پایان نامه مقایسه ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه های اقتصادی در بازاریابی مطالعه موردی شهرک صنعتی بوعلی همدان

پایان نامه مقایسه ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه های اقتصادی در بازاریابی مطالعه موردی شهرک صنعتی بوعلی همدان

دانلود فایل

پایان نامه مقایسه ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه های اقتصادی در بازاریابی مطالعه موردی شهرک صنعتی بوعلی همدان چکیده این پژوهش با عنوان «مقایسه‌ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه‌های اقتصادی در بازاریابی» با این هدف کلی و 5هدف فرعی در سال 1391 در شهرک صنعتی بوعلی شهر همدان انجام شده است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی-تحلیلی با روش پیمایشی از نوع علّی- مقایسه­ای است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و مسئولان امر بازاریابی در کارخانجات تولیدی و خدماتی در شهرک صنعتی بوعلی می باشد که شامل 180نفر می‌باشند. حجم نمونه توسط فرمول کوکران برابر با 123 نفر برآورد و به شیوه­ی تصادفی ساده انتخاب شدند. داده­های پژوهش توسط سه پرسشنامه؛ که یک پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی سیبریا شرینگ با 33 سؤال و دو پرسشنامه محقق ساخته هوش بازاریابی و توفیق در امر بازاریابی جمع­آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS و توسط آزمون رگرسیون چندمتغیری تجزیه و تحلیل گردید. روایی هر سه پرسشنامه به صورت صوری و محتوایی برآورد و پایایی ابزار توسط ضریب آلفای کرونباخ سنجش گردید که در تمامی پرسشنامه­ها و ابعاد بیش از 70/0 به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که هوش هیجانی بیش از هوش بازاریابی بر توفیق بازاریابان و مسئولین بازاریابی بنگاه‌های اقتصادی اثرگذار بوده است نتایج دقیق حاکی از آن است که هوش هیجانی در ابعاد؛ مجموع توفیق در امر بازاریابی، تجزیه و تحلیل بازار و انتخاب بازارهای هدف،  قویتر از هوش بازاریابی بوده است، اما هوش بازاریابی تنها در دو بعد؛ ترکیب عناصر بازاریابی و تلاش‌های بازاریابی قویتر از هوش هیجانی عمل نموده است. کلید واژگان: هوش هیجانی، هوش بازاریابی، توفیق در تجارت و بازاریابی، شهرک صنعتی، بوعلی، همدان مقدمه یکی از منابع مهم در هر شرکتی، که بی شک یکی از مبناهای اصلی و اساسی توسعه است، همانا نیروی انسانی آن است که مجموعه‌ای از افراد با نیازهای بی شمار را در برمی گیرد. این افراد در صورت رفع نیازهایشان و داشتن انگیزه کافی، استعداد، توان و مهارت خود را در جهت خدمت به سازمان متبوع به کار خواهند گرفت. اگر افراد در شرکت‌ها به خوبی عمل نکنند آنگاه آن شرکت در رسیدن به اهداف و انجام وظایف و مسؤلیت‌های خطیر خود با مشکلات عدیده مواجه خواهد شد. از آنجایی که کارکنان واحد بازاریابی و فروش، نقش اساسی و بنیادی در ایجاد یک کار اثربخش در واحد سازمانی را بر عهده دارند.  قسمتی از متن بزرگترین تجار و کارآفرینان معمولاً تأکید فراوانی بر غرایز خود دارند و برای آنچه در خصوص بازار حس می‌کنند اهمیت بسیاربالایی قائلند. وقتی فورد به مهندسان خود با تأکید می‌گوید این نام من است که بالای این شرکت نوشته شده است و بعد تصمیم مورد نظر خود را اجرا می‌کند بیانگر هوش هیجانی اوست. این بدان معناست که انسان‌هایی در بازار بسیار اثر گذارند که خوب می‌دانند در ورای همه منطق‌های ریاضی و علمی نیروی الهام و احساس کارساز است. نیرویی که از بشراولیه تاکنون همواره همراه بوده است و ما را نیز که در سر خط حرکت تاریخ قرار داریم همان گونه یاری می‌نماید که اجداد اولیه‌مان را یاری می‌کرد. در واقع مدیران موفقی که ساختار علمی بازار را می‌شناسند و هوش هیجانی را همچون خون بدان تزریق می‌نمایند شگفتی می‌آفرینند. مدیران و تجاری که هوش هیجانی بالایی دارند یعنی کسانی که احساسات خود را به خوبی می‌شناسند و هدایت می‌کنند و احساسات دیگران را نیز درک می‌کنند و هدفمند با آن برخورد می‌کنند در اداره بازار ممتازند. این افراد حتی در زندگی فردی نیز خرسند و کارآمدند و توانی را در اختیار دارند که موجب می‌گردد افرادی مولد باشند. در واقع مدیریت سازمان ابتدا بایستی با تکیه بر هوش هیجانی مسیر را حس کند ودورنما را مشخص کند و مأموریت سازمان را تشخیص دهد و بعد با استفاده از قواعد علمی و تئوریک بازاریابی یا به زبان دیگر هوش بازاریابی به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود دست یابد. احساس خدمتگزاری به مشتریان، همدلی درون سازمانی در جهت حفظ مشتریان و تعیین رسالت سازمان مسائلی نیستند که از طریق مباحث تئوریک بتوان بدانها پرداخت بلکه نیاز به هوشی برتر دارندکه هم هوش بین فردی را شامل شود هم هوش درون فردی را(کاروسو و ولف، 2001). فهرست مطالب عنوان                                                                                                   صفحه فصل اول: کلیات تحقیق 1-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 1-2.بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 1-3.ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 5 1-4.اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 1-4-1.هدف كلی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….. 7 1-4-2.اهداف جزئی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… 7 1-5.فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 7 1-5-1.فرضیه­های اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 7 1-5-2.