پایان نامه گسترش مدل جامع برنامه ریزی تخصیص منابع در مدیریت و نگهداری پلها با استفاده از الگوریتم های ریاضی

پایان نامه گسترش مدل جامع برنامه ریزی تخصیص منابع در مدیریت و نگهداری پلها با استفاده از الگوریتم های ریاضی

دانلود فایل

پایان نامه گسترش مدل جامع برنامه ریزی تخصیص منابع در مدیریت و نگهداری پلها با استفاده از الگوریتم های ریاضی چکیده در این تحقیق روشی گسترده برای برنامه ریزی نگهداری پل های بتنی بزرگراهی  شرح داده شده است . این روش شامل توابعی برای تنظیم اولویت بندی نگهداری پل ها ، ارزیابی روشهای عملـی (کـاربردی) در هر حالت ، و برنامه ریزی نگهداری پل ها است . در این روش اولویت بندی های نگهداری توسط یک مدل رتبه بندی با پارامترهای تصمیم گیری که به طور مناسب وزن دهی شدند تنظیم مـی شـوند . روشـهای عملی بر اساس شرایط پل و فاکتورهای دیگری که موجب تسریع خرابی می شوند تعیین می شوند . یک مدل برنامه ریزی خطی براسـاس رده بنـدی اولویـت ، مشخـصات هزینـه و کـارایی روشـهای عملـی ، و محدودیت های بودجه موجود برای برنامه ریزی نگهداری تصمیم گیری می کند . این روش توسـط داده های واقعی وشبیه سازی شده با موفقیت ارزیابی شده است .  مقدمه طی دهه های گذشته عموماً مهندسین و سیاستمداران، مدیریت تعمیر و نگهداری پل ها را بر عهده داشته اند. مهندسین با استفاده از شاخص های عملکردی، شرایط و سطح سرویس شبکه ها را بـه سیاسـتمداران گزارش میکردند. از این شاخص ها همچنین در ارائه پیشنهادات و تعیین اهـداف تعمیـر و نگهـداری نیـز استفاده می شد و گاه هنوز هم استفاده می شود در نهایت از این شاخص هـا در راسـتای تعیـین میـزان تأثیر گذاری سیاست های تعمیر و نگهداری استفاده می شود. با وجود اینکه این شـاخص هـا تـا حـدودی شامل مسائل اقتصادی و اجتماعی میشوند، ولی بیشتر بر پایه قضاوتهای مهندسی بنا شده اند. بنـابراین اصلاح این اهداف به نظر لازم و منطقی می آید.  پل های راه دارای نقش کلیدی در شبکه راهها می باشـند و معمـوًلا طـوری طراحـی میـشوند کـه حتـی الامکان تا ١٠٠ سال بطور ایمن قابل استفاده باشند. یک پل قبل از اینکه از لحاظ      سازه ای ناکارآمـد شود، باید از لحاظ عملکردی از کار افتاده شود. عواملی از جمله بلایای طبیعی ، اثـرات محیطـی ، بارهـای زنده سنگین ، برخورد با کشتی و آب شستگی عمر مفید پل را کوتاه تر میکنند و همچنین عـلاوه بـر آن مشکلات دیگری نیز برای پل بوجود می آورند از جمله : ١- بالا بردن ریسک آسیب و حتی مرگ برای کسانی که به نوعی از روی آن پل عبور می کنند. ٢- کاهش ظرفیت باربری سازه که به تبع آن میزان مجاز حمل بـار از پـل پـائین مـی آیـد و گـاهی نیـز مسدود نمودن پل الزامی می گردد که این امر ضربه اقتصادی مهلکی به کسانی کـه راه ارتبـاطی و تـردد آنها از آن پل می باشد، وارد می نماید. ٣- نیاز به میزان قابل توجهی تعمیر پل و به حالت اول در آوردن آن.  