اهداف اصلی تحقیق………………………………………………………………………………. 12 1-3-2- اهداف فرعی تحقیق………………………………………………………………………………… 12 1-4- چارچوب نظری تحقیق.. 13 1-5- مدل تحقیقق.. 16 1-6- فرضیه های تحقیق.. 17 1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق.. 17 1-6-2- فرضیه های فرعی تحقیق………………………………………………………………………….. 17 1-7- جامعه آماری تحقیق……………………………………………………………………………………. 18 1-8- برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری تحقیق.. 18 1-9- روش تحقیق.. 18 1-10- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………. 18 1-11-قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………. 19 1-11-1- قلمرو موضوعی تحقیق.. 19 1-11-2-قلمرو مكانی تحقیق……………………………………………………………………………….. 19 1-11-3-قلمرو زمانی تحقیق………………………………………………………………………………. 19 1-12- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها……………………………………………………………….. 19 1-12-1- فناوری اطلاعات و ارتباطات…………………………………………………………………… 19 1-12-1-1-تعرف مفهومی فناوری اطلاعات و ارتباطات……………………………………………… 19 1-12-1-2-تعریف عملیاتی فناوری اطلاعات و ارتباطات……………………………………………. 20 1-12-2- توانمند سازی……………………………………………………………………………………… 20 1-12-2-1-تعریف مفهومی توانمند سازی………………………………………………………………. 20 1-12-2-2-تعریف عملیاتی توانمند سازی………………………………………………………………. 20 1-12-2-3-تعاریف مفهومی ابعاد توانمند سازی……………………………………………………….. 21  1-12-2-3-1-تعریف مفهومی بهبود كیفیت عملكرد كاركنان………………………………………. 21 1-12-2-3-2-تعریف مفهومی استقلال و آزادی كاری كاركنان…………………………………….. 21 1-12-2-3-3-تعریف مفهومی مسوولیت تصمیم‌گیری كاركنان…………………………………….. 21 1-12-2-3-4-تعریف مفهومی تنوع شغلی كاركنان……………………………………………………. 22 1-12-2-3-5-تعریف مفهومی خودكنترلی كاركنان……………………………………………………. 22 1-12-2-3-6-تعریف مفهومی آمادگی(توان و تمایل) كاركنان……………………………………… 22 1-12-2-3-7- تعریف مفهومی توسعه حرفه‌ای(رشد حرفه‌ای) كاركنان…………………………… 22 1-12-2-4-تعاریف عملیاتی ابعاد توانمند سازی……………………………………………………….. 22 1-12-2-4-1-تعریف عملیاتی بهبود كیفیت عملكرد كاركنان……………………………………….. 22 1-12-2-4-2-تعریف عملیاتی استقلال و آزادی كاری كاركنان…………………………………….. 23 1-12-2-4-3-تعریف عملیاتی مسوولیت تصمیم‌گیری كاركنان…………………………………….. 23 1-12-2-4-4-تعریف عملیاتی تنوع شغلی كاركنان……………………………………………………. 23 1-12-2-4-5-تعریف عملیاتی خودكنترلی كاركنان……………………………………………………. 23 1-12-2-4-6-تعریف عملیاتی آمادگی(توان و تمایل)كاركنان………………………………………. 23 1-12-2-4-7-تعریف عملیاتی توسعه حرفه‌ای(رشد حرفه‌ای) كاركنان……………………………. 24  فصل دوم: ادبیات تحقیق مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 26 2-1- بخش اول، توانمندسازی………………………………………………………………………………. 29 2-1-1- تعاریف و مفاهیم توانمند سازی.. 29 2-1-2- توانمندسازی و تواناسازی كاركنان. 33 2-1-3- مفروضات توانمندسازی.. 35 2-1-4- نشانه‌های توانمندسازی.. 36 2-1-5- ابعاد توانمندسازی.. 38 2-1-5-1- بهبود كیفیت عملكرد كاركنان………………………………………………………………… 38 2-1-5-2- استقلال و آزادی كاركنان……………………………………………………………………… 40 2-1-5-3- افزایش مسوولیت تصمیم گیری كاركنان……………………………………………………. 41 2-1-5-4- افزایش تنوع شغلی كاركنان…………………………………………………………………… 42 2-1-5-4-1-ویژگی های یك شغل غنی شده………………………………………………………….. 43 2-1-5-4-1-1-تنوع مهارتی……………………………………………………………………………….. 43 2-1-5-4-1-2-هویت كار…………………………………………………………………………………. 43 2-1-5-4-1-3-اهمیت كار…………………………………………………………………………………. 43 2-1-5-4-1-4-استقلال…………………………………………………………………………………….. 