فرضیه­های فرعی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 7 1-6چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 7 1-7.مدل عملیاتی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 12 1-8.متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 12 1-9.تعریف مفهومی و عملیاتی واژگان………………………………………………………………………………………………….. 12 1-9-1.تعریف مفهومی واژگان………………………………………………………………………………………………………………. 12 1-9-2.تعریف عملیاتی واژگان……………………………………………………………………………………………………………… 15 1-10.خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 فصل دوم: ادبیات تحقیق 2-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 2-2. ادبیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 2-2-1.توفیق در تجارت……………………………………………………………………………………………………………………….. 18 2-2-2.انواع هوش چندگانه کدامند؟……………………………………………………………………………………………………… 19 2-2-2-1.هوش دیداری-فضایی…………………………………………………………………………………………………………… 19 2-2-2-2.هوش کلامی-زبانی……………………………………………………………………………………………………………….. 19 2-2-2-3.هوش منطقی- ریاضی…………………………………………………………………………………………………………… 19 2-2-2-4.هوش بدنی- جنبشی…………………………………………………………………………………………………………….. 20 2-2-2-5.هوش موسیقی- ریتمیک……………………………………………………………………………………………………….. 20 2-2-2-6.هوش درون فردی…………………………………………………………………………………………………………………. 20 2-2-2-7.هوش برون فردی (فرا فردی)……………………………………………………………………………………………….. 21 2-2-2-8.سایر ابعاد هوش……………………………………………………………………………………………………………………. 21 2-2-3.هوش هیجانی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 2-2-3-1.تعریف هوش هیجانی……………………………………………………………………………………………………………. 24 2-2-3-2.تعریف هوش هیجانی در تجارت………………………………………………………………………………………….. 25 2-2-3-3.ابعاد پنج گانه مدل هوش هیجانی گلمن………………………………………………………………………………… 27 2-2-3-3-1.خود آگاهی………………………………………………………………………………………………………………………. 27 2-2-3-3-2.خود انگیزشی…………………………………………………………………………………………………………………… 28 2-2-3-3-3.خود مدیریتی……………………………………………………………………………………………………………………. 28 2-2-3-3-4.آگاهی‌های اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………. 29 2-2-3-3-5.نیاز روز افزون به تیمهای کاری………………………………………………………………………………………… 29 2-2-3-3-6.مدیریت روابط(مهارت‌های اجتماعی)………………………………………………………………………………. 30 2-2-3-4.معیارهای هوش هیجانی………………………………………………………………………………………………………… 32 2-2-3-5.معیارهای هوش هیجانی در سطح تیمی………………………………………………………………………………… 32 2-2-3-6.هوش هیجانی و بازاریابی……………………………………………………………………………………………………… 33 2-2-3-7.هوش هیجانی و مدیریت بازار………………………………………………………………………………………………. 34 2-2-3-8.هوش هیجانی و رفتار سیاسی……………………………………………………………………………………………….. 36 2-2-3-9.هوش هیجانی ابزاری نوین در مدیریت بازار و تحولی در مدیریت بازاریابی…………………………. 36 2-2-3-10.دیدگاه‌های جدید در زمینه مدیریت تجاری………………………………………………………………………… 37 2-2-3-11.هوش هیجانی و مدیریت بازار……………………………………………………………………………………………. 38 2-2-3-12.هوش بین فردی و امید و خوش بینی در خدمت بازار………………………………………………………… 39 2-2-3-13.نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………………….. 41 2-2-4.هوش بازاریابی…………………………………………………………………………………………………………………………… 41 2-2-4-1.مشخصات هوش بازاریابی…………………………………………………………………………………………………….. 42 2-2-4-2.مواردی را كه در كسب هوش بازاریابی باید مد نظر داشت…………………………………………………… 43 2-2-4-2-1.كشف مشتریان بالقوه……………………………………………………………………………………………………….. 44 2-2-4-2-2.مدل سیكل هوش بازاریابی………………………………………………………………………………………………. 44 2-2-4-2-3.جهت دهی فعالیت های هوش بازاریابی…………………………………………………………………………… 44 2-2-4-2-4.جمع‌آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………. 45 2-2-4-2-5.سنجش اعتبار و صحت اطلاعات……………………………………………………………………………………… 45 2-2-4-2-6.بررسی داده‌ها، ارزیابی و تفسیر………………………………………………………………………………………… 45 2-2-4-2-7.منتشر كردن………………………………………………………………………………………………………………………. 45 2-2-4-3.خصوصیات متخصصان هوش بازاریابی………………………………………………………………………………… 45 2-2-4-4.هوش بازاریابی و ارتباط با سایر هوشها در سازمان……………………………………………………………….. 46 2-2-5.برنامه‌ریزی استراتژیک مدیریت بازار………………………………………………………………………………………….. 47 2-2-5-1.طراحی سیستم………………………………………………………………………………………………………………………. 48 2-2-5-1-1. جمع‌آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………… 48 2-2-5-1-2.بررسی مقاصد و تمایلات خریداران (مشتریان)………………………………………………………………… 48 2-2-5-1-3.جمع‌آوری اطلاعات عمومی بازار از رقبا………………………………………………………………………….. 49 2-2-5-2.بررسی رفتار مصرف کنندگان………………………………………………………………………………………………… 50 2-2-5-2-1.آنالیز رفتار………………………………………………………………………………………………………………………… 50 2-2-5-2-2.تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی اطلاعات………………………………………………………………………………. 50 2-2-5-2-3.کاربردهای محصول………………………………………………………………………………………………………….. 52 2-2-5-2-4.شناخت استراتژی قیمت‌گذاری برای محصولات و خدمات……………………………………………… 53 2-2-6.تحول مدیریت دربازاریابی…………………………………………………………………………………………………………. 53 2-2-6-1.کسب و کارهای کوچک……………………………………………………………………………………………………….. 53 2-2-6-2.کیفیت؛ ارزش مشتری پسند…………………………………………………………………………………………………… 55 2-2-7.