سیستم های مدیریت پل در سالهای اخیر در کشورهای مختلف تعداد پ هایی که نیاز به نگهداری ویـژه دارنـد روز بـه روز بیـشتر می شود، نظر به اینکه هزینه مستقیم کارهـای تعمیـر و نگهـداری زیـاد اسـت ، لازم اسـت بـا بکـارگیری روشهای منطقی تر، در تصمیم گیریهای مربوط به تخصیص بودجه با رعایت مسائل اقتصادی اقدام گردد.  «فهرست مطالب » عنوان                                                                                                                                    صفحه چکیده مقدمه فصل ١……………………………………………………………………………………………………………………………………………………٤ فصل اول : کلیات ومفاهیم ………………………………………………………………………………………………………………….٤ ١-١. اهداف کلی …………………………………………………………………………………………………………………………………..٥ ١-٢. سیستم های مدیریت پل ……………………………………………………………………………………………………………..٧ ١-٣. تعریف سیستم مدیریت پل (BMS)…………………………………………………………………………………………..8 ١-٤. اجزاء سیستم های مدیریت پل …………………………………………………………………………………………………….٩ ١-٤-١. پایگاه داده موجودی………………………………………………………………………………………………………………..٩ ١-٤-٢. پایگاه داده نگهداری……………………………………………………………………………………………………………..١٠ ١-٤-٣. مدلهای هزینه …………………………………………………………………………………………………………………….١٠ ١-٤-٤. پیش بینی وضعیت پل ها ……………………………………………………………………………………………………….١٠ ١-٥. تحلیل در سطح پروژه و شبکه …………………………………………………………………………………………………١١ ١-٦. ورودیها و خروجی ها و الگوریتم های BMS……………………………………………………………………………12 فصل ٢…………………………………………………………………………………………………………………………………………………١٧ فصل دوم :اصول بازرسی پل ………………………………………………………………………………………………………………١٧ ٢-١. انواع بازرسی پل ………………………………………………………………………………………………………………………..١٩ ٢-١-١. بازرسی اولیه …………………………………………………………………………………………………………………………١٩ ٢-١-٢. بازرسی منظم ………………………………………………………………………………………………………………………..١٩ ٢-١-٣. بازرسی آسیب ……………………………………………………………………………………………………………………….٢٠ ٢-١-٤. بازرسی دقیق ………………………………………………………………………………………………………………………..٢٠ ٢-١-٥. بازرسی ویژه………………………………………………………………………………………………………………………….٢١ ٢-٢. فواصل زمانی بازرسی ها …………………………………………………………………………………………………………….٢٢ ٢-٣. مسئولیت های بازرس پل …………………………………………………………………………………………………………..٢٢ ٢-٤. وظایف بازرس پل ……………………………………………………………………………………………………………………..٢٢ ٢-٥. ابزار و دستگاههای بازرسی ……………………………………………………………………………………………………….٢٤ ٢-٦. دفترچة ثبت برداشت های بازرسی در محل ……………………………………………………………………………..٢٤ ٢-٧. تهیه گزارش بازرسی …………………………………………………………………………………………………………………٢٧ ٢-٧-١. مقدمه گزارش……………………………………………………………………………………………………………………….٢٨ ٢-٧-٢. تاریخچه و توصیف پل ………………………………………………………………………………………………………….٢٨ ٢-٧-٣. روند بازرسی ………………………………………………………………………………………………………………………….٢٩ ٢-٧-٤. نتایج بازرسی …………………………………………………………………………………………………………………………٣٠ ٢-٧-٥. نتیجه گیری ها………………………………………………………………………………………………………………………..