43 2-1-5-4-1-5-بازخورد شغلی……………………………………………………………………………. 44 2-1-5-4-2- مفاهیم مربوط به تنوع شغلی……………………………………………………………… 44 2-1-5-4-2-1-مفهوم توسعه شغل……………………………………………………………………….. 44 2-1-5-4-2-2-غنی سازی شغل………………………………………………………………………….. 45 2-1-5-5- افزایش خود كنترلی…………………………………………………………………………….. 45 2-1-5-6- افزایش آمادگی كاركنان(توان و تمایل)……………………………………………………… 47 2-1-5-7- توسعه حرفه‌ای كاركنان(رشد حرفه ای)……………………………………………………. 48 2-1-6- ضرورت توانمندسازی كاركنان در سازمان. 50 2-1-7- نقش مدیر در ایجاد سازمان توانمند. 51 2-1-8- فنون‌ و ابزارهای خلق توانمندی در سازمان‌ها 52 2-1-9- عوامل موثر در فرایند توانمندسازی کارکنان. 53 2-1-10- دستاوردهای برنامه‌های توانمندسازی.. 54 2-1-11- پیش نیازهای توانمندسازی كاركنان. 55 2-1-11-1-ویژگی های حرفه ای…………………………………………………………………………. 55 2-1-11-1-1-آموزش………………………………………………………………………………………. 55 2-1-11-1-2-ارشاد…………………………………………………………………………………………. 56 2-1-11-1-3-تعلق حرفه ای………………………………………………………………………………. 56 2-1-11-1-4-شبكه سازی…………………………………………………………………………………. 56 2-1-11-2-محیط كاری…………………………………………………………………………………….. 57 2-1-11-3-سبك رهبری……………………………………………………………………………………. 57 2-1-12- برنامه‌های توانمندسازی.. 58 2-1-12-1-برنامه های توانمند سازی سطح پایین……………………………………………………… 58 2-1-12-2- برنامه‌های توانمندسازی سطح متوسط……………………………………………………. 58 2-1-12-3- برنامه‌های توانمندسازی سطح بالا…………………………………………………………. 59 2-1-13- راهكار‌های عملی توانمندسازی كاركنان. 59 2-1-13-1-آموزش ضمن خدمت…………………………………………………………………………. 59 2-1-13-1-1- آموزش ضمن خدمت در محل كار……………………………………………………. 60 2-1-13-1-2- آموزش ضمن خدمت خارج از محل كار…………………………………………….. 60 2-1-13-2- سهیم نمودن كاركنان دراطلاعات………………………………………………………….. 61 2-1-13-3- پرورش تجارب تسلط شخصی…………………………………………………………….. 62 2-1-13-4- اعمال حمایت‌های اجتماعی و عاطفی……………………………………………………. 62 2-1-13-5- الگوسازی………………………………………………………………………………………. 63 2-1-13-6- كار تیمی………………………………………………………………………………………… 64 2-1-13-7- تحریكات احساسی…………………………………………………………………………… 65 2-1-13-8- باز خورد……………………………………………………………………………………….. 65 2-1-13-9- ایجاد اعتماد……………………………………………………………………………………. 65 2-1-14- نقش توانمندسازی در رفتار کارکنان. 66 2-1-15- زمینه‌های ایجاد توانمندسازی…………………………………………………………………… 67 2-1-16- رویكردهای توانمندسازی.. 67  2-1-16-1- رویكرد مكانیكی (ارتباطی)………………………………………………………………… 67 2-1-16-2- رویكرد ارگانیكی (انگیزشی)……………………………………………………………….. 68 2-1-17- مزایای توانمندسازی.. 68 2-1-18- اهداف توانمندسازی.. 69 2-1-19- هزینه‌های توانمندسازی.. 70 2-1-20- مراحل توانمندسازی.. 71 2-1-21- ویژگی‌های سازمان‌های توانمند. 71 2-1-22- موانع موجود در سازمان‌ها جهت اجرای توانمندسازی.. 72 2-1-23- پیامد توانمندسازی.. 72 2-1-23-1- پیامد نگرشی توانمند سازی…………………………………………………………………. 73 2-1-23-1-1- افزایش رضایت شغلی……………………………………………………………………. 73 2-1-23-1-2- كاهش فشار روحی……………………………………………………………………….. 74 2-1-23-2- پیامد رفتاری توانمند سازی…………………………………………………………………. 74 2-2- بخش دوم، فناوری اطلاعات و ارتباطات…………………………………………………………… 75 2-2-1- مفهوم فناوری……………………………………………………………………………………….. 75 2-2-2- اجزای فناوری.. 76 2-2-3- طبقه‌بندی فناوری.. 77 2-2-4- مدیریت فناوری.. 78 2-2-5- مفهوم اطلاعات… 78 2-2-5-1- تعریف اطلاعات… 79 2-2-5-2- ابعاد اطلاعات……………………………………………………………………………………. 80  2-2-5-2-1-بعد زمان………………………………………………………………………………………. 