ده فرمان بازاریابی………………………………………………………………………………………………………………………. 58 2-2-7-1.تحقیق عملکرد کسب و کار و میزان خشنودی مشتری………………………………………………………….. 58 2-2-7-2.آشنایی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 58 2-2-7-3.از رضامندی مشتری تا مدیریت بهسازی کارکرد سازمان……………………………………………………….. 58 2-2-7-4.گرایش به بازار؛ قلب بازاریابی جدید…………………………………………………………………………………….. 59 2-2-7-2.مفهوم بازارگرایی(گرایش به بازار)………………………………………………………………………………………… 60 2-2-8. خلق و تبادل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………. 61 2-2-8-1.خلق اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………….. 61 2-2-8-2.توزیع وتبادل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………….. 61 2-2-8-3.مشتری مداری………………………………………………………………………………………………………………………. 62 2-2-8-4.رقیب گرایی………………………………………………………………………………………………………………………….. 63 2-2-9.عوامل موثر بر بازارگرایی و پیامدهای آن…………………………………………………………………………………… 64 2-2-10.پیامدهای بازارگرایی برای سازمان……………………………………………………………………………………………. 64 2-2-11.هفت گناه کبیره در بازاریابی……………………………………………………………………………………………………. 66 2-2-11-1. معادل دانستن بازاریابی و تبلیغات……………………………………………………………………………………… 66 2-2-11-2. اشتباه در شناسایی بازار هدف……………………………………………………………………………………………. 66 2-2-11-3. عدم شناخت صحیح از جایگاه محصول/خدمت خودتان…………………………………………………… 66 2-2-11-4. همسو نکردن ارتباطات……………………………………………………………………………………………………… 66 2-2-11-5. تدوین یا طراحی ارتباطات بازاریابی توسط خود شما……………………………………………………….. 67 2-2-11-6. فقدان شکیبایی………………………………………………………………………………………………………………….. 67 2-2-11-7. فقدان یک طرح مدون……………………………………………………………………………………………………….. 67 2-3.پیشینه تحقیقاتی………………………………………………………………………………………………………………………………. 68 2-3-1.پیشینه تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………………….. 68 2-3-2.پیشینه تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………………. 71 فصل سوم : روش تحقیق 3-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 75 3-2.روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 75 3-3.طرح تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 75 3-4.جامعه آماری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 76 3-5.واحد تجزیه و تحلیل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 76 3-6. حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 76 3-7.شیوه­ی نمونه­گیری………………………………………………………………………………………………………………………….. 77 3-8.قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 77 3-8-1.قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………………………………………. 77 3-8-2.قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 77 3-8-3.قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………………………. 77 3-9.روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………….. 77 3-10.ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………….. 78 3-10-1.پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ……………………………………………………………………………………………… 78 3-10-1-1.روایی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 79 3-10-1-2.پایایی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 79 3-10-2.پرسشنامه هوش بازاریابی………………………………………………………………………………………………………… 79 3-10-3.پرسشنامه میزان توفیق در تجارت……………………………………………………………………………………………. 80 3-10-4.روایی آزمون‌های محقق ساخته……………………………………………………………………………………………….. 80 3-10-5.پایایی پرسشنامه‌های محقق ساخته…………………………………………………………………………………………… 81 3-11.طرز طبقه بندی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 81 3-12.روش‌های آماری………………………………………………………………………………………………………………………….. 81 3-13.روش تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………………………………… 82 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها(اطلاعات) 4-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 84 4-2.یافته­های توصیفی(جمعیت­شناختی)………………………………………………………………………………………………… 85 4-3.نتایج به دست آمده از سنجش متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………… 91 4-4.یافته­های استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………… 98 4-4-1. بررسی توزیع به هنجار و نرمال بودن متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق…………………………. 98 4-4-2.آزمون فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 99 فصل پنجم: استنتاج و نتیجه­گیری 5-1.بحث……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 110 5-2.انطباق نتایج تحقیق با سایر تحقیقات انجام شده…………………………………………………………………………… 113 5-3.جمع­بندی نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 114 5-4.پیشنهادات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….. 114 5-4-1.پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………. 114 5-4-2.پیشنهادات برای تحقیقات در آینده………………………………………………………………………………………….. 116 5-5.محدودیت­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 116 منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 118 چکیده لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 125