٣٠ ٢-٧-٦. توصیه ها ………………………………………………………………………………………………………………………………..٣١ ٢-٧-٧. ضمیمه ها ………………………………………………………………………………………………………………………………٣١ ٢-٧-٧-١. عکس ها …………………………………………………………………………………………………………………………….٣٢ ٢-٧-٧-٢. نقشه ها و شکل ها ……………………………………………………………………………………………………………..٣٢ ٢-٧-٧-٣. فرمهای بازرسی ……………………………………………………………………………………………………………….٣٢ ٢-٨. اهمیت گزارش بازرسی ……………………………………………………………………………………………………………..٣٢ ٢-٨-١. تعیین نواحی بحرانی …………………………………………………………………………………………………………….٣٣ ٢-٨-٢. اولویت های نگهداری…………………………………………………………………………………………………………….٣٣ ٢-٨-٣. تحلیل درجه بندی ظرفیت باربری………………………………………………………………………………………..٣٣ ٢-٨-٤. مدیریت پل ……………………………………………………………………………………………………………………………٣٣ فصل ٣…………………………………………………………………………………………………………………………………………………٣٤ فصل سوم : پیشرفته ترین  یستم های مدیریت پل ……………………………………………………………………….٣٤ ٣-١. مروری بر سیستم Pontis……………………………………………………………………………………………………….35 ٣-١-١. مدول بهینه سازی شبکه در سیستم Pontis………………………………………………………………………36 ٣-١-٢. نقائص سیستم Pontis …………………………………………………………………………………………………………٣٧ ٣-٢. روشهای اولویت بندی ……………………………………………………………………………………………………………….٣٨ ٣-٢-١. اولویت بندی بر اساس درجه صلاحیت و وضعیت ……………………………………………………………….٣٨ ٣-٢-١-١. سیستم درجه صلاحیت FHWA …………………………………………………………………………………….٣٨ ٣-٢-١-٢. سیستم درجه وضعیت انتاریو…………………………………………………………………………………………..٤٠ ٣-٢-٢. اولویت بندی بر اساس درجه نقص در سطح سرویس …………………………………………………………٤٢ ٣-٢-٢-١. سیستم اولویت بندی کارولینای شمالی ………………………………………………………………………….٤٢ ٣-٢-٢-٢. سیستم اولویت بندی پنسیلوانیا………………………………………………………………………………………٤٧ ٣-٢-٢-٣. مقایسه فرمول های اولویت بندی بر اساس درجه نقص در سطح سرویس ……………………٥١ ٣-٢-٣. تحلیل افزایش نسبت سود به هزینه …………………………………………………………………………………….٥٢ ٣-٢-٤. روش های برنامه ریزی ریاضی ……………………………………………………………………………………………..٥٣ ٣-٢-٤-١. مدل ایندیانا ……………………………………………………………………………………………………………………..٥٣ ٣-٢-٤-٢. مدل کارولینای شمالی …………………………………………………………………………………………………….٥٦ ٣-٣. مروری بر روشهای اولویت بندی ………………………………………………………………………………………………٥٧ فصل ٤…………………………………………………………………………………………………………………………………………………٦١ فصل چهارم :گسترش متدولوژی تحقیق …………………………………………………………………………………………..٦١ ٤-١. بیان متدولوژی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..٦٢ ٤-٢. خرابی های معمول پل و ارزیابی شرایط ………………………………………………………………………………….٦٤ ٤-٣. پارامتر های سیستم …………………………………………………………………………………………………………………..٦٦ ٤-٤. روشهای نگهداری ……………………………………………………………………………………………………………………..٦٨ ٤-٥. تنظیم اولویت بندی نگهداری …………………………………………………………………………………………………..