80  2-2-5-2-2-بعد مكان……………………………………………………………………………………… 81  2-2-5-2-3-بعد شكل……………………………………………………………………………………… 81 2-2-5-3- ارزش اطلاعات………………………………………………………………………………….. 82 2-2-5-4- انواع اطلاعات… 82 2-2-5-5- اهمیت اطلاعات………………………………………………………………………………… 88 2-2-6- مفهوم فناوری اطلاعات… 88 2-2-6-1- فناوری اطلاعات و ارتباطات… 90 2-2-6-2- ابعاد بکارگیری فناوری اطلاعات… 91 2-2-6-3- ویژگی های فناوری اطلاعات………………………………………………………………… 92 2-2-6-4- کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان. 93  2-2-6-4-1-کاربردهای عملیاتی…………………………………………………………………………. 93  2-2-6-4-2-کاربردهای اطلاعاتی………………………………………………………………………… 93 2-2-6-5- جنبه‌های مرتبط با مفهوم فناوری اطلاعات… 94 2-2-6-6- به کارگیری اثربخش فناوری اطلاعات… 94 2-2-6-7- نقش فناوری اطلاعات در سازمان. 96 2-2-6-8- اصول فناوری اطلاعات… 96 2-2-6-8-1- وظایف فناوری اطلاعات… 97 2-2-6-8-2- مزایای فناوری اطلاعات…………………………………………………………………… 97 2-2-6-8-2-1-سرعت……………………………………………………………………………………… 97 2-2-6-8-2-2-ثبات و پایداری…………………………………………………………………………… 98 2-2-6-8-2-3-دقت………………………………………………………………………………………… 98 2-2-6-8-2-4-قابلیت اطمینان……………………………………………………………………………. 98 2-2-6-8-3- فرصت‌های فناوری اطلاعات… 99 2-2-6-8-3-1-كمك به مردم……………………………………………………………………………… 99 2-2-6-8-3-2-حل مشكلات……………………………………………………………………………… 99 2-2-6-9- برنامه‌ریزی راهبردی فناوری اطلاعات… 100 2-2-6-9-1- روش های مبتنی بر رویكرد تجویزی…………………………………………………. 100 2-2-6-9-2- روش های مبتنی بر رویكرد توصیفی…………………………………………………. 101 2-2-6-10- سازماندهی فناوری اطلاعات… 101 2-2-6-11- فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات… 102 2-2-6-12- رابطه ویژه مهندسی مجدد فرایند کسب و کار و فناوری اطلاعات… 103 2-2-6-12-1-ابعاد………………………………………………………………………………………… 103 2-2-6-12-2-هدف……………………………………………………………………………………….. 103 2-2-6-12-3-فعالیت ها………………………………………………………………………………….. 104 2-2-6-13- کارکردهای مهندسی مجدد فرایند کسب و کار با تاکید بر فناوری اطلاعات   104 2-2-6-13-1- توانمند سازی كاركنان…………………………………………………………………. 104 2-2-6-14- کاربردهای فناوری اطلاعات در ساختارهای سازمانی.. 106  2-2-7- مفهوم سیستم‌های اطلاعاتی.. 108 2-2-7-1- ویژگی‌های سیستم اطلاعاتی……………………………………………………………….. 110 2-2-7-2- قابلیت‌های عمده سیستم‌های اطلاعات… 110 2-2-7-3- فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.. 111 2-2-7-4- سازمان و فناوری اطلاعات… 112 2-2-7-5- سازمان و سیستم های اطلاعاتی………………………………………….. 113 2-2-7-6- تفاوت بین کامپیوتر و سیستم‌های اطلاعات… 114 2-2-7-7- مزایای سیستم‌های اطلاعاتی.. 114 2-2-8- تعریف اتوماسیون اداری.. 115 2-2-8-1- انواع سیستم‌های اتوماسیون اداری.. 116 2-2-8-2- هدف اتوماسیون اداری.. 117 2-2-8-3- کاربردهای اتوماسیون اداری.. 118 2-2-9- تعریف ارتباطات… 118 2-2-9-1- تئوری ارتباطات………………………………………………………………………………. 119 2-2-9-2- شبکه‌های ارتباطی.. 121 2-2-9-2-1- اینترنت……………………………………………………………………………………… 122 2-2-9-2-2- اینترانت…………………………………………………………………………………….. 123 2-2-9-2-3- اكسترانت…………………………………………………………………………………… 123 2-2-9-3- انواع تکنولوژی ارتباط سازمانی.. 124 2-2-10- تعریف آموزش………………………………………………………………………………….. 125 2-2-10-1- تعریف سیستم های آموزشی……………………………………………………………… 125 2-2-10-2- تاریخچه تكنولوژی آموزشی……………………………………………………………… 126 2-2-10-3- تكنولوژی آموزشی و ضرورت آن………………………………………………………. 127 2-2-10-4- اجزای سیستم‌های آموزشی…………………………………………………… 127 2-2-10-5- سیستم های مدیریت آموزش الكترونیك………………………………………………. 