 • تحقیق عوامل موثر بر کاهش میزان رضایت شغلی کارکنان بانک صادرات ایران

  پایان نامه بررسی عوامل موثر بر کاهش میزان رضایت شغلی کارکنان بانک صادرات ایران,پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر کاهش میزان رضایت شغلی کارکنان,تحقیق عوامل موثر بر کاهش میزان رضایت شغلی کارکنان بانک صادرات ایران,دان,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود…

 • ترجمه مقاله بیان مشخصات دو میکروفون فرکانس پایین جدید برای سنسورهای گازی فوتوصوتی

  ترجمه مقاله بیان مشخصات دو میکروفون فرکانس پایین جدید برای سنسورهای گازی فوتوصوتی دانلود فایل ترجمه مقاله بیان مشخصات دو میکروفون فرکانس-پایین جدید برای سنسورهای گازی فوتوصوتی چکیده مفهوم فوتوصوتیبرای اندازه­گیریغلظت گازبخوبی براساسمونتاژ ماکرومکانیکی اثبات شده است. با این­حال،فوتوصوت مبتنی…

 • آشنایی با مفاهیم ارزی پول

  آشنایی با مفاهیم ارزی پول,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه آشنایی با مفاهیم ارزی پول ( خرید و فروش ارزهای غیر بازرگانی،اعتبار اسنادی و اعتبار اسنادی صادراتی),دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در…