٦٨ ٤-٦. ارزیابی روشهای عملی ………………………………………………………………………………………………………………٦٩ ٤-٧. انتخاب نگهداری در سطح شبکه ………………………………………………………………………………………………٧١ فصل ٥…………………………………………………………………………………………………………………………………………………٧٣ فصل پنجم : اجرای متدولوژی …………………………………………………………………………………………………………..٧٣ ٥-١. پل تقاطع بزرگراه رسالت – خیابان شیخ بهایی …………………………………………………………………………٧٤ ٥-١-١. مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود………………………………………………………………………….٧٥ ٥-٢. پل تقاطع بزرگراه رسالت (حکیم ) – یادگار امام………………………………………………………………………..٧٧ ٥-٢-١. مطالعات میدانی وگزارش وضعیت موجود……………………………………………………………………………٧٨ ٥-٣. پل تقاطع بزرگراه رسالت – حقانی …………………………………………………………………………………………..٨١ ٥-٣-١. مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود………………………………………………………………………….٨١ ٥-٤. پل تقاطع بزرگراه حکیم – رودخانه کن …………………………………………………………………………………….٨٤ ٥-٤-١. مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود………………………………………………………………………….٨٤ ٥-٥. پل تقاطع بزرگراه مدرس- بهشتی ……………………………………………………………………………………………٨٧ ٥-٥-١. مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود………………………………………………………………………….٨٧ ٥-٦. پل تقاطع بزرگراه مدرس- مطهری ………………………………………………………………………………………….٨٩ ٥-٦-١. مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود…………………………………………………………………………..٩٠ ٥-٧. پل تقاطع بزرگراه مدرس- صدر……………………………………………………………………………………………….٩٢ ٥-٧-١. مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود………………………………………………………………………….٩٣ ٥-٨. پل تقاطع خیابان ولیعصر- بزرگراه چمران ( پارک وی )………………………………………………………..٩٥ ٥-٨-١. مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود………………………………………………………………………….٩٦ ٥-٩. مراحل گام به گام اجرای طرح مرمت پل ها ………………………………………………………………………… ١٠٢ ٥-٩-١. تعویض نشیمن گاهها………………………………………………………………………………………………………… ١٠٢ ٥-٩-٢. تعویض جداول کناری پیاده رو…………………………………………………………………………………………. ١٠٢ ٥-٩-٣. مرمت پیاده روی بتنی ………………………………………………………………………………………………………. ١٠٣ ٥-٩-٤. روسازی عرشه ……………………………………………………………………………………………………………………. ١٠٣ ٥-٩-٥. اجرای درزگیرها در نواحی درزهای انبساط……………………………………………………………………… ١٠٤ ٥-٩-٦. تمیز کردن نواحی زیرین عرشه در نواحی شورهزده………………………………………………………… ١٠٤ ٥-٩-٧. احداث سیستم زهکشی جدید مناسب …………………………………………………………………………….. ١٠٤ ٥-٩-٨. مرمت دیواره های بتنی کوله ……………………………………………………………………………………………. ١٠٥ ٥-٩-٩. ترمیم و رنگ آمیزی جداول میانی بتنی پل …………………………………………………………………….. ١٠٥ فصل ٦ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ١١٠ فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………… ١١١ ٦-١. پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………… ١١٢ 