128  2-3- بخش سوم: فناوری اطلاعات و رابطه آن با توانمندسازی کارکنان…………………………. 130 2-3-1- استفاده از فناوری اطلاعات برای توسعه قابلیت‌های کارکنان………………………. 130 2-3-1-1- توسعه حرفه‌ای………………………………………………………. 131 2-3-1-2- تقویت مهارت‌های تصمیم‌گیری.. 131 2-3-1-3- تقویت خود نظارتی.. 133 2-3-1-4- تغییر نقش كاركنان…………………………………………. 134 2-3-1-5- تغییر شیوه کنترل کارکنان. 135 2-3-2- نقش فناوری اطلاعات در کارایی و هم افزایی اطلاعات… 135 2-3- 3- اثرات سازمانی فناوری اطلاعات… 137 2-3- 3-1- سلسله مراتب سازمانی…………………………………….. 137 2-3- 3-2- تغییر در سرپرستی.. 138 2-3- 3-3- جابجایی قدرت… 138 2-3- 3-4- اثر فناوری اطلاعات بر مشاغل.. 138 2-3- 3-5- محتوای مشاغل.. 139 2-3- 3-6- سطوح مهارتی کارکنان. 139 2-3- 3-7- تاثیر سطوح عملیاتی.. 139 2-3- 3-8- تاثیر بر مشاغل و نقش‌های مدیران. 140 2-3-4- قدرت و موقعیت سازمانی.. 140 2-3-5- اثرات مستقیم فناوری اطلاعات بر سازمان. 141 2-4- بخش چهارم:پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی………………………………………………… 141 2-4-1- مروری بر تحقیقات داخلی……………………………………………………………………… 141 2-4-2- مروری بر تحقیقات خارجی……………………………………………………………………. 144 2-5- آشنایی با سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی………………………………………………….. 145 2-5-1- معرفی اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی    147 2-5-1-1- اداره آمار و اطلاعات…………………………………………………………………………. 147 2-5-1-2- اداره ارتباطات شبکه و اینترنت…………………………………………………………….. 148 2-5-1-3- اداره تجهیزات سیستم‌های رایانه‌ای و آزمایشگاهی…………………………………….. 149 2-5-2- منابع مالی………………………………………………………………………………………….. 150 2-5-3- آشنایی با اداره كل امور اداری و منابع انسانی ………………………………………………. 150  2-5-3-1- بهره‌وری‎………………………………………………………………………………………. 151 2-5-3-2-کیفیت زندگی ‏کاری‎…………………………………………………………………………… 151 2-5-3-3- پیروی از قانون‎………………………………………………………………………………… 151 2-5-4- برخی از وظایف عمده دانشگاه آزاد اسلامی………………………………………………… 152 2-5-5- سیاست‌های (اهداف کلان کیفی) برنامه پنج ساله و چشم‌انداز دانشگاه آزاد اسلامی   153 2-5-6- بیانیه ماموریت دانشگاه آزاد اسلامی در افق 1404………………………………………… 154  فصل سوم: روش تحقیق مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 156 3-1- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………… 156 3-1-1- روش تحقیق بر حسب هدف…………………………………………………………………… 157 3-1-1-1-تحقیق كاربردی………………………………………………………………………………… 157 3-1-2- روش تحقیق بر حسب ماهیت…………………………………………………………………. 157 3-1-2-1-تحقیق توصیفی…………………………………………………………………………………. 157 3-1-2-2- تحقیق پیمایشی……………………………………………………………………………….. 158 3-1-2-3- تحقیق همبستگی……………………………………………………………………………… 158 3-2- مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 158 3-3- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………… 159 3-4- نمونه:روش نمونه گیری پژوهش و حجم نمونه………………………………………………… 160 3-5- ابزار گردآوری داده های تحقیق……………………………………………………………………. 163 3-5-1- انواع روش های گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………. 163 3-5-1-1- روش كتابخانه ای…………………………………………………………………………….. 164 3-5-1-2- روش میدانی…………………………………………………………………………………… 164  3-5-1-2-1- ابزار گردآوری اطلاعات یا پرسشنامه………………………………………………… 165 3-6- مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری تحقیق…………………………………………………………. 166 3-7- اعتبار و پایایی ابزار سنجش………………………………………………………………………… 167 3-7-1- روایی(اعتبار ابزار سنجش)……………………………………………………………………… 168 3-7-2- پایایی(اعتماد پذیری ابزار سنجش)……………………………………………………………. 