 • پایان نامه دوره کاردانی کامپیوتر - سیستم مدیریت هتل

  پایان نامه دوره کاردانی کامپیوتر - سیستم مدیریت هتل دانلود فایل   شکل 25 (فرم جستجوی کارمند بر اساس حقوق بیشتر) .................................................51

 • برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد

  برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد دانلود فایل برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد خونبها شامل مواردی میشده است كه پیش از اسلام افراد خانواده ها یا قبایل در قبال كشته شدن یكی از اعضای خود…

 • دانلود پاورپوینت مروری بر پردازش اطلاعات و سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی

  انواع فایل ها,تعاریف و مفاهیم بنیادی ذخیره سازی داده ها,تعریف پردازش اطلاعات,جایگاه پردازش اطلاعات درسیستم های اطلاعاتی حسابداری,چرخه پردازش اطلاعات,چرخه پردازش داده ها,دانلود پاورپوینت مروری بر پردازش اطلاعات و سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی,دسترسی به ثبت های انف,ذخیره سازی…

 • مقاله آسم چیست؟

  مقاله آسم چیست؟ دانلود فایل مقاله آسم چیست؟ آسم چیست؟ آسم بیماری شایعی است كه ازهر 10 كودك یك نفر و از هر 20 بزرگسال یك نفر را مبتلا می كند. بسیاری چنین می اندیشند كه آسم بیماری است كه…

 • پایان نامه اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی

  پایان نامه اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی دانلود فایل [2]

 • پایان نامه بررسی پایگاه داده در محیط نرم‌افزارهای ACCESS , SQL

  SQL,پایان نامه بررسی پایگاه داده در محیط نرم‌افزارهای ACCESS دانلود فایل پایان نامه بررسی پایگاه داده در محیط نرم‌افزارهای  ACCESS , SQL   مروری بر SQL تاریخچه SQL از لابراتوار IBM در سان خوزه كالیفرنیا شروع می‌شود. جایی كه SQL…

 • پایان نامه بررسی تأثیر افزودن مس بر ریز ساختار و خواص مكانیكی چدن داكتیل

  پایان نامه بررسی تأثیر افزودن مس بر ریز ساختار و خواص مكانیكی چدن داكتیل,پروژه بررسی تأثیر افزودن مس بر ریز ساختار و خواص مكانیكی چدن داكتیل,تحقیق بررسی تأثیر افزودن مس بر ریز ساختار و خواص مكانیكی چدن داكتیل,دانلود پایان نامه…

 • پاورپوینت مدیریت اسناد و بایگانی

  پاورپوینت مدیریت اسناد و بایگانی دانلود فایل پاورپوینت مدیریت اسناد و بایگانی اسلاید یک مدیریت امور دفتری: مجموعه اصول و روشهایی است که ناظر بر دریافت و ثبت، تهیه و صدور نامه های اداری می باشد و موجب هماهنگی، کنترل…

 • تحقیق اجرای سیستم اتصال زمین

  تحقیق اجرای سیستم اتصال زمین دانلود فایل تحقیق اجرای سیستم اتصال زمین چکیده: نكات مهم در خصوص اتصال زمین مقدمه هدف از تدوین این دستورالعمل ، ایجاد ایمنی و حفاظت در برابر آثار اختلاف پتانسیل الكتریكی تا جائیكه مربوط به…

 • تحقیق مجلس خبرگان

  تحقیق مجلس خبرگان دانلود فایل تحقیق مجلس خبرگان فهرست: اهمیت انتخابات مجلس خبرگان نقش خبرگان رهبری در تقویت رهبری چگونه است؟ آیا مجلس خبرگان نماد انتخابی بودن رهبر و تضمین‌كننده بقاء شرایط عالی رهبری است؟ آیا مجلس خبرگان تداوم رهبری…

 • تحقیق تراشكاری و ایمنی های تراشکاری

  تحقیق ایمنی در تراشکاری,تحقیق تراشكاری و ایمنی های تراشکاری,تراشكاری و ایمنی های لازم دانلود فایل تراشكاری و ایمنی های لازم قسمتهایی از متن: تراشكاری و ایمنی های لازم در یك كارگاه تراش فردی مجاز به كاراست كه با مسائل فنی…

 • بررسی رابطه بین سود حسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ودرجه اهرم کل (مرکب) باریسک سیستماتیک