 • دانلود پاورپوینت مهندسی مجدد فرایندها

  اثرات مهندسی مجدد برسازمان,اهداف مهندسی مجدد,تعریف مهندسی مجدد,دانلود پاورپوینت مهندسی مجدد فرایندها,عناصر مورد بازسازی از طریق مهندسی مجدد,عوامل شکست مهندسی مجدد,مزایای مهندسی مجدد,مفهوم مهندسی مجدد دانلود فایل عنوان: دانلود پاورپوینت مهندسی مجدد فرایندها فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش) تعداد اسلاید:15 اسلاید…

 • وازکتومی و توبکتومی

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق وازکتومی و توبکتومی,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,وازکتومی و توبکتومی دانلود فایل دانلود تحقیق وازکتومی و توبکتومی  بصورت فایل ورد قابل ویرایش و آماده…

 • دانلود مقاله گنبد سلطانیه

  دانلود مقاله گنبد سلطانیه دانلود فایل دانلود مقاله گنبد سلطانیه بخشهایی از متن: گنبد سلطانیه ایجاد گنبد:  گنبد عظیم‌ و باشكوه‌ سلطانیه‌ در زمان‌ سلطان‌ محمد خدابنده‌ بین‌ سالهای‌ 713-703 هجری‌ قمری‌ بنیان‌ نهاده‌ شد .   ظاهراً هنگامی‌ كه‌ اولجایتو…

 • مقاله اهمیت و كاربرد كند كننده‌های رشد گیاهی در كشاورزی

  اهمیت و كاربرد كند كننده‌های رشد گیاهی در كشاورزی,تحقیق,دانلود اهمیت و كاربرد كند كننده‌های رشد گیاهی در كشاورزی,مقاله اهمیت و كاربرد كند كننده‌های رشد گیاهی در كشاورزی دانلود فایل [7]

 • پاورپوینت اوراق بهادار

  افراد فعال در انجام معاملات اوراق بهادار,انواع اوراق بهادار,اوراق بهادار مشتقه,بازار خارج,بازارهای سازمان یافته برای برگ اختیار معامله,بازارهای سازمانیافته برای سهام عادی و اوراق قرضه,بازارهای مالی,پاورپوینت اوراق بهادار,دانلود پاورپوینت اوراق بهادار,سهام شرکت‌‌ها,سیستم رتبه‌بندی استاندارد اند پورز,صندوقهای مشترک سرمایهگذاری,نحوهی تحصیل اوراق…

 • اقدام پژوهی چگونه می توانم وارونه نویسی وضعف املاء علی و حیدر را رفع كنم ؟

  اقدام پژوهی چگونه می توانم وارونه نویسی وضعف املاء علی و حیدر را رفع كنم ؟,دانلود آهنگ,دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم وارونه نویسی وضعف املاء علی و حیدر را رفع كنم ؟,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود…

 • پروژه کارآفرینی طرح پرورش دام

  پرورش,پروژه کارآفرینی طرح پرورش دام,پروژه کارافرینی طرح پرورش دام,توجیه اقتصادی طرح پرورش دام,دام,دانلود پروژه طرح پرورش دام,دانلود کارآفرینی طرح پرورش دام,طرح توجیه فنی طرح پرورش دام,طرح توجیهی طرح پرورش دام,کارآفرینی طرح پرورش دام دانلود فایل پروژه کارآفرینی طرح پرورش دام…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید قالپاق و رینگ خودرو

  پروژه کارآفرینی کارگاه تولید قالپاق و رینگ خودرو,پروژه کارافرینی کارگاه تولید قالپاق و رینگ خودرو,توجیه اقتصادی کارگاه تولید قالپاق و رینگ خودرو,تولید,دانلود پروژه کارگاه تولید قالپاق و رینگ خودرو,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید قالپاق و رینگ خودرو,طرح توجیه فنی کارگاه تولید…

 • بررسی جامعه شناختی میزان اشتغال پذیری رشته مهندسی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان

  بررسی جامعه شناختی میزان اشتغال پذیری رشته مهندسی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان,پایان نامه و پروژه پایانی کارشناسی در رشته مهندسی کشاورزی,دانلود اندروید,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پروپوز,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار دانلود فایل…

 • دانلود پاورپوینت ادارك و یاد گیری: درك و سازگاری با محیط كار

  ادراك دیگران كاربرد های سازمانی,ادراك و یاد گیری,استنباط تطبیقی (Correspondent inferences),اسناد (Attribution),اسناد سببی در مسئولیت,اشكال یاد گیری,تئوری کلی در اسناد سببی,خطاهای ادراكی,دانلود پاورپوینت ادارك و یاد گیری: درك و سازگاری با محیط كار,فایق آمدن بر خطاهای ادراك اجتماعی,كلیشه سازی,یاد گیری…