169 3-8- تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق………………………………………………………………….. 173  3-8-1- شیوه تجزیه و تحلیل کمی…………………………………………………………………….. 173 3-8-1-1-تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار توصیفی………………………………………………… 174 3-8-1-2- تجزیه تحلیل با استفاده از آمار استنباطی…………………………………………………. 174  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش 4-1- بخش چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق………………………………………………… 177 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 177 4-1-1- ویژگی های جمعیت شناختی………………………………………………………………….. 177 4-1-1-1- جنسیت…………………………………………………………………………………………. 178 4-1-1-2- سن………………………………………………………………………………………………. 179 4-1-1-3- سطح تحصیلات………………………………………………………………………………. 180 4-1-1-4- رسته شغلی…………………………………………………………………………………….. 181 4-1-1-5- سابقه خدمت………………………………………………………………………………….. 182 4-1-1-6- وضعیت استخدامی…………………………………………………………………………… 183 4-1-2- آمار استنباطی……………………………………………………………………………………… 184 4-1-2-1- آزمون آماری فرضیه های تحقیق…………………………………………………………… 184 4-1-2-1-1- آزمون آماری فرضیه اصلی تحقیق…………………………………………………….. 184 4-1-2-1-2- آزمون آماری فرضیه های فرعی تحقیق………………………………………………. 186  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 200 5-1- خلاصه و نتیجه گیری یافته‌های تحقیق…………………………………………………………… 200 5-1-1- نتیجه بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق………………………………………………….. 201 5-1-2- نتیجه گیری از آزمون فرضیه‌های تحقیق……………………………………………………… 201 5-1-2-1- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه اصلی تحقیق……………………………………………….. 203 5-1-2-2- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه‌های فرعی تحقیق………………………………………….. 204 5-1-2-2-1- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعی اول تحقیق………………………………………. 204 5-1-2-2-2- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعی دوم تحقیق………………………………………. 204 5-1-2-2-3- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعی سوم تحقیق……………………………………… 204 5-1-2-2-4- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعی چهارم تحقیق…………………………………… 205 5-1-2-2-5- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعی پنجم تحقیق…………………………………….. 205 5-1-2-2-6- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعی ششم تحقیق…………………………………….. 206 5-1-2-2-7- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعی هفتم تحقیق…………………………………….. 206 5-2- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………. 207 5-3- پیشنهادها……………………………………………………………………………………………….. 207 5-3-1- پیشنهادهایی مبتنی برنتایج یافته های تحقیق…………………………………………………. 207 5-3-1-1-پیشنهاد فرضیه فرعی اول تحقیق……………………………………………………………. 207 5-3-1-2-پیشنهاد فرضیه فرعی دوم تحقیق……………………………………………………………. 208 5-3-1-3-پیشنهاد فرضیه فرعی سوم تحقیق…………………………………………………………… 208 5-3-1-4-پیشنهاد فرضیه فرعی چهارم تحقیق………………………………………………………… 209 5-3-1-5-پیشنهاد فرضیه فرعی پنجم تحقیق………………………………………………………….. 209 5-3-1-6-پیشنهاد فرضیه فرعی ششم تحقیق…………………………………………………………. 210 5-3-1-7-پیشنهاد فرضیه فرعی هفتم تحقیق………………………………………………………….. 210 5-4- سایر پیشنهاد ها برای تحقیق آتی………………………………………………………………….. 211 پیوست‌ها……………………………………………………………………………………………………….. 213 منابع……………………………………………………………………………………………………………… 213