  بررسی رابطه بین سود حسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ودرجه اهرم کل (مرکب) باریسک سیستماتیک,درجه اهرم عملیاتی,درجه اهرم کل,درجه اهرم کل (مرکب),درجه اهرم مالی,رابطه بین سود حسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ودرجه…

 • مقاله بررسی FPGA & CPLD زمان برنامه نویسی VHDL

  پروژه بررسی FPGA CPLD زمان برنامه نویسی VHDL,تحقیق بررسی FPGA CPLD زمان برنامه نویسی VHDL,دانلود تحقیق بررسی FPGA CPLD زمان برنامه نویسی VHDL,مقاله بررسی FPGA & CPLD زمان برنامه نویسی VHDL دانلود فایل مقاله بررسی FPGA & CPLD  زمان برنامه…

 • اعمال روش های نوین سیستم های گرمایشی و سرمایشی

  اعمال روش های نوین سیستم های گرمایشی و سرمایشی دانلود فایل

 • مقاله شعر و سیاست

  مقاله شعر و سیاست دانلود فایل مقاله شعر و سیاست قسمتهایی از متن: لیندا سو گرایمز  در موردِ به‌هم‌آمیختگی شعر و سیاست،‌ دو نظریه‌ی متفاوت وجود دارد: نظریه‌ی نخست كه تا به امروز سست‌تر و سطحی‌تراز نظریه‌ی دیگر بوده است،…

 • پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس

  پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس,دانلود پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس دانلود فایل پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنسبه همراه راهنمای تحلیل و اجرای پرسشنامهپرسشنامه انگیزه پیشرفت (A.M.T) هرمنس، یکی از رایج ترین پرسشنامه های مداد و کاغذی برای سنجش نیاز به پیشرفت است. هرمنس…

 • بررسی سیستم های ردیابی مسیر خورشید (SOLAR TRACKING) و پتانسیل استفاده از آنها در پنل های خورشیدی

  بررسی سیستم های ردیابی مسیر خورشید (SOLAR TRACKING) و پتانسیل استفاده از آنها در پنل های خورشیدی دانلود فایل بررسی سیستم های ردیابی مسیر خورشید (SOLAR TRACKING) و پتانسیل استفاده از آنها در پنل های خورشیدی هدف از این مطلب…

 • پایان نامه تصحیح و تحقیق مثنوی‌های گنج روان و گلدسته بینش کشمیری

  بینش کشمیری، گلدسته,پایان نامه تصحیح و تحقیق مثنوی‌های گنج روان و گلدسته بینش کشمیری,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,شعر قرن یازدهم,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,گنج روان,مثنوی سرایی دانلود…

 • گزارش کاراموزی طرح كنترل آلودگی صوتی در خطوط صافكاری سال بدنه سازی شركت ایران خودرو

  آ,دانلود گزارش کارآموزی طرح كنترل آلودگی صوتی در خطوط صافكاری سال بدنه سازی شركت ایران خودرو,طرح,كنترل,کاراموزی طرح كنترل آلودگی صوتی در خطوط صافكاری سال بدنه سازی شركت ایران خودرو,کارورزی طرح كنترل آلودگی صوتی در خطوط صافكاری سال بدنه سازی شركت…

 • پایان نامه عوامل مؤثر و تأثیرگذار در اعمال خشونت علیه زنان در خانواده ها

  پایان نامه عوامل مؤثر و تأثیرگذار در اعمال خشونت علیه زنان در خانواده ها,شونت علیه زنان در خانواده ها,عوامل مؤثر و تأثیرگذار در اعمال خشونت دانلود فایل پایان نامه عوامل مؤثر و تأثیرگذار در اعمال خشونت علیه زنان در خانواده…

 • طرح توجیهی گاوداری تولیدی

  پروژه کارافرینی گاوداری تولیدی,توجیه اقتصادی گاوداری تولیدی,تولیدی,دانلود پروژه گاوداری تولیدی,دانلود کارآفرینی گاوداری تولیدی,طرح توجیه فنی گاوداری تولیدی,طرح توجیهی گاوداری تولیدی,کارآفرینی گاوداری تولیدی,گاوداری دانلود فایل طرح توجیهی گاوداری تولیدی در 36 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب                                               صفحه 2 مقدمه                                                           صفحه…

 • تجربیات مدون مدیریت مدرسه

  تجربیات مدون مدیریت مدرسه,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تجربیات مدون مدیریت مدرسه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود تجربیات مدون مدیریت مدرسه این  تجربیات مدون با فرمت…