 • پاورپوینت سلامت اداری و راهکارهای تحقق آن

  پاورپوینت سلامت اداری و راهکارهای تحقق آن,دانلود پاورپوینت سلامت اداری و راهکارهای تحقق آن,راههای افزایش سلامت اداری,سلامت اداری,سیاستهای کلی نظام اداری,عوامل موثر بر تحقق سلامت اداری,گزارش سازمان شفافیت بین الملل,ویژگی های نظام اداری سالم دانلود فایل عنوان: پاورپوینت سلامت اداری…

 • مقاله نانو

  الكترونیك,خودهمانندسازی,كنترل مكانی، سختی و انعطاف‌پذیری,مدل تئوری,مطالعة نانوتكنولوژی,مقاله نانو,مكانیك مولكولی,نانو و مكانیك,نانوتكنولوژی,نانوسیستم ها,نانولوله های كربنی,وسایل مكانیكی دانلود فایل مقاله نانو فهرست:نانوتكنولوژی چیست؟ مطالعة نانوتكنولوژینانوسیستم هامكانیك مولكولیكنترل مكانی، سختی و انعطاف‌پذیریخودهمانندسازی نانو و مكانیكالكترونیك نانولوله های كربنیوسایل مكانیكی مدل تئوری ===================== نانوتكنولوژی…

 • مقاله نوآوری ادبیات داستانی

  مقاله نوآوری ادبیات داستانی دانلود فایل نگاهی به متن ابتدایی و انتهایی مقاله:بدیهی است پیدایش نوآوری و نواندیشی در عرصه ادبیات داستانی بنا به مناسبات عل‍ّی و قوام‌یافته‌ای چون ظهور ذهنهای نو، تجربه‌اندوزی از بطن زندگی، دریافت اصولی از ساحت…

 • حقوق از دریچه‌ی ایران باستان - کار تحقیقی

  بررسی حقوق از دریچه‌ی ایران باستان کار تحقیقی,تحقیق و بررسی حقوق از دریچه‌ی ایران باستان کار تحقیقی,حقوق از دریچه‌ی ایران باستان,حقوق از دریچه‌ی ایران باستان - کار تحقیقی,کار تحقیقی,کار تحقیقی حقوق از دریچه‌ی ایران باستان دانلود فایل حقوق از دریچه‌ی…

 • پرسشنامه سبک های اسنادی سلیگمن و همکاران (ASQ)

  پرسشنامه سبک های اسنادی سلیگمن و همکاران (ASQ),دانلود پرسشنامه سبک های اسنادی سلیگمن و همکاران (ASQ) دانلود فایل هدف: تعیین سبک اسنادی افراد یعنی منبع کنترل (درونی/بیرونی)، میزان پایداری (باثبات/بی ثبات)، کلیت (عمومی/اختصاصی) و قابلیت کنترل (کنترل پذیر/کنترل ناپذیر)پرسشنامه سبک…

 • مقاله تاریخ ایرانیان: حكومت مادها

  مقاله تاریخ ایرانیان: حكومت مادها دانلود فایل  مقاله تاریخ ایرانیان: حكومت مادها مادها، اولین حكومت پادشاهی ایرانیان(در غرب ایران) یادداشت و شرحی بر حكومت پادشاهای ایرانیان حكومت مادها اغلب اولین حكومت پادشاهی ایرانیان نامیده می شود، حكومتی كه یك دولت…

 • پایان نامه بررسی تأثیر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در میزان اشتغال محبوسین آزاد شده

  پایان نامه بررسی تأثیر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در میزان اشتغال محبوسین آزاد شده دانلود فایل [1]

 • پاورپوینت معماری سبز

  پاورپوینت معماری سبز دانلود فایل پاورپوینت معماری سبز  دانلود پاورپوینت معماری سبز این پاورپوینت در 38 اسلاید تهیه شده است معماری سبز (به انگلیسی: Green Architecture) یا معماری پایدار یکی از گرایش‌ها و رویکردهای نوین معماری است که در  سال‌های اخیر مورد توجه عده زیادی از…