 • دانلود پاورپوینت بازار مبتنی برچانه زنی ( بازار خارج از بورس و فرابورس )

  اغلب اوراق‌ بهاداری که در بازار خارج از بورس معامله می‌شوند,اوراق‌ بهادار قابل معامله در بازار خارج از بورس,دانلود پاورپوینت بازار مبتنی برچانه زنی ( بازار خارج از بورس و فرابورس ),ضرورت تشکیل بازارهای خارج از بورس,مکانیسم انجام معاملات در…

 • آشنایی با برنامه AETUP

  آشنایی با برنامه AETUP دانلود فایل آشنایی با برنامه AETUP آشنایی با برنامه AETUP آشنایی با روش ارتقاء برنامه Setup پردازنده ها مشخصات فنی پردازنده ها نام شركت سازنده پردازنده نسل پردازنده مدل پروازنده سرعت پردازنده ولتاژ پردازنده خنك سازی…

 • بررسی شیوع اختلالهای روانی در جانبازان شهرستان نیشابور

  بررسی شیوع اختلالهای روانی در جانبازان شهرستان نیشابور,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه بررسی شیوع اختلالهای روانی در جانبازان شهرستان نیشابور,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود…

 • دانلود پاورپوینت طراحی و مدیریت خط مشی های بازاریابی جهانی

  بازار انتخابی و نحوه ورود به آن,تصمیم های اساسی در بازاریابی بین الملل,چالشها,دانلود پاورپوینت طراحی و مدیریت خط مشی های بازاریابی جهانی,سرمایه گ,صادرات غیر مستقیم,صادرات مستقیم,صدور مجوز,عوامل ورود یک شرکت به بازار جهانی,مخاطرات پیش روی ورود شرکت به بازار جهانی,مشارکت,معیارهای…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی ترانس تقویت با ظرفیت 5000 دستگاه در سال

  طرح توجیهی و کارآفرینی ترانس تقویت با ظرفیت 5000 دستگاه در سال دانلود فایل اساس کار ترانسفورماتور

 • بررسی توزیع فلزات منگنز (mn) و روی (zn) دریاچه شورابیل و خاک اطراف آن

  بررسی توزیع فلزات منگنز (mn) و روی (zn) دریاچه شورابیل و خاک اطراف آن دانلود فایل بررسی توزیع فلزات منگنز (mn) و روی (zn) دریاچه شورابیل و خاک اطراف آن چکیده فلزات سنگین به دلیل غیر قابل تجزیه بودن و…

 • پایان نامه طراحی و پیاده سازی نرم افزار وب چت مبتنی بر آجاکس

  پایان نامه طراحی و پیاده سازی نرم افزار وب چت مبتنی بر آجاکس دانلود فایل پایان نامه طراحی و پیاده سازی نرم افزار وب چت مبتنی بر آجاکس

 • ترموستات دیجیتالی قابل برنامه ریزی

  ترموستات دیجیتالی قابل برنامه ریزی دانلود فایل ترموستات دیجیتالی قابل برنامه ریزی تغییر سیستم‌های مکانیکی وبرقی به سیستم‌های الکترونیکی روز به روز در حال افرایش است. در بیشتر تکنولوژی‌های عمده، سیستم‌های الکترونیکی جایگزین بخش‌های مکانیکی شده و از آن پیش…

 • چگونه توانستم دانش آموزانم را به رعایت بهداشت و نظافت ترغیب کنم ؟

  بهداشت و نظام,ترغیب,چگونه توانستم دانش آموزانم را به رعایت بهداشت و نظافت ترغیب کنم ؟ دانلود فایل چكیده 1 مقدمه 2 بیان مسئله و توصیف وضع موجود 2 پیشینه و تاریخچه موضوع 3 اهمیت بهداشت مدارس 3 تعریف بهداشت مدارس…

 • طرح توجیهی تولید لواشك از خرما

  طرح توجیهی تولید لواشك از خرما دانلود فایل طرح توجیهی تولید لواشك از خرما بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت طرح وبرنامه دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانكی طرح توجیهی تولید لواشك از خرما خلاصه طرح : موضوع طرح : طرح تولید…

 • پاورپوینت كدینگ و اینكدینگ اطلاعات در شبكه‌های كامپیوتری

  پاورپوینت كدینگ و اینكدینگ اطلاعات در شبكه‌های كامپیوتری دانلود فایل پاورپوینت كدینگ و اینكدینگ اطلاعات در شبكه‌های كامپیوتری اسلاید یک چکیده در این کتاب سعی شده است که تمامی مطالب بصورت آسان برای درک بهتر مفاهیم ارائه گردد. در جمع…

 • پایان نامه بررسی طراحی و پیاده‌سازی پایگاه داده‌های توزیع شده همگن

  پایان نامه بررسی طراحی و پیاده‌سازی پایگاه داده‌های توزیع شده همگن,پروژه بررسی طراحی و پیاده‌سازی پایگاه داده‌های توزیع شده همگن,تحقیق بررسی طراحی و پیاده‌سازی پایگاه داده‌های توزیع شده همگن,دانلود پایان نامه بررسی طراحی و پیاده‌سازی پایگاه داده‌های توزیع شده همگن,مقاله…