 • مكان كارآموزی -شركت مخابرات استان تهران ، اداره نظارت، آزمایش و تحویل سیستمهای انتقال 36 ص

  آزمایش و تحویل سیستمهای انتقال,اداره نظارت,شركت مخابرات استان تهران,شركت مخابرات استان تهران ، اداره نظارت، آزمایش و تحویل سیستمهای انتقال 36 ص,مكان كارآموزی -شركت مخابرات استان تهران ، اداره نظارت، آزمایش و تحویل سیستمهای انتقال 36 ص دانلود فایل مكان…

 • پروژه دوربین های مدار بسته روی شبکه های کامپیوتری

  پروژه,پروژه دوربین های مدار بسته روی شبکه های کامپیوتری,پژوهش,پژوهش دوربین های مدار بسته روی شبکه های کامپیوتری,تحقیق,تحقیق دوربین های مدار بسته روی شبکه های کامپیوتری,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دوربین مدار بسته,دوربین مدار بسته بر روی کامپیوتر و شبکه ها,مقاله,مقاله دوربین…

 • تحقیق كار با #C

  بررسی كار با C,پایان نامه كار با C,پروژه كار با C,تحقیق كار با #C,دانلود كار با C,كار با C دانلود فایل تحقیق كار با #C قسمتی از متن: در این درس با ارائه چند برنامه و مثال ساده به طرز…

 • مقاله اختلالات وسواس فکری و عملی کودکان ونوجوانان

  تحقیق وسواس فکری کودکان,دانلود تحقیق وسواس عملی نوجوانان,دانلود مقاله بررسی اختلالات وسواس فکری و عملی در کودکان و نوجوانان,مقاله اختلالات وسواس فکری و عملی کودکان ونوجوانان دانلود فایل  بررسی اختلالات وسواس فکری و عملی در کودکان و نوجوانان قسمتهایی از…

 • مقاله زن از دیدگاه اسلام

  مقاله زن از دیدگاه اسلام دانلود فایل 1

 • مقاله گروه انتروباكتریاسه

  مقاله گروه انتروباكتریاسه دانلود فایل مقاله گروه انتروباكتریاسه بخشهایی از متن: انتروباكتریاسه گروه بزرگ و ناهمگونی از باسیلهای گرم منفی می باشند كه محل زندگی آنها روده انسان و حیوانات است.(1) آنها دارای 3/0 تا 1 میكرومتر عرض و 1…

 • مقاله قرآن و فرهنگ زمانه

  مقاله قرآن و فرهنگ زمانه دانلود فایل مقاله قرآن و فرهنگ زمانه فهرست:  دلایل این دستگاه الف- بررسی دلایل ب- بررسی واژه فرهنگ ج- بررسی نمونه ها ومثال ها دیدگاه دوم: قبول عناصرمثبت فرهنگی وطردعناصرمنفی الف- مثال ها ونمونه ها…

 • گزارش کاراموزی مدیریت استراتژیك

  استراتژیك,دانلود گزارش کارآموزی مدیریت استراتژیك,کاراموزی مدیریت استراتژیك,کارورزی مدیریت استراتژیك,گزارش کاراموزی مدیریت استراتژیك,مدیریت دانلود فایل گزارش کاراموزی مدیریت استراتژیك در 78 صفحه ورد قابل ویرایش چکیده: هنر وعلم تدوین ، اجراوارزیابی تصمیمات ،وظیفه ای چندگانه است که سازمان را قادر می…

 • پایان نامه تعهد سازمانی و كاری

  پایان نامه تعهد سازمانی و كاری,پروژه تعهد سازمانی و كاری,تحقیق تعهد سازمانی و كاری,تعهد سازمانی و كاری,دانلود تعهد سازمانی و كاری دانلود فایل پایان نامه تعهد سازمانی و كاری مقدمه : لزوم توجه به انسان و ابعاد وجودی او در…

 • سیستم انبارداری کفش مشکین مشهد

  سیستم انبارداری کفش مشکین مشهد,کفش دانلود فایل مقدمه................................................................................................................................... 4                       ............................................................................................................................................           فصل اول : معرفی.............................................................................................................. 5    1-1) ضعف برنامه های انبار موجود........................................................................... 6    1-2) انگیزه تحقیق........................................................................................................ 7    1-3) هدف پروژه ........................................................................................................  7    1-4) روش انجام پروزه................................................................................................ 7…