 • گزارش کاراموزی تولیدات صنایع پلاستیكی قالب سازی

  پلاستیك,تولیدات,دانلود گزارش کارآموزی تولیدات صنایع پلاستیكی قالب سازی,صنایع,قالب سازی,کاراموزی تولیدات صنایع پلاستیكی قالب سازی,کارورزی تولیدات صنایع پلاستیكی قالب سازی,گزارش کاراموزی تولیدات صنایع پلاستیكی قالب سازی دانلود فایل گزارش کاراموزی تولیدات صنایع پلاستیكی  قالب سازی در 52 صفحه ورد قابل ویرایش…

 • مقاله مفهوم بازار و كاركردهای آن

  مقاله مفهوم بازار و كاركردهای آن دانلود فایل مقاله مفهوم بازار و كاركردهای آن تعریف واژة بازار بازار در دوران اسلامی نحوة نام گذاری بازارها فصل دوم برخی از ویژگی های كاركردی برخی از خصوصیات شهری فصل چهارم  عناصر و…

 • تحقیق نگهداری سیب در سرد خانه

  بررسی نگهداری سیب در سرد خانه,پایان نامه نگهداری سیب در سرد خانه,پروژه نگهداری سیب در سرد خانه,تحقیق نگهداری سیب در سرد خانه,نگهداری سیب در سرد خانه دانلود فایل تحقیق نگهداری سیب در سرد خانه مقدمه  سیب یكی از قدیمی‏ترین میوه‏هایی…

 • پایان نامه بررسی اهمیت و تأثیر توسعه ی صنعت کامپیوتر بر اشتغال

  بررسی عوامل موثر بر توسعه صنعت کامپیوتر,پایان نامه بررسی اهمیت و تأثیر توسعه ی صنعت کامپیوتر بر اشتغال,دانلود اندروید,دانلود بررسی عوامل موثر بر توسعه صنعت کامپیوتر ( نرم افزار و سخت افزار ) بر اشتغال و اشتغال زایی در کشور,دانلود…

 • بررسی میزان شیوع افسردگی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر

  بررسی میزان شیوع افسردگی,بررسی میزان شیوع افسردگی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر,پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر,شیوع افسردگی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر دانلود فایل بررسی میزان شیوع افسردگی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان…

 • پاورپوینت مدیریت استراتژیک منابع انسانی در عمل

  استتراتژی کلان,استراتژی منابع انسانی,پاورپوینت مدیریت استراتژیک منابع انسانی در عمل,دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک منابع انسانی در عمل,دستیابی به انسجام,فلسفه مدیریت کارکنان,محتوای استراتژیک,مسائلی که استراتژی منابع انسانی می تواند به آنها بپردازد دانلود فایل عنوان: پاورپوینت مدیریت استراتژیک منابع انسانی در…

 • مقاله بررسی ماهواره

  پروژه بررسی ماهواره,تحقیق بررسی ماهواره,دانلود تحقیق بررسی ماهواره,مقاله بررسی ماهواره دانلود فایل مقاله بررسی ماهواره در 48 صفحه ورد قابل ویرایش  تحلیل پایداری و كنترل سیستم : درهر پروسه، طراحی سیستم كنترل ازجمله مسائلی است كه از اهمیت ویژه برخوردار…

 • پاورپوینت مسجد جامع عتیق شیراز

  پاورپوینت مسجد جامع عتیق شیراز دانلود فایل پاورپوینت مسجد جامع عتیق شیراز دانلود پاورپوینت مسجد جامع عتیق شیرازاین پاورپوینت در 36 اسلاید همراه با فایل word در 24 صفحه می باشد. فهرست مطالب اسلایدها : مسجد عتیق شیراز درباره شیراز…