 • تحقیق انواع محصولات ساندویچ پانل و مشخصات فنی آن

  تحقیق انواع محصولات ساندویچ پانل و مشخصات فنی آن دانلود فایل تحقیق انواع محصولات ساندویچ پانل و مشخصات فنی آن چکیده: گروه صنعتی آمیكو تولید كننده انواع دیوارهای پیش ساخته و سقف های  (sandwich panel) میباشد. خط تولید كارخانجات  جهت…

 • پایان نامه سازه‌های باز شونده و جمع شونده

  پایان نامه سازه‌های باز شونده و جمع شونده دانلود فایل [1]

 • پایان نامه حل عدد معادلات دیفرانسیل پاره ای

  پایان نامه حل عدد معادلات دیفرانسیل پاره ای دانلود فایل پایان نامه حل عدد معادلات دیفرانسیل پاره ای

 • مطالعه و بررسی تاثیر امواج الکترو مغناطیس بر روی بدن و سلامتی

  الکترو مغناطیس بر روی بدن و سلامتی,امواج الکترو مغناطیس,مطالعه و بررسی تاثیر امواج الکترو مغناطیس بر روی بدن و سلامتی دانلود فایل مطالعه و بررسی تاثیر  امواج الکترو مغناطیس بر روی بدن و سلامتی چکیده با پیشرفت تکنولوژی و ساخت…

 • بررسی گیاه گردوی آمریکای مرکزی به صورت لاتین

  بررسی گیاه گردوی آمریکای مرکزی به صورت لاتین,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل Pecan, Carya illinoensis, is a large deciduous tree in the family…

 • فضاسبزدرمنظرشهری

  تحقیق,دانلود,سبز,شهری,فضا,فضاسبزدرمنظرشهری,مقاله,منظر دانلود فایل نقش فضای سبز درارتقا ادراک مردم از منظر شهری مرکز و پیرامون شهر مشهد: چکیده : فضای شهری جزئی از هویت شهری است و این هویت بوسیله حضور مردم معنا می یابد.یکی از ارکان فضاهای شهری فضای…

 • مقاله تجهیز منابع بانكى

  مقاله تجهیز منابع بانكى دانلود فایل مقاله تجهیز منابع بانكى چکیده: نرخ سود 10 درصد برای تسهیلات بانك ها مسلما هجوم تقاضای وام در بانك ها را به همراه خواهد داشت و با توجه به كمبود منابع بانك ها، نتیجه…

 • پرسشنامه حافظه فعال دانیمن و کارپنتر (1980)

  پرسشنامه حافظه فعال دانیمن و کارپنتر (1980) دانلود فایل پرسشنامه حافظه فعال دانیمن و کارپنتر (1980) آزمون حافظة فعّال دانیمن و کارپنتر (1980) آزمون حافظۀ فعّال دانیمن و کار پنتر  (1980)  شامل 27 جمله است .  این 27  جمله به…

 • پایان نامه ارزیابی عوامل موثر بر گرایش رفتاری به استفاده از خدمات تلفن بانک در بانک توسعه تعاون

  پایان نامه ارزیابی عوامل موثر بر گرایش رفتاری به استفاده از خدمات تلفن بانک در بانک توسعه تعاون دانلود فایل پایان نامه ارزیابی عوامل موثر بر گرایش رفتاری به استفاده از خدمات تلفن بانک در بانک توسعه تعاون چکیده در…

 • مقاله انواع ماشینهای برداشت ذرت

  انواع ماشینهای برداشت ذرت,بررسی ماشینهای برداشت ذرت,پروژه ماشینهای برداشت ذرت,تحقیق ماشینهای برداشت ذرت,ماشینهای برداشت ذرت,مقاله انواع ماشینهای برداشت ذرت دانلود فایل مقاله انواع ماشینهای برداشت ذرت مقدمه :       ماشین ذرت چین برای اولین مرتبه در سال 1850 توسط کواینسی…

 • پایان نامه بررسی رابطه منبع كنترل (درونی- برونی) با عزت نفس

  پایان نامه بررسی رابطه منبع كنترل (درونی برونی) با عزت نفس,پایان نامه بررسی رابطه منبع كنترل (درونی- برونی) با عزت نفس دانلود فایل پایان نامه  بررسی رابطه  منبع كنترل (درونی- برونی) با عزت نفس فهرست مطالب چكیده تحقیق    …

 • مقاله تاریخچه حسابداری

  مقاله تاریخچه حسابداری دانلود فایل حسابداری از دیروز تا امروز شاید زمانی كه لوكاپاچولی درسال 1494 میلادی پایه های اصلی حسابداری را در اروپا بنا می كرد حتی گمان نمی كرد كه روزی حسابداری تا این حد پیشرفت كند. اگر…

 • دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات تئوری های مدیریت پیشرفته رشته مدیریت بازرگانی آزمون فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور( اردیبهشت ماه سال 90 )

  دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات تئوری های مدیریت پیشرفته رشته مدیریت بازرگانی آزمون فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور( اردیبهشت ماه سال 90 ) دانلود فایل دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات تئوری های مدیریت پیشرفته رشته مدیریت بازرگانی آزمون فراگیر کارشناسی ارشد پیام…

 • مقاله مدیریت علمی

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مقاله مدیریت علمی دانلود فایل مقاله مدیریت علمی در 16 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت…

 • ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ،ﻓﻨﯽ واﻗﺘﺼﺎدﯼ و ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﮑﺎن و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻓﻨﯽ ﻃﺮح ICTSOS

  دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ،ﻓﻨﯽ واﻗﺘﺼﺎدﯼ و ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﮑﺎن و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻓﻨﯽ ﻃﺮح ICTSOS دانلود فایل…

 • ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺪل ﺑﻠﻮغ/ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ (CMMI)

  ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺪل ﺑﻠﻮغ/ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ (CMMI),دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود ﮔﺰارش ﺳﻤﯿﻨﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺪل ﺑﻠﻮغﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ (CMMI),دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود…

 • پاورپوینت بررسی موارد خاص در تئوری تقاضا

  پاورپوینت بررسی موارد خاص در تئوری تقاضا,تابع تبدیل یکنواخت,تابع تقاضای جبرانی,تعریف جانشین و مکمل بودن بر مبنای مکانیسم مارشال و والراس,دانلود پاورپوینت بررسی موارد خاص در تئوری تقاضا,روابط بین كشش ها بر تقاضای عادی,شاخص,شاخص اضافه رفاه مصرف كننده (Consumer Surplus…

 • پایان نامه طراحی وساخت دستگاه ثبت كننده سیگنال الكترومایوگرام دو كاناله

  پایان نامه طراحی وساخت دستگاه ثبت كننده سیگنال الكترومایوگرام دو كاناله دانلود فایل پایان نامه طراحی وساخت دستگاه ثبت كننده سیگنال الكترومایوگرام دو كاناله چكیده هدف از این پروژه ساخت امپلی فایر دو كاناله EMG و مدلسازی فعالیت ایزومتریك ساعد…

 • پاورپوینت دوك عضلانی و اندامك وترگل‍‍‍‍‍‍ژی

  پاورپوینت دوك عضلانی و اندامك وترگل‍‍‍‍‍‍ژی دانلود فایل پاورپوینت دوك عضلانی و اندامك وترگل‍‍‍‍‍‍ژی مقدمه —کنترل صحیح عملکرد عضلانی علاوه بر تحریک عضله توسط نرونهای حرکتی قدامی نخاع، به فیدبک مداوم اطلاعات حسی از هر عضله به نخاع (برای دادن…

 • پرسشنامه پیروزی - پیروزی ( برد - برد)

  پرسشنامه پیروزی - پیروزی ( برد - برد),دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پرسشنامه پیروزی پیروزی ( برد برد),دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود جزوه آموز,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود…

 • کارآموزی استفاده از کودهای شمیایی در کشاورزی

  استفاده از کودهای شمیایی در کشاورزی,شمیایی در کشاورزی,کارآموزی استفاده از کودهای شمیایی در کشاورزی,کودهای شمیایی در کشاورزی دانلود فایل کارآموزی استفاده از کودهای شمیایی در کشاورزی مقدمه یكی از عوامل مؤثر در بالا بردن سطح تولید كشاورزی استفاده از كودهای…

 • بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری، سودآوری وارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  ارزش سرمایه انسانی,بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری، سودآوری وارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,بهره وری,داده های تابل,رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری، سودآوری وارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده…

 • بررسی رابطه هوش هیجانی بر رضایت زناشویی در بین افراد زنان شاغل و غیر شاغل

  بررسی رابطه هوش هیجانی بر رضایت زناشویی در بین افراد زنان شاغل و غیر شاغل,رضایت زناشویی در بین افراد زنان شاغل و غیر شاغل,مقاله و پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی بر رضایت زناشویی در بین افراد زنان شاغل و…