 • کار اموزی در كارخانه بافندگی تابان

  کار اموزی در كارخانه بافندگی تابان,کاراموزی در كارخانه بافندگی تابان دانلود فایل کاراموزی در كارخانه بافندگی تابان  فهرست عنوان................................................................................................................................................................... صفحه فهرست............................................................................................................................................................... 3 مقدمه................................................................................................................................................................. 9 فصل اول تاریخچه كلی كارخانه ............................................................................................................................... 11 مشخصات كلی و موقعیت كارخانه........................................................................................................ 11 فصل دوم تشكیلات…

 • پروژه كارآفرینی تولید نخ متوسط تا ضخیم

  پروژه كارآفرینی تولید نخ متوسط تا ضخیم,پروژه کارافرینی تولید نخ متوسط تا ضخیم,توجیه اقتصادی تولید نخ متوسط تا ضخیم,تولید,دانلود پروژه تولید نخ متوسط تا ضخیم,دانلود کارآفرینی تولید نخ متوسط تا ضخیم,ضخیم,طرح توجیه فنی تولید نخ متوسط تا ضخیم,طرح توجیهی تولید…

 • دانلود پاورپوینت رهبری نیروی انسانی و ارتباطات در مدیریت پروژه

  تعریف رهبری,تفاوت رهبری فردی و رهبری سازمانی,دانلود پاورپوینت رهبری نیروی انسانی و ارتباطات در مدیریت پروژه,دلایل نیاز به مدیران با انگیزۀ قوی در سازمان,رهنمود هایی برای کسب ویژ,مؤلفه های اساسی در دستیابی به موقعیت رهبری,ماهیت رهبری,مبنای علم رهبری,مدل نگرش سیستمی…

 • طرح توجیهی نمك ید دار

  طرح توجیهی نمك ید دار دانلود فایل بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت طرح وبرنامه دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانكی طرح توجیهی نمك ید دار تهیه شده در سال 1385 1 خلاصه طرح : موضوع طرح : تولید نمك یددار نوع…

 • تحقیق شیطان

  پژوهشی در باره شیطان,تحقیق شیطان,تعریف شیطان,دانلود تحقیق شیطان,راهها و حیله های شیطان چیست ؟,علت دشمنی ابلیس با آدم و همسرش چه بود ؟,علت سجده نكردن شیطان چه بود ؟,فرق شیطان با ابلیس چیست ؟,ماهیت شیطان چیست ؟,معنای كلی خاطره ،…

 • پایان نامه طراحی و ساخت اتاق آنتن

  پایان نامه طراحی و ساخت,پایان نامه طراحی و ساخت اتاق آنتن,طراحی و ساخت اتاق آنتن دانلود فایل پایان نامه طراحی و ساخت اتاق آنتن چكیده  مراحل طراحی و ساخت یك اتاق آنتن در این پایان نامه مورد بحث قرار گرفته…

 • بررسی رابطه اختلالات رفتاری كودكان با بهداشت روانی والدین

  بررسی رابطه اختلالات رفتاری كودكان با بهداشت روانی والدین,پرخاشگری,تعریف عملیاتی اختلال سلوك,تعریف عملیاتی افسردگی,تعریف عملیاتی پرخاشگری,تعریف عملیاتی روا,تعریف عملیاتی لجبازی,تعریف مفهومی اختلال سلوک,تعریف مفهومی اضطراب,تعریف مفهومی افسردگی,تعریف مفهومی پرخاشگری,تعریف مفهومی روان پریشی,تعریف مفهومی فوبی,تعریف مفهومی لجبازی دانلود فایل بررسی رابطه…

 • پایان نامه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

  پایان نامه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران دانلود فایل پایان نامه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران چکیده : در این پژوهش موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در حقوق کیفری ایران مورد بحث…

 • تجربیات مدون معاونت اجرایی جهت ارتقا رتبه شغلی

  تجربیات مدون معاونت اجرایی جهت ارتقا رتبه شغلی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تجربیات مدون معاونت اجرایی جهت ارتقا رتبه شغلی,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل…